รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสัพพัญญู
ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ตาเอ้ย
2. เด็กชายเจตต์  ทองดี
 
1. นางณัฎฐ์ชิตา  แสงประสิทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายกิตติภพ  ขนายทองวสุ
2. เด็กชายจายเครือ  ซอ
 
1. นายสุทิน  จันทร์เทศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แซ่โต๋ว
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กันทาวิน
3. เด็กหญิงมณทิรา  ตุ่นแก้ว
4. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  แก้วออน
5. เด็กหญิงโสภิดา  ตาสิติ
 
1. นายเทิดศักดิ์  ยะยอง
2. นางจิราภรณ์  ทองสิริ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  จอมแปง
2. นางสาวธันยพร  ชูกิจกนกชัย
3. นางสาวพิสสา  จันทรามูล
4. นายภานุพงษ์  เทพปณะ
5. นายศิวพันธ์  ชมชื่น
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บริหารธนโชติ
2. นางสาวนิธิ์วดี  เจดีย์ถา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  ธรรมไชย
2. เด็กชายโทมัส  เพลเลกิโน
 
1. นางใจทิพย์  แก้วมงคล
2. นางสาวนภัสวรรณ  ฟองตา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ชุ่มใจ
2. นายสิทธิศักดิ์  สุจันทร์จี๋
 
1. นางสาวรัศมี  พงษ์ตา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายจิรกร  เลนา
 
1. นายสำราญ  คำเป็ง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นายกิตติกร  ต่อคำหน้อย
 
1. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  อิ่นแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉราพร  กันทา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  กิติวัฒนาพร
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีอุทัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตร์นันท์  เพชรประพันธ์
 
1. นายนที  สุวรรณโสภณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  อุ้ยคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธสา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สิ่งของ
 
1. นางสาวพงษ์สุดา  พิชิตสันต์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  พวงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธสา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  รังษี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วกาวิล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อารยวิจิตร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ยะ
 
1. นายธงชัย  เพียงใจ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวเพ็ญศรี  แซ่กือ
 
1. นายธงชัย  เพียงใจ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายสุภาพ  แซ่ลี
2. เด็กหญิงอัจฉรา  แสนแก้ว
3. เด็กชายเมธัส  ศิริยั่งยืน
 
1. นายนิติการณ์  ยมรัตน์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. นายทวีศักดิ์  แซ่มัว
2. นายประพัฒน์  ยืนยงคีรีมาศ
3. นางสาวรัศมี  แซ่กือ
 
1. นายธงชัย  เพียงใจ
2. นางสาวธมลวรรณ  สง่ารูป
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายนันทกร  ปวนคำตื้อ
 
1. นายสมพงค์  ปลูกงา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์  ปวนคำตื้อ
 
1. นายสมพงค์  ปลูกงา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  ศรีบุญมี
 
1. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  อารีมิตร์
2. เด็กชายธีรพงษ์  มูลคง
3. เด็กชายศุภวัฒน์  หมื่นแสนล้าน
4. เด็กชายสรวิศ  กุยแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์วงษ์  สุภาลูน
2. นายคุณเขตต์  กันคำ
3. นางสายสมร  เชื้อปันเที่ยง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายกฤษ  หน่อจีนา
2. นายกิตติศักดิ์  ชัยวงค์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ใหม่ศรี
4. นายประเสริฐ  วันชม
5. นายพรรษนนท์  ดวงแก้ว
6. นายอัครเดช  ลือชัย
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นางสาวกรองทอง  สรวยงาม
2. เด็กหญิงกฤติยา  วนาเฉลิมภูมิ
3. นายกฤษฎา  กิจรุ่งวัฒนากร
4. เด็กหญิงกานต์ธิดารัตน์  ศรีวิลัย
5. นางสาวกิตติกานต์  สุนทรชยานนท์
6. นางสาวกุลสตรี  ชีรัง
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีวิไล
8. นางสาวจุรีรัตน์  ใจหล้า
9. นางสาวชนัญชิดา  ใส่สว่าง
10. นายชิณวัฒน์  สิงห์โคตร
11. เด็กหญิงฐิติยา  ปาน
12. นางสาวนภัสสร  หงษ์ทอง
13. นางสาวนรินทร์  ใจสม
14. เด็กหญิงนัทชา  ลุงออ
15. เด็กชายบุรพา  ศรีจันทร์
16. นางสาวบุษยามาศ  พานทอง
17. นางสาวปภัสสรณ์  สอนชิต
18. นางสาวปวีณา  สุกันยา
19. เด็กชายพงษ์พันธ์  จะดา
20. นางสาวพัชราดา  บ่อคำ
21. เด็กชายรัชชานนท์  บุญแต่ง
22. นางสาวรัตนาภรณ์  วงค์สิงห์คำ
23. นางสาวรัตนาภรณ์  ตลาด
24. นางสาวรัตวัลย์  จันทร์แจ่ม
25. นางสาวรุ้งลาวัลย์  จันยะลา
26. นางสาววรัญญา  คำหลิ้ม
27. นางสาววรารัตน์  ชูเลิศ
28. นางสาวสราลีวัลย์  ประนมพร
29. นางสาวสาวิกา  แสงท้าว
30. นางสาวสินใจ  แสงท้าว
31. นางสาวสุภาภรณ์  แสงท้าว
32. เด็กหญิงเครือวัลย์  ลุงซอ
33. นางสาวเบญจรัตน์  ภูริพงศธร
34. เด็กชายเรืองศักดิ์  ฝันดี
35. นางสาวโสรยา  คุณา
36. นางสาวไปรยา  รัตนวิมล
 
