เปลี่ยนแปลงการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 เชียงใหม่กลุ่ม 3

ขอเรียนเชิญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีรายการจัดการแข่งขัน กรรมการตัดสินทุกรายการ และแอดมินของโรงเรียน ทั้ง 17 โรงเรียน (กรรมการตัดสินท่านใดติดงานสอน ขอส่งตัวแทนมาร่วมประชุม หรือแล้วแต่ทางโรงเรียนจะพิจารณาตามความเหมาะสม)

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 15:35 น.