หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 26 -27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ เชียงใหม่ กลุ่ม ๓
2 นางสาวศศิธร สรรพจารย์ ครู คศ.1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3 นางสาวธิญาดา ปันต๊ะ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ ระดับโรงเรียน
4 นายธีรวิทย์ สุวรรณา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ ระดับโรงเรียน
5 นางสาวอรุณ ศรีเงิน ครู คศ.1 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ ระดับโรงเรียน
6 นางสาวดาววิภา มีบุญ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนไชยปราการ ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ ระดับโรงเรียน
7 นายอนุรักษ์ ปาทา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนไชยปราการ ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ ระดับโรงเรียน
8 นางสาวสุทธิดา แสงรัตน์ ครู โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ ระดับโรงเรียน
9 นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล ครู โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ ระดับโรงเรียน
10 นางสาวทิพย์วรรณ บุญถึง ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ ระดับโรงเรียน
11 นางสาวหล้าดี สัมพันธ์สินก่อ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ ระดับโรงเรียน
12 นางพิชยา พรหมปัญญา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ ระดับโรงเรียน
13 นายณรงค์ พรมโลกา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
14 นายเชาวฤทธิ์ ตาใจ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
15 นางสาวหอมไกร จันทคุปต์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
16 นายประวัติ พรหมนิล โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
17 นายเกรียงไกร ปู่ยี่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
18 นายณัฐนนท์ วงศ์เสือ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19 นายธีรภพ ส่งศรี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ผู้ประสานงานและผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21 นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง ครู คศ.1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
22 นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์ ครู คศ.1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
23 นางสาวสุกัญญา เหมืองสอง ครู คศ.1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
24 นางสาวศิริขวัญ เรือนติปิน ครู คศ.1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
25 นางสาวศิริวิมล ใบตัน ครู คศ.1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
26 นางสาวกาญจนา โปธา ครู คศ.1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
27 นางสาวหนึ่งฤดี คุ้มด้วง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
28 นางสาวนิภาพร ตรีเทพา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
29 นางสาวศศิธร สรรพจารย์ ครู คศ.1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประมวลผลการแข่งขัน
30 นางสุริยา ชุ่มมะโน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
31 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
32 นางทิพากร ทิพจร รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
33 นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
34 นางรัตติกรณ์ สุขดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
35 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
36 นายธงชัย พูลศิรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
37 ว่าที่เรือตรี วีระพงศ์ ขำเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
38 นายศุภวัฒน์ เอี่ยวเฮ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
39 นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองยศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
40 นางสาวกันตยา เพ็ชรประดับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
41 นางสาววลัยลักษณ์ คำศิลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
42 นางสาวสุธางศุ์รัตน์ ลือโน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
43 นายอดิศร อนันตะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
44 นางสาวสุพัตรา เข็มเล็ก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
45 นางสาวกาญจนา เกิดแพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
46 นายชิษณุพงศ์ ศรีนุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
47 นายณัฐพงษ์ ดีฝั้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
48 นายรัฐวิชญ์ วัชราธรกุลพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
49 นายศิริวุฒิ กุลคำ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
50 นายณัฐวุฒิ ยาสุวรรณ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการแข่งขัน
51 นายยุทธนา อิ่นแก้ว ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
52 นายสุดเขต ศรีอิศรางกูล ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
53 นายอารีย์ บุญชัยดุ้ง ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
54 นายจตุรงค์ ใจสม ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
55 นายพีรศาสตร์ จินาปุก ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
56 นายสุรินทร์ รังษี ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
57 นายทองสุข สมบูรณ์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
58 นายกิตติภัณฑ์ คำธิตา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
59 นายกฤษฎา พรหมงาม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
60 นายณัฐกิจ ลาวนันท์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
61 นายแดง อยู่สุภาพ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
62 นายภาณุวัฒน์ ติดทะ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
63 นางสาวรุจิรดา จันทระ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
64 นางสุจินตา คำเงิน ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
65 นางกรรณิการ์ สรรพสุข ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
66 นางสุกัญญา เหมืองสอง ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
67 นางประกายพฤกษ์ คำออน ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายสวัสดิการ
68 นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายสวัสดิการ
69 นางสาวกาญจนา โปธา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายสวัสดิการ
70 นางสาวศิรินิพา เงินมูล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายสวัสดิการ
71 นางสาวสุพัตรา หนูมา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายสวัสดิการ
72 นางสาวนงลักษณ์ นำปัญญา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายสวัสดิการ
73 นางหนิ่ม ชมพูรัตน์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายสวัสดิการ
74 นายบัณฑิต นวลเนตร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายสวัสดิการ
75 นางสาวศานิกุณ คำภีระ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายสวัสดิการ
76 นางบังอร พรหมจอม ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายต้อนรับ
77 นางพิกุล บำเรอจิตต์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายต้อนรับ
78 นางธนาภรณ์ อินทขัติย์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายต้อนรับ
79 นางสาวนันทนา ตุ่นรัตน์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายต้อนรับ
80 นางสาวกรวณิชภา ผลมาก ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายต้อนรับ
81 นางสาวปิยะณัฐ ช่างเงิน ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายต้อนรับ
82 นางปราณี แสงกาศ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายต้อนรับ
83 นางพรรณา อุบลสา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
84 นายธนกฤต สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
85 นางสาวณิชาภัทร แก้วพรม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
86 นายสิทธิชัย ผ่องใส ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
87 นางสาวดลฤดี อูปคำแดง ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
88 นางสาวสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
89 นางสาวณัฏฐิณี ปินตา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
90 นางบังอร พรหมจอม ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายเอกสาร
91 นางประภาพร ชัยวรรณา ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายเอกสาร
92 นางสาวศิริพร อ๊อดต่อกัน ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายเอกสาร
93 นางสาวศิรินิพา เงินมูล โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายเอกสาร
94 นางสาววลัยลักษณ์ คำศิลา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายเอกสาร
95 นางสาววรนิษฐ์ คำลือ ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ฝ่ายเอกสาร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวศศิธร สรรพจารย์ โทร 09-0465-8751 E-mail sasithorn@fangchanu.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]