รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 26 -27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กชายดนุสรณ์  ต๊ะปัญญา
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัชชา  แสนเมืองมูล
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  วรภาษี
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 1. เด็กชายภาคิน  แข็งฉลาด
 
1. นางสาวชยาภา  ไทยากรณ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายกิตติพงษ์  แสงแก้ว
2. นายจตุพล  ขันคำ
3. นายวัน  ลุงออ
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
2. นายจักรพันธ์  อินทะกอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายสาธิต  ใจแว้น
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายเกียรติศักดิ์  แสงกาศ
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายศุภาการ  สายสินธุ์
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนิษฐา  คำงาม
2. นางสาวจิตรานุช  วัฒนเกษมสกุล
3. นางสาวจิรวรรณ  ใจคำ
4. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  กันธะเสน
5. เด็กหญิงอภิรยา  แสนยากุล
 
1. นายพีรศาสตร์  จินาปุก
2. นายพิริยวัตร  ติใหม่
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนรมน  ใหแก้ว
2. เด็กชายภัทรวรินทร์  ปันตา
 
1. นางสาววรนิษฐ์  คำลือ
2. นายสุจริต  จันทร์ต๊ะมา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายศุภกร  คงแก้ว
2. นางสาวหมวย  ลุงติ๊
 
1. นางสาวโชติมา   เพชรเอม
2. นางสาวศิริพร  อ๊อดต่อกัน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสกล   ลุงคำ
 
1. นายนิพนธ์  เสนาเนียร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวแก้ว  ลุงแสง
 
1. นายเศวต  อินทวงศ์พันธุ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายศิวกร  บุญมาลัย
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสองเมือง  นายพงษ์
 
1. นายทองสุข  สมบูรณ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายบุญทวี  แซ่หยัง
2. เด็กชายเกษร  ลุงมนต์
3. เด็กชายแดง  นันติ
 
1. นายนิพนธ์  เสนาเนียร
2. นายทองสุข  สมบูรณ์
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวประกายดาว  บุญตัน
2. นางสาวปรารถนา  หมั่นคง
3. นางสาวปวริศา  สิทธิ
4. นางสาวมลจ่า  ลุงหลง
5. นางสาวรสิตา  ประกอบบุปผา
6. นางสาวเบญจวรรณ  ปิ่นหอม
 
1. นางกมลวรรณ  แสงอุทัย
2. นางสาวกรวณิชภา  ผลมาก
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ใจโพธิ์
2. เด็กหญิงนฤตา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ดวงแก้ว
 
1. นายคณาวุฒิ  วรนุช
2. นางสาวดลฤดี  อูปคำแดง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพิมพ์ผกา   สมหมาย
2. นางสาวออย  จิ่งต๊ะ
3. นายเกียรติศักดิ์  ทะนะศักดิ์
 
1. นางสัญญารัก  นุตาลัย
2. นางสาวขวัญมณีพร  เชาว์สวัสดิ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุดกัณฐ์มณี  จีนชาวสวน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ชัยกันทา
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศยิ่ง
2. นางสาวณัฏฐิณี  ปินตา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรุ้งสินี  ปีกด้วง
2. นางสาวศรัณยา  เต๋จา
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  คุณยศยิ่ง
2. นายณัฐกิจ  ลาวนันท์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกุล  รักราษฎร์
2. นายพัชรพล  พรหมจอม
 
1. นายกิตติภัณฑ์  คำธิตา
2. นายภาณุวัฒน์  ติดทะ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจัน  หมอกใส
2. เด็กชายฤทธิเดช  สันใหญ่
3. เด็กชายสุรสิทธิ์   ศรีปัญญา
 
1. นายกมลศิษฐ์  ตาคำ
2. นางประกายพฤกษ์  คำออน
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงคำส่า  ลุงจ่อ
3. เด็กหญิงพิณผกา  ยอดวิมาน
 
1. นางสาวปิยมาภรณ์  จันทร
2. นางประภาพร  ชัยวรรณา
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนชาติ  พรมดอก
2. เด็กชายธีรนันท์  สมบูรณ์
3. เด็กชายเดือนคำ  ลุงซู่
 
1. นางบังอร  พรหมจอม
2. นางพิกุล  บำเรอจิตต์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายรัตนวิทย์  ตุ่นแก้ว
 
1. นางสมพร  พานอ่อง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวชีวาภัค  ธนพัทธปัญญา
 
