หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   11 พ.ย. 2558   12 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปล้องวิทยาคม หอประชุม ห้อง หอประชุม 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 328 11 พ.ย. 2558
12 พ.ย. 2558
09.00-16.00
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 11 พ.ย. 2558
12 พ.ย. 2558
09.00-16.00
3 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 321 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 1 กัลปพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง 112-113 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 1 กัลปพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง 114-115 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 1 กัลปพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง 116-117 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 1 กัลปพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง 126-127 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 1 กัลปพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง 124-125 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 1 กัลปพฤกษ์ ชั้น ใต้ถุนโล่ง 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 1 กัลปพฤกษ์ ชั้น ใต้ถุนโล่ง 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เวทีใหญ่ 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เวที3 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เวที4 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เวที3 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
5 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เวที4 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
6 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เวที1 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
7 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เวที2 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
8 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เวที1 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
9 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม เวที2 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
10 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรี 1 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
11 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคารดนตรี ห้อง ดนตรี 1 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม หอประชุมสุขใจ 12 พ.ย. 2558 09.00-10.00
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม หอประชุมสุขใจ 12 พ.ย. 2558 13.00-14.00
3 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม หอประชุมสุขใจ 12 พ.ย. 2558 11.00-12.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม หอประชุมสุขใจ 12 พ.ย. 2558 13.00-14.00
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม หอประชุมสุขใจ 12 พ.ย. 2558 14.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ลานกิจกรรม ข้างสระน้ำ 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สนามบาสเกตบอล 2 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 5 ร่มโพธิ์ ห้อง 511-526 11 พ.ย. 2558
12 พ.ย. 2558
09.00-16.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 5 ร่มโพธิ์ ห้อง 511-526 11 พ.ย. 2558
12 พ.ย. 2558
09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร อุตสาหกรรม ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 12 พ.ย. 2558 09.00-14.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 4 ทิวสน ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (421) 12 พ.ย. 2558 09.00-14.00
3 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 4 ทิวสน ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (427) 12 พ.ย. 2558 09.00-14.00
4 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร อุตสาหกรรม ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร อุตสาหกรรม ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 12 พ.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 4 ทิวสน ห้อง 413 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 4 ทิวสน ห้อง 414 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 4 ทิวสน ห้อง 415 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 4 ทิวสน ห้อง 416 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ถนนหน้าอาคาร 3 กาสะลอง 12 พ.ย. 2558 09.30-12.30
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ถนนหน้าอาคาร 3 กาสะลอง 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 3 กาสะลอง 12 พ.ย. 2558 09.30-12.30
4 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สวนเกษตร ห้อง เกษตร 12 พ.ย. 2558 09.00-11.00
5 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ถนนอาคารศิลปะ 12 พ.ย. 2558 09.30-12.30
6 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม บริเวณม้าหินอ่อน คหกรรม 12 พ.ย. 2558 09.30-12.30
7 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม คหกรรม ห้อง คหกรรม 12 พ.ย. 2558 09.30-12.30
8 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม บริเวณม้าหินอ่อน คหกรรม 12 พ.ย. 2558 09.30-12.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายโยธิน ศิริเอ้ย นายศรัญญู ปัญญา โทร 053795787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]