รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 1. สามเณรสุภาไชย  ฟองตา
2. สามเณรเด่นดนัย  คำอ้าย
 
1. นางสาวณฐิตา  สุภากาศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 1. สามเณรประสิทธิ์  วิชาคำ
2. สามเณรพันธพงษ์  ศรีวิภาดา
 
1. นางสาวณฐิตา  สุภากาศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกชกรณ์  คำมูล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตาปัญญา
3. เด็กหญิงนงนภัส  ชายสิงห์คำ
4. เด็กหญิงอัจฉรา  กันทะศิลป์
5. เด็กหญิงเกตุมาลา  เทียมธรรม
 
1. นายนิธิพงศ์   อาจใจ
2. นายวรกานต์  ปินตา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันโลหิต
2. เด็กชายกันตพิชญ์  แก้วชมภู
 
1. นางสาวกรวรรณ  โกฏิมูล
2. นายณัชนนท์  แสนศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายอรรถพงษ์  ไชยสุ
2. นางสาวเบญจพร  สุทธะนะ
 
1. นางสาวล้านนา  อภิชัย
2. นางสาวสุนิษา  วงศ์ฝั้น
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มรุพงค์
 
1. นายนิทัศน์    อินถานันท์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวพิกุล   กู้เกียรติกุญชร
 
1. นายนิทัศน์   อินถานันท์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายศรัณรัตน์  รู้เที่ยง
 
1. นายปิยะ   ชำนาญปรุ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายเกียรติพงศ์  จินาวงค์
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  แซ่เฒ่า
 
1. นายนิทัศน์    อินถานันท์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายเกรียงไกร  โพธิพงศ์
 
1. นายวรกานต์  ปินตา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงปริชญา  ชมชื่น
 
1. นายจำลอง  ปินตา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวนภารัตน์  สุพรรณ์
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิทาคำ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขใจ
 
1. นายจำลอง  ปินตา
2. นางสาวปวีณา   อุทัยทัศน์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายญาณธนิก  โชติกิตติธร
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาววิไลพร    เงแก้ว
 
1. นายนิทัศน์   อินถานันท์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายกษิดิษ  เชื้อจิต
2. เด็กชายพงศกร  สุตา
3. เด็กหญิงพิณวรา  จอมสัก
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวนุชรินทร์  ยิ่งสินสกา
2. นางสาวพรรัตน์   วัชรไพรงาม
3. นางสาวเจนจิรา    ฝั้นศรี
 
1. นายบุญช่วย    ริยะนา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงอัจฉรา   กาไวย
 
1. นายคณธร  ศรีไม้
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายธนพนธ์  ปัญญาไวย์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ศรีเที่ยง
3. เด็กชายพรศักดิ์  แก้วสุนันท์
4. เด็กชายภานุวัฒน์   สาคะรินทร์
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำปาละ
6. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  อุปนันท์
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
2. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายจารุกิตต์  ใจวัน
2. นายทวีศักดิ์  มโนธรรม
3. นายนที  สีทองบูรณ์
4. นายนที  เที่ยงจันตา
5. นายวัชรพงษ์  ปาป่าบุก
6. นายอนุชิจ  สุรวิชิตกร
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
2. นายสุรพันธ์  ยารังกา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกานต์ธีรา   บุญเป็ง
2. นายจิณณวัตร  ปันโนจา
3. นางสาวจุฑามาศ  มะโนธรรม
4. เด็กหญิงชลธิชา  เมฆงามฟ้า
5. เด็กชายณัฐวุฒิ   ไฝนันตา
6. เด็กชายตระกูล  หัตถสรรเสริญ
7. นางสาวทักษิณา  วงษ์นิล
8. เด็กหญิงธนัชพร  แสนใจมูล
9. นายธราดล  สิทธิสอน
10. นางสาวธิดารัตน์  อุตาตัน
11. นายนายอลงกรณ์    ทองเย็น
12. นายปรัชญาวัต  เสวี
13. เด็กหญิงปริณดา  ใจรังษี
14. นายพงศกร  ถาวงค์
15. นางสาวพรรณิตา  นันต๊ะภูมิ
16. เด็กหญิงพิชญาพัฒน์   ป๊อกอ้าย
17. นางสาวพิมพิกา  นวลสาย
18. นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีวิทะ
19. นางสาวพิรุณโรจน์  ปันแสน
20. เด็กชายภูมิพัฒน์  มณีวรรณ
21. นางสาววริศรา  เตียมใจ
22. นายวิริยะชาญ  สมใจอ้าย
23. นางสาวศวิตา  ทิพย์วงษา
24. นายศักรินทร์  ขาวอ่อน
25. นางสาวศิริลักษณ์  เลงจันทร์
26. นางสาวสุพัตรา  ปัญญาปัน
27. นางสาวสุรินทร์ทิพย์  ใจเมือง
28. นายอภิรักษ์   ศรีวิชัย
29. นายอภิสิทธิ์  คำเชียงแสน
30. เด็กหญิงอมรรัตน์   สมอิน
31. นางสาวอรอนงค์  สะโงะ
32. นางสาวอรอนงค์  อ้ายสืบสาย
33. เด็กหญิงอักษราภัค  รักษ์สีมา
34. นางสาวเยาวลักษณ์  ถาวงศ์
35. นางสาวเยาวลักษณ์  ปัญญาวัย
36. เด็กชายไพฑูรย์  แสนสุข
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
2. นายสุรพันธ์  ยารังกา
3. นายภิรัฐ  บดินทรัชยานนท์
4. นายประจักษ์  ศรีวิทะ
5. นางสาวกิติยา    นันตาบุญ
6. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
7. นายณัฐพงศ์   สิทธิสอน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  กันยานัน
 