1. นางสาวกิตติพร  คำนวน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงอภิสรา  คำใหญ่
 
1. นายมงคล  ศิลป์สุพรรณ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธรรมขันธ์
2. เด็กชายโภคิน  มานะอุดมสิน
 
1. นางสาวสุรพิน  วรรณชัย
2. นางสาวสิิรินธร์นิตา  อินทะพันธุ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายธนกร  เล้าสินวัฒนา
2. นางสาวธันยชนก  หน่อแหวน
3. นางสาวปาณิศรา  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางมะลิวรรณ  อินต๊ะมูล
2. นางสาวสุรพิน  วรรณชัย
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายสรวรรธน์  อินสุวรรณ
2. นายอินทนิน  ปานจิ่ง
 
1. นางสาวกาญจนา  รัตนไพบูลย์
2. นางสายฝน  ถนอมวงษ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  มณีดวงฤทธิ์
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  ชัยทรัพย์
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นายคมสันต์  ศรีหน่อ
 
1. นายพิพัฒน์  หิมเวช
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วณิชย์ศิริโชค
2. นางสาวกมลทิพย์  ธิโวนา
3. นางสาวจันธินี  ปวงปัน
4. นางสาวจุฑามาศ  ทองพันทา
5. นางสาวชรินรัตน์  ปํญญาแปง
6. นางสาวณิชกุล  เพาะเจาะ
7. นางสาวสลิลทิพย์  แก้วประเสริฐ
8. นางสาวอภิญญา  เวทศักดา
 
1. นายศีลวัตร  อิ่งต่า
2. นายสุนทร  ใจพรมเมือง
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ออมอด
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ขันแก้ว
3. เด็กชายวรกานต์  กันธะพรม
 
1. นางสาวศิริกาญจนา  ทิพยางกูร
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวยิงเหมย  วันชัย
 
1. นายณัฐพงษ์  ไพรพนาดอน
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงกรวิภา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงนาราภัทร  ชาญชัยพิทักษ์สิน
3. เด็กหญิงวรัญญา  จะฟะ
4. เด็กหญิงศิริพร  แซ่โซ้ง
5. เด็กหญิงสาวิตรี  แอปู่
6. เด็กหญิงเบญจนาลักษณ์  แซ่ม้า
 
1. นางสาวชนิศรา  อุปสุขิน
2. นายชัชวัสส์   พรวชิรวิทย์
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงกุ้ง  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  วัฒน์สุทร
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ป่ะแอ๋
4. เด็กชายณฐกร  คุณา
5. เด็กหญิงดาว  ลุงซุ
6. เด็กชายทักษิณ  เปียเช
7. เด็กหญิงพัชรา  แซ่หาง
8. เด็กชายพิระพันธ์  จูเปาะ
9. เด็กหญิงรัชยา  อนุสาวรีย์ดอย
10. เด็กชายศุภเชษฐ์   ไชยวณน์
11. เด็กหญิงอรทัย  วงศ์นภาไพศาล
12. เด็กหญิงเบญจนาพร  แซ่ม้า
13. เด็กหญิงเบญจนาลักษณ์  แซ่ม้า
14. เด็กหญิงเยาวเรศ  แลเฉอ
15. เด็กชายเรวัฒน์  จูเปาะ
16. เด็กชายเสาร์คำ   อาหยิ
 
1. นางสาวชนิศรา  อุปสุขิน
2. นายชัชวัสส์   พรวชิรวิทย์
3. นางสาวพัชรินทร์  เตาะแป
4. นางสุภัสสร  ศรีสวัสดิ์
5. นายประทิน  ตั้งใจ
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นายจะลอ  จะปา
2. นางสาวศิริรัตน์  แซ่พ่าน
3. นางสาวสุทิศ  อาซื่อ
4. นายสุวิทย์  จะเหมาะ
5. นางสาวเบญจวรรณ  เพาพะงา
 
1. นางสาวชญาพิมพ์  กองมูล
2. นางสาววิณนรา  อิทธิสิริศักดิ์
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นายสุวรรณ  แซ่ย้า
2. นางสาวอิศราพร  กันทะรส
 
1. นายชัชวัสส์   พรวชิรวิทย์
2. นางสาวชนิศรา  อุปสุขิน
 
42 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แซ่หาญ
2. เด็กชายดีพร้อม  คุณา
3. เด็กหญิงอังคณา  นาแล
 
