หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cri36

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ กาบทุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายภาวัต เต่านันท์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายนายเลอศักดิ์ สุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศักษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
5. นายดุษฎี ศรีทรงราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
6. นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นายภาคภูมิ มณีวรรณโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
8. นายจรูญ คงสำราญโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายวิทยา มาทาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
10. นายสริยัน จันดาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
11. นายณรงศักดิ์ ปัญญาโสโรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
12. นายอุดร จันเลนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
13. นายธวัชชัย ช่วงวิไลโรงเรียนเชียงแสนกรรมการ
14. นายไพพุฒิ ขุนซางโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
15. นายนิวัติ ยอดมูลดีโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
16. นางสาววนิดา ปิงสุแสนโรงเรียนสันติคีรีกรรมการ
17. นายอาโด อินต๊ะจักรโรงเรียนสหศาสตร์กรรมการ
18. นายจีรศักดิ์ ควงสุขโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
19. นายไกรสิทธิ์ ปันวังโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
20. นางสาวพรรณี จันต๊ะอินทร์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
21. นายอุดม ผลดีโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
22. นายกฤตยศ วรรณสารโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
23. ว่าที่ร้อยตรีจีระเดช ฟ้าเลิศโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
24. นายเกรียรติชัย ใจธรรมโรจน์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
25. นายชัยวุฒิ มาเมืองกลโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
26. นายประสิทธิ์ จินะสามโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
27. นายสมชาติ ประสมโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ กาบทุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายภาวัต เต่านันท์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวศิน มังคลาดโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายเลอศักดิ์ สุวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
5. นายดุษฎี ศรีทรงราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
6. นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
7. นายภาคภูมิ มณีวรรณโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
8. นายจรูญ คงสำราญโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายวิทยา มาทาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
10. นายสุริยัน จันดาโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
11. นายณรงศักดิ์ ปัญญาโสโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
12. นายอุดร จันเลนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
13. นายธวัชชัย ช่วงวิไลโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
14. นายไพวุฒิ ขุนซางโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
15. นายนิวัติ ยอดมูลดีโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
16. นางสาววนิดา ปิงสุแสนโรงเรียนสันติคีรีกรรมการ
17. นายอาโด อินต๊ะจักรโรงเรียนสหศาสตร์กรรมการ
18. นายจีรศักดิ์ ควงสุขโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
19. นายไกรสิทธิ์ ปันวังโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
20. นางสาวพรรณี จันต๊ะอินทร์โรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
21. นายอุดม ผลดีโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
22. นายกฤตยศ วรรณสารโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
23. ว่าที่ร้อยตรีจีระเดช ฟ้าเลิศโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
24. นายเกรียรติชัย ใจธรรมโรจน์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
25. นายชัยวุฒิ มาเมืองกลโรงเรียนดอยงามวิทยาคมกรรมการ
26. นายประสิทธิ์ จินะสามโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
27. นายสมชาติ ประสมโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายมนัส ทองคำโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สรรพสุขโรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
4. นายตรรกพงษ์ ธรรมรังษีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นายชานันท์ สุวรรณโนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางศิรินทิพย์ ทันใจโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายประชัน ปันมิตรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอำพร สกุลวงศ์ธนาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจุลดิษฐ์ วีรศิลป์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
4. นายวรากร ปัญญาคำโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางวาสนา สดใสโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
6. นางขวัญจิต ไฝ่ขันโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ดวงแก้วสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ จันทร์เทพสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสุภัสสร ประภาเลิศสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นางสาวจิตติมา วงศาลาภสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายกรรมการ
5. นางสาวศิริกัลยา จันแดงสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายกรรมการ
6. นางสาวราตรี ช่างปัดโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ดวงแก้วสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ จันทร์เทพสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสุภัสสร ประภาเลิศสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายกรรมการ
4. นางสาวจิตติมา วงศาลาภสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายกรรมการ
5. นางสาวศิริกัลยา จันแดงสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายกรรมการ
6. นางนฤมล หล่องทุ่งโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวเกสร เจริญยิ่งโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา หล้าอินเชื้อโรงเรียนนครวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา วงค์คำแดงโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
4. นายพินิจ ตาจีนโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายรัฐพล โหนขุนทดโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวชลลดา สหะรัตน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประกิจ คำก้อแก้วโรงเรียนพานพิเศษพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ใจตุ้มโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายกบินทร์ เตชวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรสวรรค์ ทวีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเทิดไทยกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวชลลดา สหะรัตน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเกียรติไกร ทนันชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิท รักทรงธรรมโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษฎา รักษาศิลป์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวชลลดา สหะรัตน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพันธ์ชัย แท้สูงเนินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะชัย ใจเถิงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกุหลาบ เกิดสินโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