1. นายสุรพันธ์  ยารังกา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายวนพล  หมื่นเทพ
 
1. นายสุรพันธ์  ยารังกา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตุ้ยตามพันธ์
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวกาญจนา  คำเบี้ย
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ศรีเที่ยง
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายจอมพล  กุลเม็ง
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  ไชยสุ
 
1. นายทศพล  มุสิกะ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาววริศรา  เตียมใจ
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายนนธกฤต  วงศ์ใจ
 
1. นายสุรพันธ์  ยารังกา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายธนพล  อุปรีย์
 
1. นางสาวณภัค  ชีพพึ่งวนา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงทวิกา  ไอโซรีนา
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา 1. นางสาวกมลวรรณ  คีรีเกษตร
 
1. นางสาวอำภา  พนาศิลาลาด
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายธนา  ศรีแก้ว
 
1. นายประดิษฐ์  เขื่อนแก้ว
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงออมสิน  ปินคำ
 
1. นายประดิษฐ์  เขื่อนแก้ว
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวณิชากร  โพธิ
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงจันทนา   แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงชนิกานต์   หมอกใหม่
3. เด็กหญิงธัญญาวดี  มรุพงศ์
4. เด็กหญิงรจนา   แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงวันชนก  แซ่ลี
6. เด็กหญิงวิไลพร  สวัสดิ์มนัสเพิ่ม
7. เด็กหญิงศิริพร   สุกใส
8. เด็กหญิงสุรดา  ศักดิ์สืบสกุล
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์   ณีระพนธ์
2. นางสาวสายใจ  ไมตรีประสาน
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  กันทะศิลป์
2. เด็กชายณัฐพงค์  นิธิสกุลบวร
3. เด็กชายณัฐพนธ์  ไชยภา
4. เด็กชายทนงศักดิ์  พิทาคำ
5. เด็กชายธนบดินทร์  สมวถา
6. เด็กชายสุทธิพงศ์  ปันศิริ
7. เด็กชายเศรษฐ  ปภัสสรวัฒนกุล
8. เด็กชายไชยรัตน์  แก้ววิจิตร
 
1. นางสาวดาวเรือง  แสงคำ
2. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
3. นายณัชนนท์  แสนศรี
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายจตุรงค์  บุญเกิด
2. นายจิรวัฒน์  คุณานันท์
3. นายชนะชัย  จริยา
4. นายธันยบูรณ์  จันเวียง
5. นายศักดิ์สิทธิ์  ต๊ะรังษี
6. นายเกรียงสิทธิ์  กาพย์ตุ้ม
 
1. นางสาวดาวเรือง  แสงคำ
2. นายณัชนนท์  แสนศรี
3. นางสาวจินห์จุฑา  ออมแก้ว
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงสาธินี  ลิขิตวรปกรณ์
2. เด็กหญิงอรทัย   พงค์ไพรสณฑ์
3. เด็กหญิงอัธทนีย์  พนาบรรพต
 
1. นางสาววรรณภรณ์  ทิพย์สอน
2. นางสาววนิดา   โมตาลี
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาววัชราภรณ์  ใจดี
2. นางสาววิไลวรรณ  มหาชัย
3. นางสาวเขมิกา  วรรณศรี
 
