หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสัพพัญญู
ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายอนิรุทธิ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นางภัทราธร โฆษะธิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายอุทัย ขัติวงษ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนมัธยมปลายจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายวิเชียร ชูเกียรติ ประธานเครือข่ายโรงเรียนมัธยมปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายจงภพ ชูประทีป ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นางสาวภิรณา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นายสายัณห์ จันทรเส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
13 นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา
14 นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนงาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
15 นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการที่ปรึกษา
16 นายวีระ อุสาหะ ศิกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
17 นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
18 นายกฤษณะ ตั้งวิวัฒนาพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสุรพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายจงรักษ์ สุวรรณโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายชิษณุพงศ์ บุญมา คณะกรรมการ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
26 นายรุ่งโรจน์ กาบทอง คณะกรรมการ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
27 นายปณิธาน ถาวร คณะกรรมการ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
28 นายแววปราชญ์ ส่องแสง คณะกรรมการ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
29 นางสาวธมลวรรณ จันทร์ผ่อง คณะกรรมการ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
30 นางสาวอาทิตยา ศรีกุนชัย คณะกรรมการ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
31 นางสาวปฐมพรรษ์ แสงธิดา คณะกรรมการ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
32 นางสาวอาภาภรณ์ ธนาฤทธิ์ คณะกรรมการ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
33 นางสาวขวัญไพร - คณะกรรมการ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
34 นางสาวปิยธิดา ถาชื่น คณะกรรมการ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
35 นางสาวหทัยชนก สังราช คณะกรรมการ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
36 นางสาวปพัชรา ชัยชนะ คณะกรรมการ คณะกรรมการประสานงานการแข่งขัน
37 นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
38 นายธีระศักดิ์ โพธินาม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
39 นางสาวเฉลิมศิริ วงศ์ศรีใส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
40 นายอภิวัฒน์ เร่งเร็ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
41 นายเจนวัฒน์ โพบาทะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
42 นางสาวชญาณิศา พรมต๊ะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
43 นางสาววรรณิกุล กันทะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
44 นางสาวศจิกา กองตัน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
45 นางสาวสุพิชญา ปัญญาคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
46 นายธวัชวงศ์ ทาเกิด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
47 นายเจษฎา สายทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
48 นางสาวธัญญา แป้นไทย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
49 นางสาวคังลี แก้วแฮ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
50 นางสาวณัฐนันท์ เขียวกันยะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
51 นางสาวบุณฑริกา บุบผชาติกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
52 นางสาวจารุวรรณ สอนแปง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
53 นายวัชระพงศ์ ปัญญาเครือ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
54 นายอุเทน ปุ่มสันเทียะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
55 นายเทวฤทธิกร เป็งยังคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
56 นายภูชิชย์ เลาว้าง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
57 นางสาวพรรณทิพา เทียมตา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
58 นางสาวสิรินดา สุทธไชย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
59 นายพัฒนันท์ ศิริ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
60 นายอลงกรณ์ ดวงอาภัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
61 นางสาวณิชานันท์ จันทร์แก้ว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
62 นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารเว็บไซต์ ลงทะเบียนการแข่งขัน
63 นางอุมารินทร์ แสงหาญ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนเว็บไซต์ลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
64 นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนเว็บไซต์ลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
65 นายธีระศักดิ์ โพธินาม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนเว็บไซต์ลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
66 นายก่อเกียรติ อารีเอื้อ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนเว็บไซต์ลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
67 นางสาวเฉลิมศิริ วงศ์ศรีใส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนเว็บไซต์ลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
68 นางสาวอมรรัตน์ พูลกำลัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนเว็บไซต์ลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
69 นางสาวสิริพันธ์ กันทิมา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลคะแนนเว็บไซต์ลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
70 นายสุเมธ ประหุปะโพธิ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/วีดีโอ
71 นายอภิวัฒน์ เร่งเร็ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/วีดีโอ
72 นายเจนวัฒน์ โพบาทะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ/วีดีโอ
73 นายมานิตย์ พิพัฒนสิริ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
74 นางพัฒน์นรี รัตนพิทักษ์พร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
75 นางสาววัชรี สาริกบุตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
76 นางสุพิน ฤทธิ์เพ็ญ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
77 ว่าที่ร้อยตรีธนพล พัฒนผล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 นางสาวจิดรานุช นะติ๊บ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นายธวัชวงศ์ ทาเกิด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นายเจษฎา สายทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นายวัชระพงศ์ ปัญญาเครือ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 นายอุเทน ปุ่มสันเทียะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นายเทวฤทธิกร เป็งยังคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 นายภูชิชย์ เลาว้าง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นายพัฒนันท์ ศิริ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