1. นายไพบูลย์  พันหนองหว้า
2. นายสิทธิราช  เตซะนอก
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นายตู๋  จะอื่อ
2. นายพายูน  ยาอู
3. นายมานะชัย  ก่าคำ
 
1. นายธีรศักดิ์  กรกัมพล
2. นายพสิษฐ์  ฟ้าสาร
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงชนนันท์  ลายเฮิง
2. เด็กหญิงนัน  ยอดเงิน
3. เด็กหญิงเก่ง  คำเซ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์  สุขเป็งทวี
2. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวพัทธมน  บุดดี
2. นางสาวสุจิรา  แซ่ห่อ
3. นางสาวสุนิสา  ตาฮอง
 
1. นางสาวทัศนียา  ตาแก้ว
2. นางสาวอัญชรา  ปันโย
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. นางสาวนันทิตา  เย็นเพิ่มบุญ
2. นางสาวมอญ  แสงทอง
3. นางสาวเฮิน  จองสาม
 
1. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
2. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์  สุขเป็งทวี
 
47 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงวารุณี  ฉิ่นยี
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แซ่จาง
 
1. นางสาวพิชน์ชาภรณ์  สว่างกุย
2. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
 
48 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กชายฐิติ  ยะอู๋
 
1. นางสาวนิรัชรา  คำพร
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงสุภาพร  อินปัญญา
 
1. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ลี
 
1. นางสาวอังคณา  อากาศรักษา
 
51 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 1. เด็กชายนภดล  ขจิตเพชรจรัส
2. เด็กชายอัครพล  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวนิรัชรา  คำพร
2. นายสิทธิราช  เตซะนอก
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายกิติโชค  กรอบดวงใจ
2. เด็กชายจักรพงษ์  แซ่เฒ่า
 
1. นายณัฐวุฒิ  สิทธิราษฎร์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายวีระชัย  แซ่เห่อ
2. เด็กชายอาโหย่ว  รุ่งเรืองปฐวี
 
1. นางสาวสุพัตรี  มีสวัสดิ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวกนิดา  โทเอ
2. เด็กหญิงกันตา  ตั้งสิทธิภักดี
3. เด็กชายกันธศักดิ์  ไชยสุยะ
4. เด็กหญิงกาญจนา  จะหวะ
5. เด็กหญิงกุลภรณ์  แซ่ซู
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กมลเจริญรัตน์
7. เด็กหญิงชญาดา  แซ่เฉิ่ง
8. เด็กชายทรงพล  จะอือ
9. นายทอน  ลุงส่วย
10. นายธนกร  ชูมือกู่
11. นายธนาดล  จะหวะ
12. เด็กหญิงนภัสสร  เลชึ
13. นางสาวนฤมล  แสนมี
14. เด็กหญิงนันทิยา  นูมา
15. เด็กหญิงนุชจรีย์  นันทพงศาจารย์
16. เด็กหญิงบัวชมภู  การะหงษ์
17. นางสาวปภาวดี  เลาย้าง
18. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดวงทอง
19. เด็กหญิงผกามาศ  มหามณฑล
20. นางสาวมณีวรรณ  เลาหมี่
21. เด็กหญิงมนจ่าม  ลุงมู
22. นางสาวรัชนีกร  หาญโชคชัย
23. นางสาววราพร  สิบลี้
24. เด็กชายวิชัย  ลิโบ
25. นางสาววิมล  แซ่ย่าง
26. นายศรายุธ  หลีจ๊ะ
27. เด็กหญิงศิริพร  แซ่หลี่
28. เด็กหญิงสิรินภา  เลาหมู่
29. นางสาวสุภัทราพร  แอ้สือ
30. นายสุรชัย  จะนะ
31. เด็กหญิงสุวนันท์  นาแส
32. นางสาวสุวรรณี  แสนลี่
33. เด็กหญิงอธิชา  คำลือ
34. นางสาวอรัญญา  เลายี่ปา
35. นายอาซือผะ  งัวผะ
36. นางสาวอารยา  แซ่หลี่
37. นายเล็ก  จะหวะ
38. นางสาวเสาร์ณีย์  จะนะ
39. นางสาวเสาวลักษณ์  แสงจันทร์
40. นายไพรวัน  จะเออ
 