4. นายอุกฤษ ยางท่าไม้โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
5. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิภาพร ปัญญาใจโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวชลลดา สหะรัตน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ สลักลายโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา หล้าอินเชื้อโรงเรียนนครวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการและเลขานุการ
7. นายสายันต์ กันทะเดชโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ สลักลายโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายฐิรวัฒน์ ศรีสุวรรณโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชชพันธ์ บุญณลัยโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล อุ่นเรือนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวชลลดา สหะรัตน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา รักษาศิลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษ ยางท่าไม้โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ ปินตาติ๊บโรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยากรรมการ
5. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางอัจฉราพร ยารังษีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวชลลดา สหะรัตน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายคมสัน ลาภใหญ่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยงโรงเรียนยางออมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ แก้วอ่อนโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา วงค์คำแดงโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ มะโนเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวชลลดา สหะรัตน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจรูญ เขนยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นายกบินทร์ เดชาวงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ สอนบรรดิโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายชนะพงษ์ ถาวรโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2กรรมการและเลขานุการ
7. นางจิราพร ขำกนกโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา ยารังษีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภักดี ไชยวรรณ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เทียนเล็กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสายันต์ กันทะเดชโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยงโรงเรียนยางออมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางอัจฉราพร ยารังษีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภักดี ไชยวรรณ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เทียนเล็กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสายันต์ กันทะเดชโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นายบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ใจเที่ยงโรงเรียนยางออมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ หมั่นหมายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเรืองเดช ผิวพรรณโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา วงค์คำแดงโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นายชนะพงษ์ ถาวรโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
6. นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวชลลดา สหะรัตน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายศุภกานต์ ตุ่นหนิ้วโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ใจตุ้มโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ปัญญาใจโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ เทียนเล็กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
6. นางอัจฉราพร ยารังษีโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
7. นายชนะพงษ์ ถาวรโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี สุภาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี สุภาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี สุภาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี สุภาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี สุภาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี สุภาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี สุภาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี สุภาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นายนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นางดวงฤดี สุภาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี สุภาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศีกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายดวงฤดี สุภาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นายดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี บุญเรืองโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี สุภาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพรหมเมศวร์ สรรพศรีโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุชรินทร์ ปามูลโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ ก๋ากาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไชยวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงฤดี สุภาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญทวี ธรรมโคร่งโรงเรียนลูกรักกรรมการ
8. นายณัฐพันธ์ อิสระดำรงโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
9. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายถนอมชาย บุญนิลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2รองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายสิงห์ทอง เลื่อมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสิงห์ทอง เลื่อมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชประธานกรรมการ
2. นายเก่งกวี ขมภูแก้วโรงเรียนดอยงามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศรัญญู สุจาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสัณห์ โกฏญาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุกูล นามปันโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์กรรมการ
6. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายถนอมชาย บุญนิลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2รองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์กรรมการ
4. นายสิงห์ทอง เลื่อมแก้วโรงเรียนเม็งรายมหาราชกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ สมศักดิ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสัณห์ โกฏญาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิชา กล้ายิ่งโรงเรียนลูกรักเชียงของรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล นามปันโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสัณห์ โกฏญาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิชา กล้ายิ่งโรงเรียนลูกรักเชียงของรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอิทธิชาย ณ ลำปางโรงเรียนปล้องวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล นามปันโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติ โพธิสิทธิ์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาววิรัญญา สุเมธาลังการโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ บุญนิลโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติ โพธิสิทธิ์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาววิรัญญา สุเมธาลังการโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์โรงเรียนพานพิเศษพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิพล รู้ธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายวราวุธ ใสวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
5. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์โรงเรียนพานพิเศษพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิพล รู้ธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์โรงเรียนพานพิเศษพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิพล รู้ธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวอังคณา ละออโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์โรงเรียนพานพิเศษพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิพล รู้ธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิชา กล้ายิ่งโรงเรียนลูกรักเชียงของประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ จันตาโลกโรงเรียนนครวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัญญา สุเมธาลังการโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิชา กล้ายิ่งโรงเรียนลูกรักเชียงของประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ จันตาโลกโรงเรียนนครวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเจริญ สุตาศิลป์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัญญา สุเมธาลังการโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนเทอดไทยรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสัญญา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ มโนสมุทรโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์โรงเรียนเทอดไทยรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ประชานุเคราะห์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสัญญา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
กางแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ่งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายศาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
6. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศีกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
7. นายทนันชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
8. นายสริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
เดี่ยวซึง ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ่งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
6. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศีกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
7. นายทนันชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
8. นายสริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
เดี่ยวสะล้อ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ่งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
6. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศีกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
7. นายทนันชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
8. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
เดี่ยวขลุ่ยหลิบ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสาทิตย์ ประเสริฐโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัญ ไชยวงค์ษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ่งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดุษฎี ธรรมศิริโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นายจีรภัทร ลือชัยโรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยากรรมการ
6. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศีกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
7. นายทนันชัย จันทร์หล้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายกรรมการ
8. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณียพรรณ กาญจนะโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิติกานต์ ฟองวารินโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกรณ์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจอมขวัญระพี ชราชิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนีกร เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนพรรณ ญาณประเสริฐโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนีกร เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร ผลัดใหม่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนีกร เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางปิติยา สุวรรณรังสีโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร ผลัดใหม่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพิกา ภูน้อยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณเพ็ญ จิระธีรพันธ์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพิกา ภูน้อยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญาโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกันยา อินทิมโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชราพร ผลัดใหม่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิติกานต์ กาญจนะโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางณศพร สมมั่นโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัชชา นรรัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันรองประธานกรรมการ
3. นางจอมขวัญระพี ชราชิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวณียพรรณ กาญจนะโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรชัย คำสุโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทรงศิลป์ ณ พิกุลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพร มะเกิ๋นโรงเรียนเวียงแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย ยามีโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิพันธุ์ อิ่นคำโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
5. นายเทวราช กรกฏกำจรโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ ใจมาโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายจรูญ ไชยวงศ์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมที่ปรึกษา
8. นายเสก ไชยพุฒิโรงเรียนเชียงของวิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายประภาส ตั๋นคำเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม.36ที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายจรูญ เขนยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายแสวง ผกาผลโรงเรียนพานพิเศษพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสงกรานต์ ใจหาญโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ อวรรณาโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
5. นายพีรกิตติ์ ทองเจือฐิติโชติโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นายพีระ โสประดิษฐ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายกิจจา กล้าวิเศษโรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัย เชียงรายที่ปรึกษา
8. นายวุฒิชัย ใหม่วงค์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนาพร วงค์วานโรงเรียนปล้องวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรางคณา หาญจักราพิทักษ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวรรณี ใจซื้อโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นางศศิธร วงค์ประดิษฐ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
6. นางสาวอัมพิกา ประทุมมาโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาววิลาสินี เทพวงศ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพรทิพย์ อิสสระภาพโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
9. นางจันทรวัทน์ พรมผองโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
10. นางกานต์สินี สาคำโรงเรียนพานพิเศษพิทยากรรมการ
