รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดพิษณุโลกพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐศาสตร์  หาญเมือง
2. เด็กชายบุศรินทร์  ก้อนแก้ว
 
1. นายพิพัฒน์  อุตะมะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายคนึง  ใจเมือง
2. เด็กชายยงยุทธ  อุ่นยาว
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  เป็งแก้ว
2. นางสาวนภัสสร  จุ้ยพิทักษ์
3. นายศุภกิจ  สืบนุสรณ์
4. นายสหรัฐ  ทาขุลี
5. นางสาวอุษณี  แก้วมา
 
1. นายนพดล  ชมภูวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรกนก  กาติ๊บ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติกา  ศิริวงค์
2. เด็กชายนวพล  ปัญญามี
 
1. นายมนัส  ตันมูล
2. นางสาวดารณี  เค็ตโลก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวธนาพร  พยาชัย
2. นายรัฐพงษ์  ยะวงค์
 
1. นายสุธาศิลป์  ปิงจันทร์
2. นางสาวตันหยง  คำลือ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกร  รุนลา
 
1. นายสมาน  วงค์พัฒนันท์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวสุธิณี  ใจตา
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ธนศิริบูรณ์
 
1. นายอภิวัฒน์  จันทะล่าม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. นายยิ่งยง  แซ่เฒ่า
 
1. นายอภิวัฒน์  จันทะล่าม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศักดิ์บำเพ็ญกุล
 
1. นายอภิวัฒน์  จันทะล่าม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายเจษฎากร  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ธีรตระกูล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กมุทพยุง
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวจันจีรา  แรงลมบน
 
1. นายธีระวุฒิ  ธาตุทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรษา  เรืองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วกัน
 
1. นายกิตติพงษ์  คำแหง
2. นายณภัทร  ขุนยาง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเตือนใจ  ชาตรียินดี
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายมิตร  ปู่อิน
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ธีรตระกูล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายจรัญ  ทาตัน
2. นายสราวุธ  ทาตัน
3. นายสุรศักดิ์  ทาตัน
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ธีรตระกูล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  บุญเป็ง
2. เด็กชายนพรัตน์  ปู่อ้าย
3. เด็กชายพรประเสริฐ  พะดอก
4. เด็กชายอภิชาติ  พงศ์ไพรสณฑ์
5. เด็กชายอลงกรณ์  ขันรินคำ
6. เด็กชายไชยรัตน์  มือแป
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายณัฐวุติ  ตุ้ยเตียม
2. นายทวีศิลป์  ตั๋นแก้ว
3. นายธนารัตน์  แปงเจอร์
4. นายนวฤกษ์  แสนศรีชัย
5. นายวรากร  หล้าใจ
6. นายอภิชาติ  หลวงแบน
 
1. นายมนัส  ตันมูล
2. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  ตุ้ยเตียม
2. เด็กชายกวินภพ   สิทธิ
3. เด็กหญิงจนิสตา  ทองพิมพ์
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์   จันทร์เป็ง
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงประเสริฐ
6. เด็กชายณัฐดนัย   ตันวิชัย
7. นายณัฐวุฒิ  ตุ้ยเตียม
8. เด็กหญิงดลพร   คำโด
9. นางสาวดวงพร  เปี้ยปาละ
10. นายทวีศิลป์  ตั๋นแก้ว
11. เด็กหญิงธนพร  ปันสลี
12. เด็กหญิงธนาภรณ์  แสงประเสริฐ
13. เด็กชายธวัชชัย  ปัญญาวงค์
14. นางสาวธัญญา  พิมสาร
15. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ตันมูล
16. นายนวฤกษ์  แสนศรีชัย
17. นางสาวนันทิยา  สายทอง
18. นางสาวปิยาภรณ์  ปู่จันทร์
19. นายพรพิพัฒน์  ติ๊บใจ
20. เด็กหญิงพัชริฎา  ต๊ะเป็ง
21. นางสาวพัชรีวรรณ  สุกันโท
22. เด็กหญิงภาณิศา  โพธิปัด
23. เด็กหญิงวรัชยา  ศิลาโชติ
24. นายวรากร  หล้าใจ
25. เด็กชายวรากร   อยู่ประเสริฐ
26. นางสาววารุภรณ์  แดงหมด
27. เด็กหญิงวาสนา  ทาแก้ว
28. นายศิริชัย  ลินธิ
29. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธิป้อ
30. นางสาวสลิลทิพย์  สุวรรณประสิทธิ
31. เด็กหญิงสาธิกา  จันตา
32. เด็กชายสิรภพ  สิทธิเกษร
33. เด็กหญิงสุนิตา  ซอนเสน
34. เด็กหญิงสุนิษา  สิริใจ
35. เด็กหญิงสุปะรียา  ธิมา
36. เด็กหญิงอารยา  ศรีมา
37. เด็กหญิงอุทุมพร  เทียมจันทร์
38. เด็กหญิงเกตนภา  ดีวงค์
39. เด็กชายเพ็ชรแท้   อำไพ
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ธีรตระกูล
2. นายกฤศวัฒน์  อนันตนริศกูล
3. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
4. นายมนัส  ตันมูล
5. นางสาวพรพรรณ  เปี้ยปาละ
6. นางสกาวเดือน  วังป่าตาล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายวีรเดช  วนาลัยยืนยง
 