1. นายนิคม  กิ่งแก้วเพชร
2. นางสาวภารณี  มานารัตน์
3. นายเอกชัย  ลิโก
4. นางสาวแอนนา  มูลตะโล
5. นายอาคม  น่านกร
6. นางสาวพิมพ์ลภัส  คำมา
7. นางสาวปาลิดา  เคลือวัง
8. นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวกนิดา  โทเอ
2. เด็กหญิงกันตา  ตั้งสิทธิภักดี
3. เด็กชายกันธศักดิ์  ไชยสุยะ
4. เด็กหญิงกาญจนา  จะหวะ
5. เด็กหญิงกุลภรณ์  แซ่ซู
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กมลเจริญรัตน์
7. เด็กหญิงชญาดา  แซ่เฉิ่ง
8. เด็กชายทรงพล  จะอือ
9. นายทอน  ลุงส่วย
10. นายธนกร  ชูมือกู่
11. นายธนาดล  จะหวะ
12. เด็กหญิงนภัสสร  เลชึ
13. นางสาวนฤมล  แสนมี
14. เด็กหญิงนันทิยา  นูมา
15. เด็กหญิงนุชจรีย์  นันทพงศาจารย์
16. เด็กหญิงบัวชมภู  การะหงษ์
17. นางสาวปภาวดี  แซ่ย้าง
18. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดวงทอง
19. เด็กหญิงผกามาศ  มหามณฑล
20. นางสาวมณีวรรณ  เลาหมี่
21. เด็กหญิงมนจ่าม  ลุงมู
22. นางสาวรัชนีกร  หาญโชคชัย
23. นางสาววราพร  เลาหมี่
24. เด็กชายวิชัย  ลิโบ
25. นางสาววิมล  แซ่ย่าง
26. นายศรายุธ  หลีจ๊ะ
27. เด็กหญิงศิริพร  แซ่หลี่
28. เด็กหญิงสิรินภา  เลาหมู่
29. นางสาวสุภัทราพร  แอ้สือ
30. นายสุรชัย  จะนะ
31. เด็กหญิงสุวนันท์  นาแส
32. นางสาวสุวรรณี  แสนลี่
33. เด็กหญิงอธิชา  คำลือ
34. นางสาวอรัญญา  เลายี่ปา
35. นายอาซือผะ  งัวผะ
36. นางสาวอารยา  แซ่หลี่
37. นายเล็ก  จะหวะ
38. นางสาวเสาร์ณีย์  จะนะ
39. นางสาวเสาวลักษณ์  แสงจันทร์
40. นายไพรวัน  จะเออ
 
1. นายนิคม  กิ่งแก้วเพชร
2. นางสาวภารณี  มานารัตน์
3. นายเอกชัย  ลิโก
4. นางสาวแอนนา  มูลตะโล
5. นายอาคม  น่านกร
6. นางสาวพิมพ์ลภัส  คำมา
7. นางสาวปาลิดา  เคลือวัง
8. นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กหญิงตีนา    งัวผะ
2. เด็กหญิงนิตยา    หลีจา
3. เด็กหญิงวิภา  สีหมี่
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ลีย่าง
5. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่ล้อ
6. เด็กหญิงอาหมี่  แซ่หลี่
 
1. นางสาวภารณี  มานารัตน์
2. นางสาวฐณัชญ์พร   เจริญทวีวงค์
3. นางมัชชิมาพร    อินทุวัน
4. นางสาวนภาลัย    อินทจักร์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กหญิงนฤมล  สุจริตนิรันดร์
2. เด็กหญิงปราณี  มานอิง
3. เด็กหญิงรัชนาพร  แสติ
4. เด็กหญิงลลนา  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงลัดดา  นายอ่อง
6. เด็กหญิงสมหญิง  คำอ้าย
 
1. นางบุญนิสา  สิงห์ทอง
2. นางสาววิไลลักษณ์   ลีลาศีลธรรม
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลุงส่วย
2. เด็กหญิงจิราพร  เลาหมี่
3. เด็กหญิงชนนิกาต์  แสนมี่
 
1. นางสาวมัชชิมาพร  อินทุวัน
2. นางสาวนภาลัย  อินทจักร์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวจิราพร  เชอมือ
2. นางสาวธิดา  กูซือ
3. นางสาวปิยะณัฐ  อาซ้อง
 
1. นางสุมิตรา  ไชยวงศ์
2. นางสาวนฤมล  ขันเบาะ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงศิรประภา  ไชยวงค์
 