1. นายรุ่งชาย  เย็นตา
2. นางสาวอัจฉรา  รังสรรค์
3. นายธัชพล  เทพวรรณ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายภาณุพงษ์   ปัญจบุรี
 
1. นายสมศักดิ์วงษ์  สุภาลูน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายวิทวัส  ต๋าคำ
 
1. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เรือนวิน
 
1. นางสายสมร  เชื้อปันเที่ยง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นางสาวจุรีรัตน์  ใจหล้า
 
1. นายรุ่งชาย  เย็นตา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายศุภวัฒน์  หมื่นแสนล้าน
 
1. นายคุณเขตต์  กันคำ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายธีรยุทธ  แซ่โจว
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลชนก  หน่วยอินต๊ะ
 
1. นายวสันต์  ติ๊บจา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญ  แซ่ลี
 
1. นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายสรวิศ  กุยแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์วงษ์  สุภาลูน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายชูศักดิ์  กันธรรม
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กหญิงฐิตาภา  อานุภาพไตรภพ
 
1. นางสาวณหทัย  พิพัฒน์ฉัตรพร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวนาถนัดดา  เทพพรบัญชากิจ
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แซ่โต๋ว
 
1. นายชัยวิเชียร  เช่งยะ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  การคนซื่อ
 
1. นายอลงกรณ์  ดวงอภัย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงสุชานาถ  นะติกา
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1. นางสาวกิรณา  สิริภาณุพงศ์
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  แสงมณี
2. เด็กหญิงกัญจน์ชญา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงกาญจนา  ระพีเจิดสวัสดิ์
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  เทพบริสุทธิ์
5. เด็กชายคำเกี้ยะ  ลุงบุญ
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริวัฒน์ธนาโชติ
7. เด็กหญิงชมพูนุช  พันมูล
8. เด็กหญิงชยามร  บุญคุ้ม
9. เด็กหญิงณุตตรา  มาเยอะ
10. เด็กหญิงตะวัน  ลุงสุ
11. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แซ่ลี
12. เด็กหญิงธันยนิษย์  แซ่ลี
13. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ยะ
14. เด็กหญิงนิศาชล  ภูริบริบูรณ์
15. เด็กหญิงปภาวรินท์  พลดร
16. เด็กหญิงปวีณสมร  เงาศรี
17. เด็กหญิงพนิตนันท์  คำมูล
18. เด็กหญิงพรกนก  มณฑลนที
19. เด็กหญิงพัชราภา  พิทัพษ์ไพร
20. เด็กหญิงพิชชาพร  นิยมกิจ
21. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เสมอองค์ติ๊บ
22. เด็กหญิงมัณฑิรา  อุตนะวงค์
23. เด็กหญิงมาลีวัล  เจริญทรัพย์อนันต์
24. เด็กหญิงวรพิม  อมรใฝ่ส่องแสง
25. เด็กหญิงวิชุดา  แซ่ยะ
26. เด็กชายวีรพล  ฉิมนาคเงิน
27. เด็กหญิงศรีวรรณ  เชื้อชาติ
28. เด็กหญิงศิริพรรณ  บุญลือ
29. เด็กชายศุภกิจ  การมั่งมี
30. เด็กหญิงสิริวิมล  ปั๋นสา
31. เด็กหญิงสุชาวดี  ลีนวัตร
32. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แซ่ลี
33. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ยะ
34. เด็กหญิงอนัญญา  แซ่ย่าง
35. เด็กหญิงอภิชญา  คุณณา
36. เด็กหญิงอภิสรา  แซ่ลี
37. เด็กหญิงอัมพรรณ์  แซ่ยั้ง
38. เด็กชายเรวัต  มหาวัน
39. เด็กชายเรืองศักดิ์  รุ่งสิงขร
40. เด็กชายแสงเมือง  คอน
 
1. นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นายจักรี  แซ่เท้า
2. นางสาวจันทนา  ภัครพรชัย
3. นางสาวจารุพร  สิริธัญญา
4. นางสาวณัฐธิดา  แก่นณัฐพิฐ
5. นายธนากร  เลาหาง
6. นางสาวนิภาพร  สิทธคงดำรง
7. นายบัณฑิตย์  เครือซุย
8. นายบิว  แซ่เจ๊า
9. นายพัฒนพงษ์  หรรษากานนท์
10. นายมานพ  เลาหาง
11. นางสาวระพีพรรณ  ศักดิ์คงนันทกุล
12. นางสาวฤทัยรัตน์  เลาหาง
13. นายวรวัตร  เครือฝั้น
14. นางสาววลัยภรณ์  แซ่ย่าง
15. นางสาววิไลพร  วลัยวารีพัฒนา
16. นางสาวสุชาดา  สถิตพงษ์เดช
17. นางสาวสุดา  ชงโคผดุง
18. นางสาวสุพิชญา  ปู่วัง
19. นางสาวสุรีพร  ถนอมดาลัด
20. นายสุเทพ  เลาว้าง
21. นายอภินันท์  ขาวพนัต
22. นางสาวเกริกา  ดอกคำพนากิจ
23. นายเฉลิมศักดิ์  เจริญสกุล
24. นางสาวเรณุกา  อมรนิติธรรม
25. นางสาวเศรณี  ธาราบรมสุข
26. นายเอกราช  เลาว้าง
 
1. นายวสันต์  ติ๊บจา
2. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงทิวา  ครรชิตพนา
2. เด็กหญิงราตรี  ครรชิตพนา
3. เด็กหญิงลดาพร  โพธิ์คุ้มภัย
4. เด็กหญิงสุนิสา  ต่อคาปูลู
5. เด็กหญิงอมรา  สารประดิษฐ์
6. เด็กหญิงแนว  วินิจกาญจนา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  สง่ารูป
2. นายธงชัย  เพียงใจ
3. นางสาวนิศาชล  ศรีปูนอ่อน
4. นางสาวพรสุดา  วงษ์ซื่อ
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวดั้ว  แซ่ลอ
2. นางสาวป่าเยีย  แซ่ล่อ
3. นางสาวพรสวรรค์  สำราญรักใจ
4. นางสาวสุทธิดา  อภิชาติวิไล
5. นางสาวเครือวัลย์  บุญรัง
 
1. นายธงชัย  เพียงใจ
2. นางสาวธมลวรรณ  สง่ารูป
3. นางสาวพรสุดา  วงษ์ซื่อ
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุวรรณพิสมัย
2. นายชัยพร  อมรใฝ่ชนแดน
3. นายถนอม  อนุรักษ์ไพรดี
4. นางสาวทวีพร  โชครอบรู้
5. นางสาวนภาพร  ตะกลือ
6. นางสาวปีย์วรา  รักเพื่อนฝูง
7. นางสาวพิมพา  เลาหลื่อ
8. นางสาววิไลวรรณ  จำปีศรีโสภา
9. นางสาวศศิวิมล  เสงี่ยมใจ
10. นางสาวสาธิตา  ช่อทิพย์คีรี
 
1. นายรัตนากร  วรรณคำ
2. นายนฤพงษ์  ฟองแก้ว
3. นางเบญจมาศ  อนุชัย
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. นางสาวณิชา  พรพนาธาร
2. นางสาวมนต์นภา  ธาราสุวรรณโชค
3. นางสาวรุ่งนภา  นุลาย
4. เด็กชายวรรณภา  นุลาย
5. นางสาวเกสรา  ใจหล้า
 
