หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกฤษณา เจริญไชยโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเทียม มีแสงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางพิมพ์ผกา วงศ์ธิเวทโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายนฤพงษ์ ปวงแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ วงศ์ไชยาโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
6. นายเทิดศักดิ์ ยะยองโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
7. นายวรพัทธ์ จองสกุลโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
8. นางนุสรา ตาคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงินโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิกร ไชยศิลป์โรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
3. นางสุธิตา เขื่อนรัตน์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางธิดารัตน์ พุทธิมาโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางพิมพ์ผกา วงศ์ธิเวทโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
6. นายวชิรพันธ์ ปัญญาแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
7. นายสุทิน จันทร์เทศโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
8. นางนุสรา ตาคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายนิวัต ชูวงศ์ผู้เชี่ยวชาญกรมประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิธิ์วดี เจดีย์ถาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวมาศ ริปตะสิริโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชนพัฒน์ ใจมั่นโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
5. นายศุภชัย ทองกกโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายนิวัต ชูวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญกรมประชาสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิธิ์วดี เจดีย์ถาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวมาศ ริปตะสิริโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายชนพัฒน์ ใจมั่นโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
5. นายศุภชัย ทองกกโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางใจทิพย์ แก้วมงคลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทิรา จันทเลิศโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นางผการัตน์ มูลยศโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวอาภิษฎา ศุกฤตตีญาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ โพธิ์กันโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
6. นายปฤญจ์ ทราชรโรงเรียนสืบนทีธรรมกรรมการ
7. นางสาวภคมน รัตนากรานต์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
8. นางสุนันท์ วัชราภรณ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวรัศมี พงษ์ตาโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพร แพทองโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนรารัตน์ โภคาเทพโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นายประเสริฐ ดวงวาสโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ธนา ประมาณโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
6. นางพรทิพย์ มูลประการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
7. นางเกษิณี จรัสพันธ์กุลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เตจ๊ะสาโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนั่น ถิ่นนาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ปกรณ์ทีปโรงเรียนสืบนทีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสำราญ เตจ๊ะสาโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนั่น ถิ่นนาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ปกรณ์ทีปโรงเรียนสืบนทีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ศรียาบโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยชนะโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. นายธงชัย เพียงใจโรงเรียนสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ศรียาบโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยชนะโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. นายธงชัย เพียงใจโรงเรียนสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนที สุวรรณโสภณโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยชนะโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายนที สุวรรณโสภณโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ชัยชนะโรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสนั่น ถิ่นนาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แซ่ย้างโรงเรียนสันป่าตองศึกษากรรมการ
3. นายสำราญ คำเปงโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสนั่น ถิ่นนาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แซ่ย้างโรงเรียนสันป่าตองศึกษากรรมการ
3. นายสำราญ คำเปงโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ อารยวิจิตรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ อนุชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางพูนธนา บูรณพัฒนาโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช สุทธสาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช สุทธสาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา รังสรรค์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เพียงใจโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นายนที สุวรรณโสภณโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธงชัย เพียงใจโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นายนที สุวรรณโสภณโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ ชาราษฎร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ ชาราษฎร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ ชาราษฎร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายไพศาล หลานคำโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวิเชียร เช่งยะโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่รองประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์ คำนนท์คอมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ เปรมเสถียรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. นายวสันต์ ติ๊บจาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์ คำนนท์คอมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ เปรมเสถียรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. นายวสันต์ ติ๊บจาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์ คำนนท์คอมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ เปรมเสถียรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. นายวสันต์ ติ๊บจาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์ คำนนท์คอมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ เปรมเสถียรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการ
3. นายวสันต์ ติ๊บจาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี บุตรนิยมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ติ๊บจาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัณณ์ชญาณ์ คำนนท์คอมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสาวิตรี บุตรนิยมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ติ๊บจาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัณณ์ชญาณ์ คำนนท์คอมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ติ๊บจาโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัณณ์ชญาณ์ คำนนท์คอมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ เปรมเสถียรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ติ๊บจาโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัณณ์ชญาณ์ คำนนท์คอมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์ เปรมเสถียรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายธนัฎฐ์ แสนแปงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ติ๊บจาโรงเรียนสันป่าตองกรรมการ
3. นายนครินทร์ ยะเปียงโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายโกวิท จิวหานังโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเย็นตา อมตวณิชกุลโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธ ปะหุปะโพธิ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ สุทธิพันธ์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ชัยสารโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
3. นายณรงค์ ตุ่นจาเรือนโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นายมนตรี ชาติโยธินโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้งกรรมการ
5. นายชาญ ขุนแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายกิจการ กิติกาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
7. นายสวัสดิ์ สุขแก้วโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงกรรมการ
8. นายวีรยุทธ์ นันทขว้างผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นายปรัญชัย ใจมาโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมยุรี พรนิมิตรโรงเรียนจักรคำคณาทรประธานกรรมการ
2. นางรวิวรรณ ปีอาทิตย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
3. นายรัตนากร วรรณคำโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ อ่อนศรีโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
5. นางสาวจงรักษ์ ชัยมณีโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
6. นางสาวอรพรรณ ทิพย์พนีโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
7. นายวิทยา ตะนันกลางโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ อรุณสิทธิ์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
9. นางอัญชลี ไพรยารมย์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวสิญจารัตน์ เมืองอินทร์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
11. นางยุพา สิทธิประเวชโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ แก้วประพันธ์โรงเรียนวชิราลัยประธานกรรมการ
2. นายโสภณ กิติกุศลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ออนเขียวโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
4. นางนัทริน ไชยพูนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีพร เก่งกาจโรงเรียนสืบนทีธรรมรองประธานกรรมการ