11. นางธีรนันท์ ห่อนบุญเหิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายกรรมการ
12. นางวาริณี จิตต์สุวรรณโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวชลธิชา เขื่อนเมฆโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวเกษสุดา จันแดงโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
15. นางฐิติชญา จินะราชโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวรัตติการ์ สบบงโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
17. นายณรงค์ หมอยาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
18. นางอรุณี ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
19. นางสาวบุหงา คำบัวโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
20. นางสาริณี เพชรใจศักดิ์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
21. นางจันทร์แรม ใจตรงโรงเรียนเด็กดีพิทยาคมกรรมการ
22. นางสาวถนอมศรี เหมืองทองโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
23. นางสาวปราณี รัตนังโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายศุภวัจน์ พรมตันโรงเรียนนครวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินภา เสนาป่าโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิลุบล ปัญญาทิพย์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณี ผ่องใสโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ นามศิริโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาววลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปาณิตา ตาต๊ะคำโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุวิมล กาลือนันโรงเรียนลูกเชียงของกรรมการ
9. นางสาวเอี่ยมฤทัย จวบประสพโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกนกวรรณ อายุยืนโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
11. นางสาวธัชกร จับใจนายโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
13. นางสาวถนอมศรี เหมืองทองโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวกัณชนิภา วุฒินุชโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ สมบูรณ์โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปฏิเวธ อิทร์โตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสัจจา ทะนันใจโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางมนัสชนก ตามวงค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
5. นายโกสินทร์ ไชยชมภูโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ ส่งศรีโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายปฏิเวธ อินทร์โตโรงเรียนเชียงของวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสัจจา ทะนันใจโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายครรชิต ครูบาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายพายุ ศรีวงค์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการ
6. นายโกสินทร์ ไชยชมภูโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณิษา มหาวรรณ์โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศุภโชค แสงทองโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นายยศวรรธณ์ วิญญารัตน์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นายจรัญ อินต๊ะเขียวโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นายโกสินทร์ ไชยชมภูโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางมาลี มนาคมโรงเรียนปล้องวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิวกร กานันตาโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชัย สมบัติใหม่โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายชาตรี โถแก้วโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นางเกวลิน วุฒิสารโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศิวกร กานันตาโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรอมล แก้วมหาคุณโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา วงค์ชัยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นางนริศรา พรมมินทร์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นายสุกัญญา เมืองมูลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา วงค์ชัยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฤทธิกร เกียรติกุลภักดีโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา สวยสมโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุจิตรา แจ้วิสอนโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นางกุหลาบ ฮ่องลึกโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
6. นางสมจิตร ปัญญาดีโรงเรียนปล้องวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุกัญญา เมืองมูลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ ชาญวัฒนาโรงเรียนนครวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรกันย์ กุลย์ประภัสสร์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวงโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ศิริมังคลากุลโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายเดชพงษ์ อุ่นชาติโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นางพัชรกันย์ กุลประภัสสร์โรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
7. นายโต้ง หน่อแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุกัญญา เมืองมูลโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมรกต ทากันโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรอมล แก้วมหาคุณโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต ธิจันดาโรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีทรงธรรม ชินะกุลโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรรษพล มะหลีแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
6. นางสาวศุทธิพร อินตาโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมกรรมการ
7. นายกอบกิจ เมืองอินทร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางภัทรานิชฐ์ ตาวงศ์ศรีโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุภาพ มงคลโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ กุลชัยโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ส่งศรีโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวช่อทิพย์ แก้วซ้อนโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมกรรมการ
6. นายกอบกิจ เมืองอินทร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายรัฐเขต เต่านันท์โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ สรรพสุขโรงเรียนวาวีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัฐวุฒิ จิตรจักร์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร สายใจโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นายชาติ หมีเอี่ยมโรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
7. นายกอบกิจ เมืองอินทร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุชิต โปราหาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมนชัย ศรีปินโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางสุนีย์ ยามีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
5. นายกอบกิจ เมืองอินทร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางมาลี มนาคมโรงเรียนปล้องวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกรภัทร์ สมบัติโพธิกุลโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญชล ทองสาโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ ชาญวัฒนาโรงเรียนนครวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เทพโสโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนริศรา พรมมินทร์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