1. นายชัยวิเชียร  เช่งยะ
2. นายอุทัย  จิตไพรมั่น
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายทักษิญเชษฐ์  สามเสน
2. เด็กชายปรเมศวร์  ดีมืด
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีอุทัย
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายคมสัน  จันทร์ปุก
2. เด็กชายประดิษฐ์  แซ่ยะ
3. เด็กชายประสงค์  เลาว้าง
4. เด็กชายพรภิทักษ์  สุธีร์กานต์กุล
5. เด็กชายศุภกฤต  แซ่ย่าง
6. เด็กชายอติคุณ  กันทา
7. เด็กชายอริยะ  แซ่ท้าว
8. เด็กชายเก่ง  แซ่วื่อ
 
1. นายวสันต์  ติ๊บจา
2. นายสำราญ  เตจ๊ะสา
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่เจ๋า
2. เด็กหญิงสุดาพร  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เห่อ
 
1. นางสาวบุปผา  ถาวรนันท์
2. นายรุ่งโรจน์  อ่อนศรี
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปัญญามูล
2. นางสาวณัฐณิชา  อินสุยะ
3. นางสาวธิติยา  ใจวัง
 
1. นางรวิวรรณ  ปีอาทิตย์
2. นายณรงค์  คำแก้ว
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เชียงเขียว
2. เด็กชายวิรุฬห์  แก้วสาตร
 
1. นางสาววรรณี  ถาหล้า
2. นางสาวชิดชนก  ผาลาภ
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เอาะตะเบาะ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วงค์สุวรรณ์
 
1. นางศิริวรรณ์  ไชยภักดิ์
2. นายจีระวัฒน์  ดีปัญญา
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวนรากร  ศรีเที่ยง
2. นางสาววิศรุตา  จันสีมุ่ย
 
1. นายทวิชา  ตาวินโน
2. นายจิรายุทธ  ลาห้วยฮ้อ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กชายทรรศนะ  เพ็ญจันทร์
2. เด็กชายนพคุณ  คำชื่น
 
1. นายกีรติ  ทรัพย์จุล
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  มะโนริ
2. นายวีรพงษ์  นันตา
 
1. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
2. นายวีรพนธ์  พลเมฆ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  จักษุตน
2. เด็กชายระห่าน  ลุงนำ
 
1. นางศิริวรรณ์  ไชยภักดิ์
2. นางสาวกรรณิการ์  จอมแปง
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงทวินันท์  แก้วจา
2. เด็กชายภาคิน  อินทนาศักดิ์
 
1. นางสาวโสภา  พันธนวงษา
2. นายสง่า  สัตยวากย์สกุล
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายต้น  ลุงตา
2. นายวุฒิภัทร  พิทักษ์พันธ์ราช
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
2. นายเจนวัฒน์  โพบาทะ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวทิตยา  สมธรรม
2. นายวงศธีร์  วัฒนกิตติรัตน์
 
1. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
2. นายอภิวัฒน์  เร่งเร็ว
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  ใจแก้ว
2. นายฐนศักดิ์  กันทา
 
1. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
2. นายอภิวัฒน์  เร่งเร็ว
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  เบญจกัญญา
2. นายเอยิ  แปงใจ
 
1. นางสาวณฐกฤษกา  มงคล
 
63 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายฐิตินันท์  เวนวล
2. นางสาวฑิฆัมพร  คำลือ
3. นางสาวลาวัลย์  สมโภชน์
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางสาวณิชานันท์  จันทร์แก้ว
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. นายศุภชัย  สุภาษา
2. นายสุขวิทย์  เจริญเดช
 
1. นายชัชวาลย์  ไชยวุฒิ
2. นายสมพงษ์  ตระการศุภกร
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายนายศุภชัย  บุญมี
2. นายเสรี  บุญพูล
3. นายแทนไท  แซ่จ๊ะ
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรบวรพจน์  ทาปาละ
2. สามเณรปฏิภาณ  อินเป็ง
3. สามเณรภาณุพงศ์  ตันหยง
 
1. นายดวงจันทร์  ขอดแก้ว
2. พระทวีชัย  คมฺภีรโต
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรจาตุรงค์  คุณโย
2. สามเณรธีรดนย์  จันต๊ะ
3. สามเณรศักดิ์สิทธิ์  วงศ์จีนา
 