86 นายอลงกรณ์ ดวงอาภัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 พนักงานบริการทุกคน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
88 นางวิภาพร ประสานศรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นายสุรศักดิ์ ด้วงมูล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
90 นายสันติศักดิ์ กันพิทักษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
91 นางพูนธนา บูรณพัฒนา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง พิธีเปิด
92 นายไพศาล หลานคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง พิธีเปิด
93 นางวิภาพร ประสานศรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นางสาวจรวยพร ศรีฝั้น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางสาวศจิกา กองตัน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางสาวสุพิชญา ปัญญาคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นางสาวธัญญา แป้นไทย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นางสาวคังลี แก้วแฮ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางสาวสุพัตรา วรรณตัน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางสาวฐาปนีย์ จันทาพูน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นางสาวณัฐนันท์ เขียวกันยะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางสาวบุณฑริกา บุบผชาติกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางสาวนฤมล ขุมทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นางสาวณิชาบูล ภูรินันท์ตรัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางสาวพรรณทิพา เทียมตา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางสาวสิรินดา สุทธไชย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 แม่บ้านทุกคน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
108 นางสาวสิญจารัตน์ เมืองอินทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
109 นายธรรมนูญ สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
110 นักศึกษาวิชาทหารทุกคน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
111 นายปริญญา นามเทพ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
112 นักศึกษาวิชาทหารคเชนท์ ตามา คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
113 นักศึกษาวิชาทหารณัฐชยา คุณา คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
114 นักศึกษาวิชาทหารณัฐพงษ์ ใจมา คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
115 นักศึกษาวิชาทหารธนวัฒน์ ไชยวัง คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
116 นักศึกษาวิชาทหารพนธกร จันทร์หอม คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
117 นักศึกษาวิชาทหารภาณุพงศ์ แก้วสุโพธิ คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
118 นักศึกษาวิชาทหารวรจักร ปัญญาไข คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
119 นักศึกษาวิชาทหารศุภกร สุขทวีทรัพย์ คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
120 นักศึกษาวิชาทหารสนธิเดช คำเงินใจกล้า คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
121 นักศึกษาวิชาทหารหญิงเขมวิกา มีใส คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
122 นักศึกษาวิชาทหารหญิงณัฐกานต์ คำลือ คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
123 นักศึกษาวิชาทหารหญิงธันย์ชนก นามกร คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
124 นักศึกษาวิชาทหารหญิงศิรินทร์ทิพย์ สุใจ คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
125 นักศึกษาวิชาทหารชนินทร์ อินต๊ะเจริญ คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
126 นักศึกษาวิชาทหารอนุชา ใจโพธา คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
127 นักศึกษาวิชาทหารหญิงปาริชาติ ราชโคตร คณะกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
128 นายปรัญชัย ใจมา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
129 นางสาวจิดรานุช นะติ๊บ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
130 นายสุเมธ ประหุปะโพธิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
131 นางสาวระวีดาว ชุ่มมาลี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
132 นางสาวพรพรรณ โสภา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
133 นางสาวณิชานันท์ จันทร์แก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
134 นางสาวฐาปนีย์ จันทาพูน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
135 นางสาวสุพัตรา ธนัญชัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
136 นางสาวนฤมล ขุมทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
137 นางสาวณิชาบูล ภูรินันท์ตรัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
138 นางสาววรรณิกุล กันทะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
139 นางสาวชญาณิศา พรมต๊ะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
140 นางภธิรารัช นันติ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
141 นายสมชาย สอประดิษฐ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
142 นางยุพิน กุลลักษณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
143 นายปรีชา สายมณี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
144 นางสุรีรัตน์ โพธิ์กัน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
145 นายสุรศักดิ์ ด้วงมูล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
146 นางอุมารินทร์ แสงหาญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
147 นางลัดดาวัลย์ โสตถิกุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
148 นางปริยา บุญตัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
149 นางอุมารินทร์ แสงหาญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
150 นางสุวรีย์ วงค์ลือเกียรติ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
151 นางเย็นตา อมตวณิชกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลประเมินผล
152 นางภธิรารัช นันติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลประเมินผล
153 นายสุเมธ ประหุปะโพธิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลประเมินผล
154 นางสาวสิริพันธ์ กันทิมา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลประเมินผล
155 นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลประเมินผล
156 นางสุพัตรา ธนัญชัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
157 นางสาววัชรี สาริกบุตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
158 นางสุพิน ฤทธิ์เพ็ญ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
159 นางยุพิน กูลลักษณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน
160 นางสาวอมรรัตน์ พูลกำลัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน
161 นางสาวเฉลิมศิริ วงศ์ศรีใส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน
162 นางสาวพรฤทัย ศรีวิชัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
สำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มดอยสัพพัญญู
นายธีระศักดิ์ โพธินาม
b_tirasak@sarapee.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]