1. นางสาวอัจฉรา  มโนราช
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายอักษร 1. นายณัฐกิตติ์  หงษ์ทอง
2. เด็กชายรณชัย  อาจหาญ
 
1. นายลิขิต  กล้าหาญ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นางสาวยิ้งหลั่ง  แซ่หลี่
 
1. นายวิชัย  สามไชย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายพงษ์พัฒน์  กองแก้ว
 
1. นางวิไล  กาวิชัย
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  แซ่หย่าง
2. นายซวงตา  แซ่หวัง
3. นายตงตง  แซ่ชาว
4. นายปกรณ์  ชื่นแสง
5. นายปู่จี้  แซ่อย่าง
6. นายรังสรรค์  พงษ์วิเศษ
7. นายศราวุธ  สินแดง
8. นายสุริยา  และเชกู
 
1. นายสุเทพ  ลิอุบล
2. นายฐิติคมภ์  เขนย
3. นางสาวพรอนันต์  เสือคลื้น
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายคำดาว  ลุงทุน
2. นายจักรกฤษณ์  ทวีอภิรดีนาค
3. นายจิรายุ  แซ่หลี่
4. นายธีรวัฒน์  แซ่หลู่
5. นายนิพนธ์  จอ
6. นายเสี่ยวฟา  แซ่หลี่
 
1. นายสุเทพ  ลิอุบล
2. นายคมศร  ขันตี
3. นางสาวพรอนันต์  เสือคลื้น
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  แซ่เจ้า
2. เด็กหญิงเอ  หน่อคำ
 
1. นายบทมากร  ฤกษ์อภิวาทย์
2. ว่าที่ร้อยตรีบวร  จันทร์ธีระโรจน์
 
67 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กชายสมชาย  แซ่เฟิง
2. นายสมศักดิ์  มัจฉารุ่งโรจน์
3. เด็กชายอนุรักษ์  ละชี
 
1. นายสุเทพ  ลิอุบล
2. นางสาวพรอนันต์  เสือคลื้น
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  แซ่หลิ่ว
2. นายณภัทร  แสนย่าง
3. นายวิบูลย์  แซ่มู่
 
1. นายสุเทพ  ลิอุบล
2. นางพรอนันต์  เสือคลื้น
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นางสาวปาริชาติ  อินคม
2. นางสาวสุพัตรา  ทวีอภิรดีนภา
3. นางสาวอะเลมา  งัวผะ
 
1. นางสาวพิชญาภา  โสพันธ์
2. นางสาวธีรนุช  จันทร์กองแก้ว
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  คุณถาวรกุล
2. นางสาวทองคัญ  ลุงคำ
3. นางสาวมอญ  หน่อคำ
 
1. นางสาวสุทธินัน  คำบัว
2. นายกาลัญญู  รัตนา
 
71 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพรชัย  แซ่เซี๊ยะ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  วงค์สงสัย
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงลลิตา  ศรีวรรณะ
2. เด็กหญิงลลิตา  เยเบียง
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  คะบู่
 
1. นายเดชพล  ตรีเพ็ชร
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวจนิสตา  บริบูรณ์ยั่งยืน
2. นางสาวทิวาพร  คำมา
3. นายธนพล  จองนุ
4. นางสาวปิยธิดา  บุญทรัพย์
5. นางสาวพัชริดา  ใจเขียว
6. นางสาวพิมพิไล  สุวรรณ์
7. นายพุฒิพงศ์  วารีรัตน์
8. นายภานุเดช  ขันธ์สำราญ
9. นายวิจัย  เงินตัน
10. นายสุรวิทย์  สุวรรณ
 
1. นางชนกนาถ  เขียวตา
2. นางสาวชิดชนก  แก้วมณี
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ใจสักเสริญ
2. นายอัฐพงษ์  โพธิสัน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายวรินทร  จองโหย่
2. เด็กชายอนวัทย์  ฟองแก้ว
 
1. นางสาวหอมไกร  จันทคุปต์
2. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  จั่นต่า
2. นายภูริณัฐ  ปันตา
 
1. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
2. นางสาวหอมไกร  จันทคุปต์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวลิน  พุฒหอม
2. เด็กชายเครือลืน  ยอดคำ
 
1. นางสาวสุธาสินี  ก้อนใจ
2. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ต๊ะนาง
2. นายธรรมบุตร  แซ่ซิ
 
