งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายวุฒิพงศ์    ศรีทิใจ
1. นายทรงพลศักดิ์    หล้าป่าซาง
2 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายเกรียงไกร    โพธิพงศ์
1. นายวรกานต์    ปินตา
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ 1. นายเกียรติพล    สมบูรณ์พูลเพิ่ม
1. นายนิทัศน์    อินถานันท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................