1. นางสาวณิชากร  อินต๊ะคำ
2. นางสาวปิยาภัทร  อาทรเกตุ
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายธีรกานต์  อินต๊ะก๋อน
2. เด็กชายพีรณัฐ  พิทาคำ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม
2. นายฐิติพงษ์  บุญเกิด
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายชลชาติ  มอญตา
2. เด็กชายธิติวุฒิ  วงค์ซื่อ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม
2. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกฤษณา  พนาใสสมใจคิด
2. นางสาวจันทนา  ชุมพรพิริยะคีรี
 
1. นางสาวมโนมน  หอมนวล
2. นายจาตุรงค์  ยืนยงคีรีมาศ
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายมาก  สิงห์คำ
2. เด็กชายอ่องโจ  สิงห์คำ
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นายวทัญญู  วิเศษคุณ
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายกรพิทักษ์  กรรณิกา
2. นายปวริศร  ชัยบุตร
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นางสาวจินห์จุฑา  ออมแก้ว
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงขวัญนภา   ไพรวัลย์วชิระ
2. เด็กหญิงสุพิชญา   วงศ์ใหม่
 
1. นางสาวเนตรนภา  จำปาคำ
2. นางสาวมโนมน   หอมนวล
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุริยะชัย
2. เด็กหญิงอังค์วรา  เด่นนภาคุณากร
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วสุริยะ
2. นายวุฒิกร  คำแก้ว
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ว่างจิตเจริญ
2. เด็กชายมนัสวิน  กุลเม็ง
 
1. นางสาวจินห์จุฑา  ออมแก้ว
2. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายกันต์กวี  จินาจันทร์
2. นายจักรพันธ์  วงค์นันตา
 
1. นางสาวจินห์จุฑา  ออมแก้ว
2. นายอิศราวิทย์  จริยา
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวพิชญา  หลีสกุล
2. นางสาววริศรา  เตียมใจ
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายคงเดช  คง
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกันต์ฤทัย  ทองจำรูญ
2. นายณัฐนันท์  นันต๊ะภูมิ
 
1. นายภานุพงศ์  พูลทาจักร์
2. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วสุริยะ
 
54 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    บุญนิธิอุดร
2. เด็กหญิงลัดดา  ลาภโสมนัส
3. เด็กชายวันชัย   มนตราประทีป
 
1. นางสาวเนตรนภา    จำปาคำ
2. นายพงศ์ธร    เปงวงศ์
 
55 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายชวิน  แสนใจบาล
2. นายรักษ์พงศ์  ทอหุล
3. นายวรกร  อภิงามสินสกุล
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายคงเดช  คง
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายณัฐพงษ์  เบี้ยวบรรจง
2. นายวรินทร์  บ้าง
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายคงเดช  คง
 
57 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายพุทธิพงศ์   อินต๊ะปาน
2. เด็กชายสรวิศ  อินต๊ะวงศ์
3. เด็กชายสุทธิพง์  นันต๊ะภูมิ
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายทัศนัย  จารุเลิศวัฒนา
 
58 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายจักรรินทร์  โฆษิตมุธากร
2. นายภูมิบดินทร์  แก้วประเสริฐ
3. นายอลงกต  นะที
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
 
59 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายณัชพล  ศรีวิทะ
2. เด็กชายธีรเดช  ธนะขว้าง
3. เด็กชายสุกฤษฏิ์  สุธรรมแปง
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวิทยา  อุปรี
 
60 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายรักษ์พงศ์  ทอหุล
2. นายวีระวุฒิ  วิระราช
3. นายอภิสิทธิ์  วงค์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายอรรณพ  รูปดี
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ใจดี
2. เด็กชายชลิต  อาจใจ
3. เด็กชายณัฐพล   ฟองตา
 
1. นายนิรันต์   ยานะโส
2. นายอนุชา  เลิศศรี
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายกฤดากร  โซติเลิศสกุล
2. นายชาติชาย  สดใสสมบูรณ์
3. นายอาสอน  แซ่กือ
 
1. นายนิรันต์   ยานะโส
2. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายชูแสง  ชลธิศบรรพต
2. เด็กชายถวายชัย  ยิ่งสินสาขา
3. เด็กชายภคิน  มาลาอนุรักษ์
 
1. นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์
2. นายกิตติชัย  แก้วประเสริฐ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายสุทัศน์  ชมพูนุชแจ่มจรัส
2. นายเจริญศักดิ์  แซ่ย่าง
3. นายเอกชัย  ยอดยิ่งหทัยกุล
 
1. นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์
2. นายกิตติชัย  แก้วประเสริฐ
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงฐานิดา  แยงเตือย
2. เด็กชายณัฐพล  อินแสงแวง
3. เด็กหญิงดารณีนุช  ยุบยำแสง
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใจจันติ๊บ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมอิน
6. เด็กหญิงอาริชา  วังใจชิด
 
1. นางธัญญภัสร์  ทองคำ
2. นางสาวมุทิตา   กาปวน
3. นางสาวรดา  ธรรมกุลเจริญ
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวชดาพร  สาทรพนาดง
2. นางสาวนิตยา  บันดาลสกล
3. นางสาวพัชรินทร์  อุทิศลาภผล
4. นางสาวศิริพร  ประมวลพงศ์ไพร
5. นางสาวศิริลักษณ์  พวกกล้ากุล
6. นางสาวเสาวรส  วงค์ใหม่
 
1. นางสาวอัมพร  คำลือเกียรติ์
2. นางสาววีร์สุดา  อดมาก
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงอัญจีรา  คัมภีรสัจจ
3. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  มรุพงศ์
 
1. นางสาวรุ่งรดา   ธิลา
2. นายวิเศษ    ฟองตา
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกุลปรียา   สิทธิ์พงษ์ไพร
2. นางสาวปริชาติ   สุขใจ
3. นางสาวสุดารัตน์    อาสาพัฒนาสหชล
 
1. นางสาวรุ่งรดา    ธิลา
2. นายวิเศษ   ฟองตา
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงจันทนา  กองวิ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟูเมือง
3. เด็กหญิงวิยดา  หมีแลภู่
 
1. นางเฉลิมศรี  ปินทะยา
2. นางศิริลักษณ์  เทพวงศ์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายปริญญา  ฐานเกริกสกุล
2. นายวันเฉลิม  คงคาอุไร
3. นายสมหมาย  คุณาบุญทวี
 
1. นายพนม  บุญตอม
2. นายวุฒิชัย  เลิศดำเนิน
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยา 1. สามเณรณัฐพงษ์  ปวงกันทะ
2. สามเณรณัฐวุฒิ  สิงห์วงค์
3. สามเณรธีรยุทธ  ลำยู
 
1. พระธนพันธ์  ณฎฺฐิเมธี
2. นางสาวมินตรา  ถาวร
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   อนุรักษ์วนภูมิ
2. เด็กหญิงสุธิดา  วงค์ดำรงวิวัฒน์
3. เด็กหญิงอังศุมาลี  ขุนคำ
 
1. นางรัชฎาพร  โฉมอินทร์
2. นางสมพร  อิ่นใจ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกมลชนก  ไม้แดง
2. นางสาวธนภรณ์  กิติลังการ์
3. นางสาวสุภาพร  ธนุชิต
 
1. นางธัญญภัสร์  ทองคำ
2. นางสาวรดา  ธรรมกุลเจริญ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงจีรนันท์   มหาวนาไพร
2. เด็กหญิงชุดาภา    ถนอมอุรพี
3. เด็กหญิงปวิมล  เกียรติบดีสุข
 
1. นางสาวสาวปัณชดา    ไชยมงคล
2. นางสาววีร์สุดา  อดมาก
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ถาวรยิ่งพัฒนากุล
2. นางสาวชุลีพร   เมืองอนันต์กิจ
3. นางสาวศศิธร   พนาศิลป์วารี
 
1. นางสาวปัณชดา    ไชยมงคล
2. นางสาววีร์สุดา   อดมาก
 
76 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงดาฑิตา  เมธีเบญจา
2. เด็กหญิงปภัสสรา  วิมลประสพ
3. เด็กชายเสนสิทธิ์  สิริจรูญ
 
1. นางสาวรัติกาล  ยศสุข
2. นางสาวดวงกมล  ณ ทุ่งฝาย
 
77 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงยุพาพิน  ขจรศักดิ์จรัส
 
1. นางพิรุฬห์ลักษณ์  เจริญเดช
 
78 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  ธรรมเกิดทรัพย์
 
1. นางสาวดวงกมล  ณ ทุ่งฝาย
 
79 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวขวัญพร  ดุลยภาพสายชล
 
1. นางสาวรัตติกาล  ยศสุข
 
80 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. เด็กหญิงชูใจ  สัตย์ธัญญากุล
2. เด็กชายวิชัย  แซ่เฮ้อ
 
1. นายกิตติชัย  รวมศักดิ์ทอง
2. นางสาวพิมพ์พจี  วิเศษคุณ