หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ อุตะมะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิชามญชุ์ ปินตาแสนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ กอบธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชามญชุ์ ปินตาเสนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรพินท์ ยศศรีโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ อุตะมะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา คัมภีระมนต์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ สันชุมภูโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล ชมภูวงศ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ มหายศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑิรา จินะโสติโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสกาวเดือน วังป่าตาลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพรรณ ไชยสลีโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายโกสินทร์ ช้างบุญโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายนรินทร์ เมืองมาหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพล จิตอารีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนัส ตันมูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ มหายศโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายนรินทร์ เมืองมาหล้าโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ คำยองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ทีฆวัฒน์สกุลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพระรถ แก่นท่าตาลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร สายศรโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางกิตติยา กันทะโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชยานันท์ เรือนคำมาวงษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ตานะเป็งโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพร วัฒนยืนยงโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุ จันทร์ชมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพินิจ ริยะป่าโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ คำแหงโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ตานะเป็งโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุ จันทร์ชมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมพร วัฒนยืนยงโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการ
4. นายพินิจ ริยะป่าโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี ศรีแก้วโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางภัทรวรินทร์ ท้าวมาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์พงศ์ กันทะโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลา พรหมพิจารณ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐนนท์ ดิดชิดโรงเรียนฮอดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอำภาพร ศิริมาโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรายุทธ์ ประกาทรงสิทธิ์โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอัลิปรียา ปิงหล้าโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทรวรินทร์ ท้าวมาโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงค์ กล้าแข็งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิชามลภ์ พิมสารโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรายุทธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสร้อยฟ้า ใจสงค์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรายุทธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงค์ กล้าแข็งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ด้วงยศโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ เชาวน์ชวานิลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระณัฐฎ์ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ แก้วจาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ด้วงยศโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ เชาวน์ชวานิลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิระณัฐฎ์ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ เชาวน์ชวานิลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิระณัฐฎ์ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงค์ กล้าแข็งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิชามลภ์ พิมสารโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพร ศรีโนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงค์ กล้าแข็งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ แก้วจาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิมล ด้วงยศโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรายุทธ ไพศาลธาราโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ เชาวน์ชวานิลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายจิระณัฐฎ์ สุปนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ เชาวน์ชวานิลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธ ชื่นเมืองโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอุุบล เพชรเมืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ ปาลีโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ภักตราโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายอนวัช หมื่นรังษีโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา โพธิยะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายพลชาติ งามสมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมาลิณี นวลแบนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางชนัญญา พยุงกรพินธุ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายอุุบล เพชรเมืองโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ ปาลีโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายพลชาติ งามสมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพลิน ณ วรรณไทยโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล แก้วบุญเรืองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร ภักตราโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล แก้วบุญเรืองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา อัมพรคีรีมาศโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลิณี นวลแบนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศุภอักษร แก้วพรหมโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนพฤทธิ์ ชัยชาญโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพลชาติ งามสมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายปวิตร ยืนยงคีรีมาศโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนพฤทธิ์ ชัยชาญโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลิณี นวลแบนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายปวิตร ยืนยงคีรีมาศโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัฉริยา มงคลวาทโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางพลิน ณ วรรณไทยโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสามยุทธโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา โพธิยะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางพลิน ณ วรรณไทยโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพลิน ณ วรรณไทยโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนัญญา พยุงกรพินธุ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศุภอักษร แก้วพรหมโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวปาริฉัตร ภักตราโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จันทร์ขาวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศุภอักษร แก้วพรหมโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ตานะเป็งโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธิ์ เหล่าใจโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ภักตราโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา แสงจรัสโชคโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมาลิณี นวลแบนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา แสงจรัสโชคโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ เหล่าใจโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร ภักตราโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล แก้วบุญเรืองโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา โพธิยะโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ภักตราโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมาน วงศ์พัฒนันท์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สวาสดีโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะพงษ์ ธีระตระกูลโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ จันทะล่ามโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ สดมพฤกษ์โรงเรียนฮอดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา สุขม่วงโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิโรจน์ อินตะมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสงกรานต์ ธนันชัย โทร 089-5590542 E-Mail : songkran.t@hpk.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]