4. นางเกวลิน วุฒิสารโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภโชค แสงทองโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคณกร เฉียบแหลมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี พรมลังกาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัชนน ศรีเมืองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการ
5. นายดุสิต คำยวงโรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิภพ อุ่นคำโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักกริช รูปะวิเชตร์โรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐภัทร สุระรินทร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายหาญ เสนนะโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพดล กันทอนโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐภัทร สุระรินทร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางบานเย็น รู้ธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญชล ทองสาโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ สุธรรมแปงโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์ จินะแก้วโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญญชล ทองสาโรงเรียนพานพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น รู้ธรรมโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ สุธรรมแปงโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฬารัตน์ จินะแก้วโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
5. นางเกวลิน วุฒิสารโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมิ่งขวัญ เทพวงศ์โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวีวัฒน์ เหล่าภักดีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภัทรวุฒิ ภวภูตานนท์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
4. นายนุสรา เทียนประดิษฐ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายปฐม สมศรีโรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายปกรณ์ บุลยเลิศโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สุรทานนท์โรงเรียนพานพิเศษพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสงบ วุฒิพรหมโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมจิตร ธิมาไชยโรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นายพงศกร อุปละโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมกรรมการ
6. นายรัชชานนท์ ศรีเมืองโรงเรียนจุฬาภรณวิทยาลัย เชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บั้งเงินโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชา มณีวังโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม กาวิละโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายเชิดชู ถุงปัญญาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายสายัญ ธรรมจันตาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายษิณ ธรรมสรางกูรโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิกร ชัยชนะพงษ์โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายผดุงกล นันตรัตน์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ ลังกาแก้วโรงเรียนเวียงเชียงรุ่งวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุขสวัสดิ์ สุภามณีโรงเรียนพานพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพัชริน โนวิชัยโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวัญชลี ด่านพนังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรรณเพ็ญ คิดอ่านโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางลำดวน มะโนชัยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทร์ธิชวี ปินใจโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา ยอดเชียงคำโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอำพร ชัยศิลบุญโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจามจุรี กันจินะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นายนัทพงศ์ ยะถาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย วตะผาบโรงเรียนแม่จันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกนกทองศิลป์ จันทร์ฝั้นโรงเรียนเทิงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอุทัย พรพิกุลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ธรรมวงษ์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
5. นายจำรัส นันทฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายทวีเดช มณีรัตน์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุดม ทนทานโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกนกวรรณ มโนสร้อยโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางวงเดือน นันทาทองโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นายสังคม ณ น่านโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมานพ เมืองอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา แสงนิลโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ คำหลวงโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางมัณฑนา บัวประเสริฐ์โรงเรียนแม่จันวิทยาคมกรรมการ
5. นายสง่า วิชาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวิราช จันต๊ะคดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย อุดมธนรัตน์โรงเรียนพญาเม็งรายกรรมการ
3. นายอำนวย นันทฤทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิตภณ ธนพู่โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ วงศ์วุฒิโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเรณู กันทาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ วิเศษโวหารโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งนภา สดสะอาดโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเขมินทรา ชุมมัธยาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นางปุณญาภรณ์ แสงจันทร์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวกล่อมจิตร์ วงค์สารภีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ ธรรมวงษ์โรงเรียนพญาเม็งรายรองประธานกรรมการ
3. นางพรพรหม คำโมนะโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเขมินทรา ชุมมัธยาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์กรรมการ
5. นางปุณญาภรณ์ แสงจันทร์โรงเรียนนครวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนาฏสุดา ใจคำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันรองประธานกรรมการ
3. นางภันว์สิญา กาบุญก้ำโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
4. นางสาวสินีนาฎ ชัยเขตโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรินทร หน่อแก้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอรพินท์ ชัยวุฒิโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุภา ชนะกุลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกนิษฐา หมอยาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี กันแก้วโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทร์ธิชวี ปินใจโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุภา ชนะกุลโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคมนรัก นวะบุศย์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายน้ำผึ้ง ใจวงค์เป็งโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
4. นางกมลวรรณ เนาว์ชมพูโรงเรียนห้วยไร่สามัคคีกรรมการ
5. นางเรณู ปานกลางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวลัยพรรณ ยะคำป้อโรงเรียนห้วยสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ วิเศษโวหารโรงเรียนแม่จันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนาฏสุดา ใจคำโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายธาดา ใจปินตาโรงเรียนลูกรักเชียงของกรรมการ
