สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ฮอดพิทยาคม 23 13 11 47 47 1 0 0 48
2 อมก๋อยวิทยาคม 21 15 6 42 43 0 0 0 43
3 ดอยเต่าวิทยาคม 18 7 2 27 29 0 0 2 29
4 แม่โถวิทยาคม 8 5 2 15 19 2 0 0 21
5 แม่ตื่นวิทยาคม 7 10 6 23 24 1 0 0 25
รวม 77 50 27 154 162 4 0 2 166