1. นายวิโรจน์  อินตะมูล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  พฤกษ์สกุลไพร
 
1. นายพระรถ  แก่นท่าตาล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงศรินญา  ยะเงิน
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวตรีรัตน์  ศรีกระจ่าง
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายพัฒนพล  สุปินะ
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายโยเอลาร์  สถิรกุลพงศ์
 
1. นายปรีชา  ทีฆวัฒน์สกุล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชริฎา  ต๊ะเป็ง
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวสุดาพร  ปู่เสาร์
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายหนุ่ม  คำลือวงค์
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายโยเอลาร์  สถิรกุลพงศ์
 
1. นายพระรถ  แก่นท่าตาล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรษา  อินตา
 
1. นางสาวภมรพรรณ  พุทธิ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวดาว  บรรจงอเนก
 
1. นายปรีชา  ทีฆวัฒน์สกุล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายไพศาล  ธนันชัย
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายพิชญพงษ์  วิญมา
 
1. นายวัลลภ  สดมพฤกษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปู่แก้ว
 
1. นางสาวภมรพรรณ  พุทธิ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวสายธาร  ใจเมือง
 
1. นายธีระวุฒิ  ธาตุทอง
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติ  กันทะ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  เอโหย่
3. เด็กหญิงมนทิรา  จันทรา
4. เด็กหญิงมาริษา  จันต๊ะทา
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ฝั้นเมา
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยะมัง
7. เด็กชายสุรเดช  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
8. เด็กหญิงอนรรฆวี  พุ่มสวาท
9. เด็กชายเทพบุตร  รัตนปัญญาธร
10. เด็กชายเอกชัย  สกุณาวงศ์
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
2. นางสาวพรทิวา  จอมพิจิตต์
3. นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  กันทะ
2. นายณาศิส  เตชธรรมพร
3. นายธนภัทร  เลาดี
4. นางสาวพิมพิกา  ผลสายชล
5. นางสาวมัชฌิมา  แสนใจอิ
6. นางสาวศิลาพร  ผลกระสินธุ์
7. นางสาวสิริรัตน์  สุทรา
8. นายสุรชาติ  จริตดีสม
9. นายเทียนชัย  ก้านต่อดอก
10. นางสาวเพชรฤดี  เสริมมติวงศ์
 
1. นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง
2. นางกิตติยา  กันทะ
3. นางสาวอัญชลา  พรหมพิจารณ์
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐสุดา  ลาพอ
2. นางสาวรัชนีกร  บุญปั๋น
3. นางสาววรัชยา  จองคำ
4. นางสาวศิริพร  บ่งผอ
5. นางสาวสุทธิดา  เป๊ะเละ
6. นางสาวสุธาสินี  ธรรมขันธ์
7. นางสาวอรัชติกานต์  พุ่มสวาท
8. นางสาวอารียา  พนาสุขสันต์
 
1. นายสุภวัฒน์  อัครเศรษฐัง
2. นางกิตติยา  กันทะ
3. นางสาวสุนทรี  สุริยบุปผา
4. นางสาววาทิณี  ไชยมงคล
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กชายฉัตรมงคล  เรืองอร่ามชงโค
3. เด็กชายธนิพล  เรืองอร่ามบงกช
4. เด็กชายธีรเดช  สวัสดิ์มนัสเพิ่ม
5. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่หยาง
6. เด็กชายพงศกร  สวัสดิ์มนัสเพิ่ม
7. เด็กหญิงพิมนภา  แซ่จาง
8. เด็กหญิงรวินท์นิภา  เลาหาง
9. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พนาสันติกุล
10. เด็กชายวีรพล  สง่าประจักษ์พงศ์
11. เด็กหญิงศิริจันทร์  ศานติธารา
12. เด็กหญิงศิริภรณ์  สาครอำไพ
13. เด็กชายสุรพล  พงศ์ประทีปชัย
14. เด็กหญิงสุวรรณี  ซื่อสันติกุล
15. เด็กชายเจตวรรณ  สาครธำรง
16. เด็กชายเฉลิมพล  จุติไพรสกุล
 
