สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ฝางชนูปถัมภ์ 17 12 8 37 42 7 3 0 52
2 ราชประชานุเคราะห์30 15 4 4 23 32 8 3 0 43
3 แม่อายวิทยาคม 14 7 5 26 28 3 3 0 34
4 อรุโณทัยวิทยาคม 10 7 6 23 32 6 2 0 40
5 ไชยปราการ 7 15 6 28 29 9 1 0 39
6 รังษีวิทยา 6 11 7 24 30 8 2 0 40
7 เวียงแหงวิทยาคม 6 5 3 14 20 5 0 0 25
8 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 6 5 2 13 19 7 1 1 27
9 รัตนาเอื้อวิทยา 5 3 1 9 18 6 1 0 25
10 บ้านสันต้นหมื้อ 4 1 1 6 8 3 0 0 11
11 ฉือจี้เชียงใหม่ 4 0 4 8 17 14 3 0 34
12 เชียงดาววิทยาคม 2 6 7 15 22 5 0 0 27
13 ศีลรวี 2 1 3 6 10 2 0 0 12
14 สายอักษร 2 1 1 4 7 4 0 1 11
15 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1 2 1 4 7 3 0 0 10
รวม 101 80 59 240 321 90 19 2 430