หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx6

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติกาล ศิริโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร สินธุปีโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวณฐิตา สุภากาศโรงเรียนวัดกู่สันหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางปิยฉัตร กาบทุมโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุธ แสนจันทร์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวณฐิตา สุภากาศโรงเรียนวัดกู่สันหนองกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางเยาวเรศ วันแก้วโรงเรียนวัดกู่สันหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31ประธานกรรมการ
2. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ อินถานันท์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซางโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย ริยะนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายจำลอง ปินตาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ ภิรมย์ประเมศวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคณธร ศรีไม้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายชลธี ยารณะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ อยู่ทองวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ ภิรมย์ประเมศวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ อยู่ทองวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายอรรณพ ภิรมย์ประเมศวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ อยู่ทองวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอรรณพ ภิรมย์ประเมศวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ อยู่ทองวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ ภิรมย์ประเมศวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ อยู่ทองวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอรรณพ ภิรมย์ประเมศวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ อยู่ทองวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ ภิรมย์ประเมศวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
6. นางสาววันวิสาข์ อยู่ทองวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอรรณพ ภิรมย์ประเมศวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายลิปปกร เหมืองคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายนิติศักดิ์ เต๋จ๊ะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
6. นางสาววันวิสาข์ อยู่ทองวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ ภิรมย์ประเมศวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสุรพันธ์ ยารังกาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายทศพล มุสิกะโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ อยู่ทองวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ ภิรมย์ประเมศวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันต์นิษฐ์ ณีระพนธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางจิรชญา ศรีอุทัยโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายพิชิต พลหาญโรงเรียนวังเหนือวิทยากรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ อยู่ทองวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจักร พิชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภาณุ จันทร์ชมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี สุต๋าคำโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวดาวเรือง แสนคำโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นายพลชาติ งามสมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายจักร พิชัยโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภาณุ จันทร์ชมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายมนตรี สุต๋าคำโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวดาวเรือง แสนคำโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นายพลชาติ งามสมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านท่าข้ามเหนือประธานกรรมการ
2. นายวิทยานนท์ อุดมาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายวิทยา อุปรีย์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา บุญเทียมโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. นายบดินทร์ จอมทัญโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
7. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
8. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
10. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะ โรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านท่าข้ามเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวมโมน หอมนวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางสาววิชชุดา กันทะมาลาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายทัศนัย จารุเลิศวัฒนาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา บุยเทียมโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
7. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
8. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
10. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านท่าข้ามเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวมโมน หอมนวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายวิทยานนท์ อุดมาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายวิทยา อุปรีย์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล สุกันธาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
7. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
8. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
10. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านท่าข้ามเหนือประธานกรรมการ
2. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
4. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
7. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านท่าข้ามเหนือประธานกรรมการ
2. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
4. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
7. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านท่าข้ามเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา จำปาคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายทัศนัย จารุเลิศวัฒนาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา กันทะมาลาโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล สุกันธาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
7. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
8. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
10. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านท่าข้ามเหนือประธานกรรมการ
2. นายจาตุรงค์ ยืนยงคีรีมาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายวุฒิกร คำแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
6. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
7. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
8. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
9. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านท่าข้ามเหนือประธานกรรมการ
2. นายศรีวรรณ คำพ่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายวุฒิกร คำแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางสาวจินห์จุฑา ออมแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
7. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
8. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
10. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านท่าข้ามเหนือประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธร เปงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายคงเดช คงโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นางสาวจินห์จุฑา ออมแก้วโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
7. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
8. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
10. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านท่าข้ามเหนือประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธร เปงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายคงเดช คงโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
7. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
8. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
10. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านท่าข้ามเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายภานุพงศ์ พูลทาจักร์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
5. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
6. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
7. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
8. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านท่าข้ามเหนือประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธร เปงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายภานุพงศ์ พูลทาจักร์โรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา แก้วสุริยะโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
6. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
7. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
8. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
9. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านท่าข้ามเหนือประธานกรรมการ
2. นายเนตรนภา จำปาคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายคงเดช คงโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
6. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
7. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
8. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
9. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรมโรงเรียนบ้านท่าข้ามเหนือประธานกรรมการ
2. นายศรีวรรณ คำพ่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
4. นายคงเดช คงโรงเรียนจอมทองกรรมการ
5. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีภัฑฐ์ธฬโชค ปัญญาวัฒน์ธนกุลโรงเรียนบ้านทุ่งแกกรรมการ
7. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
8. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
10. นายปิยพงษ์ เชื้อเตจ๊ะโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายพงศ์ธร เปงวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นายสงกรานต์ ธนันท์ชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
6. นายธิติ ศรัทธานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายธิติ ศรัทธานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายศรีวัน คำพ่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นายสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
6. นายสงกรานต์ ธนันท์ชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายธิติ ศรัทธานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายสงกรานต์ ธนันท์ชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายสงกรานต์ ธนันท์ชัยโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอิศราวิทย์ จริยาโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
5. นายธิติ ศรัทธานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมที่ปรึกษา

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ขจรวิทย์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ขันคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายนิรันต์ ยานะโสโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายนำชัย ยาระณะโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ขันคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายพนม บุญตอมโรงเรียนกรรมการ
4. นายอภิชาติ ขจรวิทย์โรงเรียนจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนำชัย ยาระณะโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย เลิศดำเนินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายพนม บุญตอมโรงเรียนกรรมการ
4. นายอภิชาติ ขจรวิทย์โรงเรียนจอมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายนำชัย ยาระณะโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู ยาวิราชโรงเรียนสองแควกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ ขันคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธัญญภัสร์ ทองคำโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวปัณชดา ไชยมงคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายชลกานต์ พุทธสอนโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแควกรรมการ
5. นางสาวเรณู ยาวิราชโรงเรียนสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวมุทิตา กาปวนโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวปัณชดา ไชยมงคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางพรรณภา ด้วงทองโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแควกรรมการ
5. นางสาวเรณู ยาวิราชโรงเรียนสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาววิชชุดา กันทะมาลาโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายนิรันต์ ยานะโสโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาวรุ่งลดา ธิลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาววิชชุดา กันทะมาลาโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาววีร์สุดา อดมากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. พระธนพันธ์ ณฏฐิเมธีโรงเรียนพุทธนิมิตรกรรมการ
5. นางสาววารัชญา สมวถาโรงเรียนวัดกู่สันหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ เทพวงศ์โรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งลดา ธิลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายกิติชัย แก้วประเสริฐโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ปานะเป็งโรงเรียนฮอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายประชากร ศรีเมืองโรงเรียนสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนนธชัย นามเทพโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายกิติชัย แก้วประเสริฐโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางสาววารัชญา สมวถาโรงเรียนวัดกู่สันหนองกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ปานะเป็งโรงเรียนฮอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายประชากร ศรีเมืองโรงเรียนสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายจารุวรรณ แสนใจบาลโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ ฟองตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นายชลกานต์ พุทธสอนโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี ปินทะยาโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาววีร์สุดา อดมากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางนิรมล วรรณลังการ์โรงเรียนสองแควกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางเฉลิมศรี ปินทะยาโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางอัมพร คำลือเกียรติ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางพรรณภา ด้วงทองโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
4. นางนิรมล วรรณลังการ์โรงเรียนสองแควกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวรดา ธรรมกุลเจริญโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์โรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
3. นางอัมพร คำลือเกียรติ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
4. นางนิรมล ด้วงทองโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวรดา ธรรมเมืองมูลโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางปัณชดา ไชยมงคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31กรรมการ
3. นางพรรณภา ด้วงทองโรงเรียนแม่แจ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวิทยา ยาสาร อีเมล์ w_999w@hotmail.com โทร 089-8380123
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]