5. นางสาวพัชรี คงพันธุ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพรสุดา แก้วหล้าโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เตชะตาโรงเรียนพานพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุชาดา ใจตุ้ยโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณ เสมอเหมือนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางอภิญญา ยอดเชียงคำโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางธนวรรณ สุลักขณานุรักษ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี หมื่นตื้อโรงเรียนปล้องวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศรีไพร ชาญชัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิ่นแก้ว ยานะจิตรโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญาภา วงค์ไชยโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวหยาดฝน อ่องคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางศุภิสรา เรืองวิลัยโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกุลนิตย์ วุฒิเศลาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางรตนพร ตุ้ยยวงโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิริยา ครบเบญจะโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวเอี่ยมฤทัย จวบประสพโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกัณชนิภา วุฒินุชโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวหยาดฝน อ่องคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางศุภิสรา เรืองวิลัยโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกุลนิตย์ วุฒิเศลาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางรตนพร ตุ้ยยวงโรงเรียนดอนชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิริยา ครบเบญจะโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเอี่ยมฤทัย จวบประสพโรงเรียนไม้ยาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวภัสวรลักษณ์ วรรณรัตน์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวกัณชนิภา วุฒินุชโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เลขาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะชัย ใจเถิงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราพร บุณมีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวรภัสวรีย์ สาลีธนสกุลโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เลขาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะชัย ใจเถิงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราพร บุณมีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวรภัสวรีย์ สาลิธนสกุลโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เลขาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะชัย ใจเถิงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราพร บุณมีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวรภัสวรีย์ สาลีธนสกุลโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เลขาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะชัย ใจเถิงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราพร บุณมีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวรภัสวรีย์ สาลีธนสกุลโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชัย คำมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง จินะโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เลขาโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะชัย ใจเถิงโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราพร บุณมีโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวรภัสวรีย์ สาลีธนสกุลโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
8. นายกฤตาคม เปมกิตติโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสรุพล ติ๊บถาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
5. นางสุดา นันไชยวงค์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวธาทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสรุพล ติ๊บถาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
5. นางสุดา นันไชยวงค์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวธาทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสรุพล ติ๊บถาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
5. นางสุดา นันไชยวงค์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวธาทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสรุพล ติ๊บถาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจักรชัย พวงน้อยโรงเรียนเชียงของวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
6. นางสุดา นันไชยวงค์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวธาทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
11. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสรุพล ติ๊บถาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
5. นางสุดา นันไชยวงค์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวธาทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสรุพล ติ๊บถาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
5. นางสุดา นันไชยวงค์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวธาทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสรุพล ติ๊บถาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
5. นางสุดา นันไชยวงค์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
9. นางธาทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสรุพล ติ๊บถาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
5. นางสุดา นันไชยวงค์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นางวรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวธาทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสรุพล ติ๊บถาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
5. นางสุดา นันไชยวงค์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวธาทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสรุพล ติ๊บถาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายธนรัชต์ ศิริวัฒน์โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพฤษ ทุกขนิโรธโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายยุทธนา กันทาเดชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15กรรมการ
5. นางสุดา นันไชยวงค์โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณวิสา กลางสอนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวไพลิน ทาแกงโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวธาทิพย์ สุวรรณจันทร์โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
10. นายสุริยา เสนาดีโรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายนิรุต ไชยเกษมโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต ชัยชนะโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงกมล ไชยศิลป์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริเดียว วงศาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายนิรุต ไชยเกษมโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต ชัยชนะโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงกมล ไชยศิลป์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริเดียว วงศาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นายนิรุต ไชยเกษมโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมฃรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต ชัยชนะโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงกมล ไชยศิลป์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริเดียว วงศาโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ กรงจักร์โรงเรียนเทิงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายโยธิน ศิริเอ้ย นายศรัญญู ปัญญา โทร 053795787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]