1. นางสาวหอมไกร  จันทคุปต์
2. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายทวีรัฐ  แก้วชัย
2. เด็กชายทอแสง  กูนโน
3. เด็กชายพัทธพล  กันทะนันท์
 
1. นายธีรภพ  ส่งศรี
2. นายณัฐนนท์  วงศ์เสือ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ลุงจางวิ
2. นางสาวนริศา  บิดาแก้ว
3. นางสาวพนิดา  จองตี้ยะ
4. นางสาวพนิดา  ลิกา
5. นางสาวศรีนวล  มูหลิ่ง
6. นางสาวเบญจมาศ  น้อยรงณ์
 
1. นายณัฐนนท์  วงศ์เสือ
2. นายธีรภพ  ส่งศรี
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายอุทัย  นายแค
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายวสันต์  หน่อคำ
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจ๋ามนวล  ลุงจ่าม
2. เด็กหญิงพิมพกา  ติยะ
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายวราวุธ  อินจ๋อม
 
1. นายธนพล  ชัยวุฒิ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายทิวกาล  ทานันท์
 
1. นายธนพล  ชัยวุฒิ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายเฉลิมชัย  ตัวลือ
 
1. นายธนพล  ชัยวุฒิ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายศรายุธ  กุณาวงศ์
 
1. นายธนพล  ชัยวุฒิ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ใจแดง
 
1. นายธนพล  ชัยวุฒิ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายการุณย์  เรืองปิยะกุล
2. เด็กหญิงชื่นกมล  กมล
3. เด็กชายนันทนัช  นาคกร
4. เด็กชายพิทยา  เทพมา
5. เด็กหญิงอัมภวรรณ  ระฆังทอง
6. นายใจเมือง  ลุงกอ
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัญมณี  นาหล้า
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  โกช่วย
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  ปวงรัตน์
2. นางสาวจันทร์ทิภา  จีนะ
3. นางสาวชมพูนุช  ศรีวิชัย
4. นางสาวฐานิกา  ดุสิรัตน์
5. นางสาวพรพิมล  สุกิน
6. นางสาวพัชรี  แซ่ก๋อย
7. นางสาวศิรประภา  ก๋องแก้ว
8. นางสาวอรทัย  วิชัย
 
1. นางสาวศุราภรณ์  ปกติ
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวจุฑามณี  บุญประเทือง
2. นางสาวปนัชดา  สมบุญโสด
3. นางสาวปิยธิดา  เงาใส
4. นายภาณุเดช  กอนแสง
5. นายศุภฤกษ์  แปงใจ
 
1. นายอลงกรณ์  ไชยราช
2. นายชุณหวัต  คำโพธิ์
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวกรรณิการ์  ทรงจำปา
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายกิตติศักดิ์  อุ่นใจ๋
2. นายณัฐวัตร  เรือนฟู
3. นายนัฐนนท์  กันธะมาลา
4. นายวรรณชาติ  เศษปาง
5. นายอนุกูล  สุวรรณ์
6. นายอรรถชัย  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายกฤษดา  แซ่จู
2. เด็กหญิงจิติรัตน์  จันตา
3. เด็กชายธวัชชัย  บุญตาหล้า
4. เด็กหญิงนิต้า  หีบทอง
5. เด็กชายพรเทพ  ยาชัย
6. เด็กชายวชิรวิทย์  สุนันต๊ะ
7. เด็กหญิงสุพัตรา  หอมใจ
8. เด็กหญิงอังศุมาลิน  หีบทอง
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สำเภาแก้ว
2. นายกมลศิษฐ์  ดวงชื่น
3. นายรัชภูมิ  กิติเดชาพล
 
99 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายชโนทัย  พวงมาลา
2. เด็กชายอโณทัย  แก้วจันทร์
3. เด็กชายเคอแรง  คิงลืน
 
1. นายอนุรักษ์  ปาทา
2. นายชานนท์  สิทธิ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายกิติพันธ์  ใจปัน
2. นางสาวปาลิตา  แสนยาเจริญกุล
3. นางสาวพรพิมล  เพ็ญญาหลวง
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
 
101 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  พรหมนุชานนท์
2. นายมิ่งศิษฐ์  กรมงคลพจน์
 
1. นางอัญธิฌา  มีวรรณ์
2. นายธนวัชญ์  อมรรัตนพิบูลย์