เชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 17 โรงเรียน

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละโรงเรียน เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละกิจกรรม พร้อมปรึกษาหารือเรื่องเกณฑ์การจัดการแข่งขันและการตัดสินการแข่งขัน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ กลุ่ม 3

ทั้งนี้ต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผู้ที่สามารถตัดสินใจได้ ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดแข่งขัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ , การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เชิญร่วมประชุมในวัน พุธ ที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมดอยฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย รายชื่อคณะกรรมตัดสินแต่ละกิจกรรม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 11:07 น.