3. นายทวิชา ตาวินโนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณิชานันท์ จันทร์แก้วโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีพร เก่งกาจโรงเรียนสืบนทีธรรมรองประธานกรรมการ
3. นายทวิชา ตาวินโนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณิชานันท์ จันทร์แก้วโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประภาส สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวีระ แสงแก้วโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายกีรติ ทรัพย์จุลโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประภาส สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายวีระ แสงแก้วโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายกีรติ ทรัพย์จุลโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายปณวรรต เล้าคำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา พันธวงษาโรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นางณัฎฐนิช เผ่าพันธุ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นางศิริวรรณ์ ไชยภักดิ์โรงเรียนหางดงรัฐราฎร์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ กาวิละโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้วมูลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุทธิพร ต้นเถาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพร ต้นเถาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางศรีสกูล จิรรัตน์สกุลโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิรภพ อุตสมโรงเรียนวชิราลัยกรรมการ
4. นางสาวศุภพร วันโนโรงเรียนซ่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางศรีสกูล จิรรัตน์สกุลโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ กาวิละโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประยูร แก้วมูลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายประยูร แก้วมูลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นายวสันต์ กาวิละโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประธาน ลิปตะสิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพพร มีแสงโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางเยาวมาศ ลิปตะสิริโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน ลิปตะสิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา อยู่ชูชัยมงคลโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางเยาวมาศ ลิปตะสิริโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประธาน ลิปตะสิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา อยู่ชูชัยมงคลโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ บุญเลิศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายกฤษดาพร นทีนันท์โรงเรียนสันติสุขรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐกฤษกา มงคลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ตระการศุภกรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายประธาน ลิปตะสิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพพร มีแสงโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวมาศ ลิปตะสิริโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายประธาน ลิปตะสิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพพร มีแสงโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวมาศ ลิปตะสิริโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมพร สิงห์หะราชโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา กันทะชัยโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประชากร ศรีเมืองโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมนทกานติ ชัยศรีมาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางจงจิตร ป้อมเผือกโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิมลดา นุ่มพันธ์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย สุดวงโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
4. นายปริญญา นามเทพโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ไชยวงค์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไชยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเดือนฉาย ฝันดีโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีพร ซ้ายหนูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นายวุฒิกร สุริยะนันท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายปฏิญญา หมื่นใจโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไชยโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเดือนฉาย ฝันดีโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวีพร ซ้ายหนูโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
4. นายวุฒิกร สุริยะนันท์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทัศน์ ทาวงค์โรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิรมล วงศ์ลังการ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมนทกานติ ชัยศรีมาโรงเรียนสองแคววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงทิตย์ ศรีธิอ้ายโรงเรียนเทพสิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางจิตรา ทาคำแปงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนิรมล วงศ์ลังการ์โรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัมรา สารณาคมน์กุลโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางศรีไพร มาเขียวโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงทิตย์ ศรีธิอ้ายโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางจิตรา ทาคำแปงโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ป้อมเผือกโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ทาเงินโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชนินทร์ ผ่องแผ้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิเวช แสนคำโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางวัชรี ทาวงค์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ปูหนูกโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ สารณาคมน์กุลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ คำพิชัยโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ ไชยวุฒิโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายจรัส ชมพูรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภักดี กัลยาโรงเรียนสันติสุขกรรมการ
4. นายแทนคุณ พันธุศาสตร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวอนงค์ ศรีวิชัยโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
6. นายวินัย ร่องพืชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวินัย ร่องพืชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายแทนคุณ พันธุศาสตร์โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายจรัส ชมพูรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางลดาวัลย์ เสียงแจ่มโรงเรียนสันติสุขประธานกรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ ดวงจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ศิริแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางลดาวัลย์ เสียงแจ่มโรงเรียนสันติสุขประธานกรรมการ
2. นายจิระศักดิ์ ดวงจันทร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ศิริแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรนิภา สุใจคำโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมพร ศิริรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวาทินี ทิพย์เดโชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ศิริแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเตือนใจ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอรนิภา สุใจคำโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมพร ศิริรัตน์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวาทินี ทิพย์เดโชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ศิริแก้วโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเตือนใจ ทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัมรา สารณาคมน์กุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางรัตติยา พัฒนากรโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางวาทินี ทิพย์เดโชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัมรา สารณาคมน์กุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางรัตติยา พัฒนากรโรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ตั้งใจโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
5. นางวาทินี ทิพย์เดโชโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเรณู ยาวิราชโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ คำพิชัยโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงทิตย์ ศรีธิอ้ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวเรณู ยาวิราชโรงเรียนสองแคววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ คำพิชัยโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงทิตย์ ศรีธิอ้ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางพูนธนา บูรณพัฒนาโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุพิน กูลลักษณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ชูวงศ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพูนธนา บูรณพัฒนาโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุพิน กูลลักษณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ชูวงศ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพูนธนา บูรณพัฒนาโรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุพิน กูลลักษณ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ชูวงศ์โรงเรียนสารภีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิรุตน์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิรุตน์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายนิรุตย์ แก้วหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ สันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ จันทร์ตาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายสุเมธ แก้วประพันธ์โรงเรียนวชิราลัยประธานกรรมการ
2. นายโสภณ กิติกุศลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ออนเขียวโรงเรียนแม่วินสามัคคีกรรมการ
4. นางนัทริน ไชยพูนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
สำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มดอยสัพพัญญู
นายธีระศักดิ์ โพธินาม
b_tirasak@sarapee.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]