1. นายกัณฐสิทธิ์์  โนต๊ะ
2. นางสาวศุภอักษร  แก้วพรหม
3. นางสาววรรณิศา  สีกรณ์
4. นางสาวเจนจิรา  ทาสุรินทร์
5. นางสาวอรพินท์  ยศศรี
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ชัยศรี
2. นางสาวกรรณิการ์  ปู่สุข
3. นายกัณฐนาวี  สายปัญญา
4. นายคมสันต์  เขียวมัง
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำสอน
6. นางสาวชนิดา  เป็งคณะ
7. นางสาวณหทัย  องค์มล
8. นางสาวณัฎฐธิดา  นันต๊ะสาร
9. นางสาวประภาพิมพ์  บำรุง
10. นางสาวพิชญาภา  ก่ำโน
11. นางสาวศิริพร  ปู่แก้ว
12. นายสราวุธ  ทาฝั้น
13. นางสาวสุกัญญา  การะบูรณ์
14. นางสาวสุพิชญา  กาวี
15. นางสาวสุภาพร  รังสรรค์เพิ่มบุญ
16. นายอนุชา  คำป๋า
 
1. นายกฤษณะพงษ์  ธีรตระกูล
2. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
3. นายกฤศวัฒน์  อนันตนริศกูล
4. นายมนัส  ตันมูล
5. นางสกาวเดือน  วังป่าตาล
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายกฤษฎิ์  ชาญธำรงกิจ
2. นายคงกระพัน  พงศ์เกษมศานต์
3. นายธนภัทร  เลาดี
4. นางสาวภรณ์นภา  ติ๊บวงษ์
5. นายเทียนชัย  ก้านต่อดอก
 
1. นางสาวอลงกรณ์  แก้วสุข
2. นางสาววิไลวรรณ  ใจรักประภาสุข
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายชัยพล  เฉิดประเสริฐพงศ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  สุรินทร์
3. เด็กชายธนดล  เงินต๊ะ
4. เด็กชายธนธรณ์  กิ้งคำปา
5. เด็กชายธีรพัฒน์  สร่างแก้ว
6. เด็กชายพิเชฐ  ภูดงน้อย
7. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อุคะรักษ์
8. เด็กชายโซะกัง  แดเชอร์
 
1. นายนพดล  เครือแก้ว
2. นายพลชาติ  งามสม
3. นายภานุ  จันทร์ชม
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายชาญชัย  โลแก้ว
2. นายปรีชาวุฒิ  เยาะแก้ว
3. นายปิยพล  ชัยบาล
4. นายวรวุฒิ  ดอกปอ
5. นายวรากร  เขียวเรือน
6. นายศราวุธ  แซ่อิง
 
1. นายพินิจ  ริยะป่า
2. นายพลชาติ  งามสม
3. นายภานุ  จันทร์ชม
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรวารี  สายชลอำพร
2. เด็กหญิงสุนารี  โชติสกุลเลิศ
3. เด็กหญิงอำพร  ถาวรรัตนพงศ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  นวลอนงค์
2. นางจินตนา  ประเสริฐวงศ์พนา
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาววชิรญาณ์  ปู่ดอก
2. นางสาวอำพร  วงศ์คำ
3. นางสาวเสาวณีย์  คำปา
 
1. นายณัฐนนท์  ดิดชิด
2. นางอำภาพร  ศิริมา
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนันท์  ใจเสือ
2. เด็กชายธนกฤต  ปุงปี่แก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติทัศน์  ฝั้นเมา
2. เด็กชายธีรภัทร์  ทาฟู
 
1. นายวีระพงค์  กล้าแข็ง
2. นางวรโสภา  กล้าแข็ง
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายวรวิช  ศรีวรรณ์
2. นายอานนท์  ควายคณะ
 
1. นายประกาศิต  กันทะนันท์
2. นายชัยยันต์  สุภา
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิตยา  ดีมืด
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กอนแก้ว
 
1. นายประกาศิต  กันทะนันท์
2. นายชัยยันต์  สุภา
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวพิชญาภา  จาเรือน
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  นาครินทร์
 
1. นางสาวนงคราญ  แก้วจา
2. นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตินันต์  ยะคำ
2. เด็กหญิงนวินดา  สมงาม
 
1. นายชัยยันต์  สุภา
2. นายประกาศิต  กันทะนันท์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวธีรพร  ดวงจันทร์
2. นายอนุชา  พูนเอียด
 
1. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
2. นางสาวพิชามลภ์  พิมสาร
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายธนวัต  กาวีระ
2. เด็กชายเจษฎา  ทาปัญญา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายปิยพันธุ์  ตาสิงห์
2. นายภราดร  แสงแจ่ม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายพงษ์เทพ  แดงธิยะ
2. นายวรวุฒิ  แก้วแดง
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย
2. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
 