1. นายวัชระ  คำรินทร์
2. พระวิฑูรย์  อินฺทปญฺโญ
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรจักรพงษ์  ดวงเดือน
2. สามเณรพุทธศร  เคียงอมร
3. สามเณรเจริญยศ  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวเกศริน  ศรีวิลัย
2. นางสาวเกษสุดาภรณ์  ปอกอ้าย
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรพรมนัส  อยู่เปา
2. สามเณรวัขระ  ศรีเมืองมูล
3. สามเณรศักดิ์สิทธิ์  สิงทร
 
1. นางสาวชุติมา  ดีเอื้อ
2. นายบุญส่ง  สมบูรณ์มา
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปาทุม
2. เด็กชายครรชิตพล  แสงปวง
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แสงท้าว
4. เด็กหญิงนฤมล  แสงท้าว
5. เด็กหญิงนิรมล  สุขเงินนอน
6. เด็กหญิงพลอยลดา  ยะยศ
 
1. นางสาวดวงทิตย์  ศรีธิอ้าย
2. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  ก้อนแก้ว
2. นายฐิติพงศ์  ขันทะมา
3. นางสาวประภัสสร  ชนตาปิง
4. นางสาวพิไลวรรณ์  คำแดง
5. นายสิริพงษ์  คำแปง
6. นางสาวสุดารัตน์  จีโน
 
1. นางอรนิภา  สุใจคำ
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงมยุรี  แซ่เห่อ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แซ่เจ๊า
3. เด็กหญิงสุวิมล  แซ่เจ่า
 
1. นางสาวเรณู  ยาวิราช
2. นางเดือนฉาย  ฝันดี
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรจักรี  ผลคำมา
2. สามเณรนัฐวุฒิ  โปร่งสันเทียะ
3. สามเณรอภิเดช  เธียรฤกษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ดวงน่าน
2. นางสาวอำภา  เจริญสุข
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนทวีสุข
2. เด็กชายนพรัตน์  สงศิลาวัต
3. เด็กหญิงนฤภร  กฎบัญญัติ
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีวิชัย
2. นายสุทัศน์  ทาวงค์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. นายปภังกร  อธิพรหม
2. นางสาวปรียาภรณ์  ดวงแก้ว
3. นางสาวสุปรียา  ใจมาก
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัญญา
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  หล้าปินตา
3. เด็กหญิงอาพาพร  เหมอินทร์
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
2. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวลลนา  จิโน
2. นายศุภชัย  ศรีวิชัย
3. นายอรรถพล  เหมอินทร์
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
2. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธัญชนก  แก้วทิพย์
2. เด็กหญิงบุษบา  ไทยใจอุ่น
3. เด็กหญิงผดาวดี  แซ่เติล
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวปิยะวรรณ  วรรณศรี
2. นางสาวสุวรัตน์  เสาร์ขอด
3. นางสาวอินทิรา  ชักนำ
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางณัฏฐนิช  เผ่าพันธุ์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวขนิษฐา  คำยวง
2. นางสาวชนัญธิดา  คำลือ
3. นางสาวมน  ลุงติ๊
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางณัฏฐนิช  เผ่าพันธุ์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสรา  พรมเกษา
2. เด็กชายบุญยชา  เพ็ญจันทร์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปัญญาดี
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
2. นายณรงค์  คำแก้ว
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายกิติพงษ์  มาอุด
2. นางสาวปรางค์ทอง  แก้วคำมา
3. นางสาวมัญชุกานต์  ยี่ใจ
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
2. นายณรงค์  คำแก้ว
 
83 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิกุล  ลุงหลิ่ง
 
1. นางจันทร์ทรา  ยศสมแสน
 
84 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายประเสริฐ  สุดสายตา
 
1. นางสาวเสาวรส  นันต๊ะภูมิ
 
85 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายโฆษิต  หาญใจ
 
1. นางสุธิตา  เขื่อนรัตน์
 
86 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 1. เด็กชายวายุศรณ์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวอัมพร  ซาวบุญตัน
 
87 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายก้องภพ  ทาจินา
 
1. นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ
 
88 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  ชัยปรัชญาพร
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
89 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วินสามัคคี 1. เด็กหญิงม่านหมอก  เช่งยะ
2. เด็กหญิงสิริภัทร  ลือมะ
 
1. นางสาววรวลัญช์  จัตุกุล
2. นางสาวนภัทร  เรือนรักเรา