57 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวนันทินี  อ้ายคำ
2. นายภัทร  ตั๋นแก้ว
3. นางสาวอัมพิกา  บุญเขียว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายจำรัส  แก้วนา
2. นางสาวเนตรชนนี  จันทร์ต๊ะมา
 
1. นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์
2. นางสาวนงคราญ  แก้วจา
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายพลวัฒน์  เขียวสา
2. เด็กชายวัชระพล  ใจใส
3. เด็กชายอมรเทพ  อรุณทรงพร
 
1. นายกิติกร  ขัดก๋า
2. นายอนิรุทธิ์  เหล่าใจ
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายรัชนนท์  ตาละ
2. นายสมพงษ์  แซกรี
3. นายเอกพงค์  พานะ
 
1. นายวันชนะ   ปาลี
2. นายณัฐพร  ศรีโน
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  วนาลัยนิมิต
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ถาวรธนโชติ
3. นางสาววิภาวรรณ  ษมากมลชัย
 
1. นางชนัญญา  พยุงกรพินธุ์
2. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญมณี  ปัญญา
2. เด็กหญิงปิยมน  ตามูล
3. เด็กหญิงพัชรมัย  มาตรา
4. นายภาคภูมิ  ปัญญาจักร์
5. เด็กหญิงวิชิรินทรา  สิริใจ
6. เด็กหญิงอักษราภัค  จะมะยะ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ภักตรา
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. นางสาวชุมศรี  อมรสุขคงคา
2. นางสาวปาริสา  แดนประสงค์
3. นางสาวศิริพร  เกษมควรคีรี
4. นางสาวสร้อย  ชูภูษณพงศ์
5. นางสาวอุมาพร  ชาติโชคสถาพร
6. นางสาวเสาวภา  เลาหาง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  นวลอนงค์
2. นายกัณฐสิทธิ์  โนตีะ
3. นางสาวกรรณิกา  อำพรคีรีมาศ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนันยา  อภิชาติพนาไพร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ก่ำแก้ว
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ครรชิตพนา
 
1. นายจิระณัฐฎ์  สุปน
2. นางวีรวรรณ  พุงขาว
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวจุฬารัตน์  สมมะนา
2. นางสาวอมรพรรณ  ใจเขียว
3. นางสาวอาทิตยา  ปินใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร  หาญสนามยุทธ
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  คงฐิติไท
2. เด็กหญิงนิภา  เด่นภูเขา
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ตะอู
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์ขาว
2. นางวิลาวัลย์  ท้าวมณี
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายบุญชนะ  วสุธานที
2. นายมีชัย  ปู่เงิน
3. นายสุรชัย  มานพชัย
 
1. นางอัฉริยา  มงคลวาท
2. นายเข้ม  ชอบกิตติ์วรกุล
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ชัยวุฒิ
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คุ้มครอง
3. เด็กหญิงแคทลียา  ตันเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวจันทิวา  มิตรสาธิต
2. นางสาวสุภารัตน์  พิไลนพ
3. นางสาวอารี  ปู่ขาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
2. นางวันเพ็ญ  พันอินทร์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  พรมปินตา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  โปทา
3. เด็กหญิงวรินยุพา  ตาคำ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ภักตรา
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวฐริณีย์  สุภา
2. นางสาววิลาวัณย์  กันธิวงค์
3. นางสาวศิริวิมล  เคือนิน
 
1. นางพลิน  ณ วรรณไทย
2. นายณัฐพร  ศรีโน
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายวิทยาธร  สุยะ
2. เด็กหญิงษิณฑณี   จุ่มนะ
3. เด็กชายอติพงษ์  จันทร์เป็ง
 
1. นายพลชาติ  งามสม
2. นายขจรศักดิ์   ไชยประสิทธิ์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวพรรณิภา  แก้วจา
2. นางสาวศิริรัตน์  โจมแพง
3. นางสาวศุภศรี  ปู่ก่ำ
 
1. นายพลชาติ  งามสม
2. นายภานุ  จันทร์ชม
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไพศาลธารา
2. เด็กหญิงวิไล  ยืนยงคีรีมาศ
3. เด็กหญิงสันธิลา  เลาย้าง
 
1. นายกัณฐสิทธิ์  โนตีะ
2. นางสาววิสุตร  บุญธิศรี
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวบรรดี  มิตรสาธิต
2. นางสาวสุชาดา  อร่ามประภาส
3. นายอาเทศ  ทีพอ
 
1. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
2. นางชนัญญา  พยุงกรพินธุ์
 
76 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วงศ์แต๋
 
1. นางวิลาวัลย์  ท้าวมณี
 
77 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  ประไพมาลี
 
1. นางสุวรรณ์ธัช  สวาสดี