หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายฐิติคมก์ เขนยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ขันธปรางโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางปุญญาพร ประทุมโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ศักดิ์ใหญ่โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
5. นางสุดา จ๋าก๋างโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
6. นายณัฐพงศ์ ใจเปรมปรีดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
7. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
8. นายยุทธนา อิ่นแก้วโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวกิติยา ฉายศิริโรงเรียนศีลรวีกรรมการ
10. นายสมชาย จันทร์ตะมะโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย จองแดงโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ อุษาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางปิยานุช เมธาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. นางสาววิณนรา อิทธิสิริศักดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นายชานนท์ สิทธิโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
6. นายชัยวุฒิ ไฝคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวสุพัตรี มีสวัสดิ์โรงเรียนศีลรวีกรรมการ
8. นายเดช อุทธิยังโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
9. นางธมลวรรณ เหน่คำโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอลงกรณ์ ไชยราชโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายศิลป์ชัย กวงแหวนโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ กำปั่นทองโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ จันทร์เที่ยงโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจันจิรา วงษ์จักร์โรงเรียนศีลรวีกรรมการ
6. นายพีรศาสตร์ จินาปุกโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายชุณหวัต คำโพธิ์โรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชฎาพร สิงห์คำโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวน้ำฟ้า หมื่นบุญตันโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพล สุนันต๊ะโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายประวัติ พรหมนิลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
6. นายพิริยวัตร ติใหม่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนิรมิตร มีไชโยโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ คำแหลงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
3. นางสาวดาริณี ฟ้าร่วนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรรณพิไล ไชยยาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริพร ทิพวรรณ์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
6. นางสาวอนุสรา ยศแสนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
7. นายเสกสันต์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
8. นายศุภณัฐ กะมะลานนท์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอรทัย ใจยะสารโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
10. นายกุลชาติ ปั๋นขันโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวนาถนารี นุสุริยาโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
12. นางสาวทิพวรรณ แสนมงคลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
13. นางสาวโชติมา เพชรเอมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ คำจันทร์โรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสุภัสสร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
3. นางกุลธิดา วรสโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ ดวงแก้วปันโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปัญชลิกา อินทะวงค์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
6. นางนงลักษณ์ สถิติรัตน์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
7. นายจีราวัฒน์ จั๋นต๊ะวงค์โรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
8. นายองอาจ เป็งปานันท์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
9. นางสาวเกศรินทร์ บัวผัดโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
10. นางพรรณทิพย์ภา นำบุญจิตต์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
11. นางสาววรนิษฐ์ คำลือโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ พจน์สุจริตโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
4. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
5. นายนิพนธ์ เสนาเนียรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ พจน์สุจริตโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ วงค์ศรีโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ไพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
5. นายนิพนธ์ เสนาเนียรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา มะโนราชโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางปราณี แสงกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
2. นางสาวช่อทิพย์ จันทร์ศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายธารณี สีสมพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ วงค์สงสัยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ไชยเทศโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
6. นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
7. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ พจน์สุจริตโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ วงค์ศรีโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
5. นางปราณี แสงกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายการุณ ผ่องปัญญาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ นาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุติ สิทธิราชฎร์โรงเรียนศีลรวีกรรมการ
5. นายปราณี แสงกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธนากร ศรีอุทธาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายการุณ ผ่องปัญญาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ โพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวช่อทิพย์ จันทร์ศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา มโนราชโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ ไชยเทศโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ วงค์สงสัยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นายเศวต อินทวงศ์พันธุ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวช่อทิพย์ จันทร์ศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธารณี ศรีสมพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
3. นายสุคนธ์ พจน์สุจริตโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
5. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ วงค์ศรีโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
4. นางฉัตรชนก ลีธรรมาคุณโรงเรียนรัตนาเอื่อวิทยากรรมการ
5. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ วงค์ศรีโรงเรียนสายอักษรประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สามไชยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุติ สิทธิราชฎร์โรงเรียนศีลวีกรรมการ
4. นางสาวช่อทิพย์ จันทร์ศรีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา มโนราชโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
6. นายทองสุข สมบูรณ์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ โพรพนาดอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายการุณ ผ่องปัญญาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนากร ศรีอุทธาโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ เสนาเนียรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายธารณี สีสมพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ วงค์สงสัยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุคนธ์ พจน์สุจริตโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นายปิยพนธ์ วัฒนศัพท์โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
5. นายนิพนธ์ เสนาเนียรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ มาหมื่นโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อกรรมการ
3. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมงคล ศิลป์สุพรรณโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนราธิป พุทธรัตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
3. นายนิคม กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายนิคม กิ่งแก้วเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวประธานกรรมการ
2. นายนราธิป พุทธรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
3. นายมงคล ศิลป์สุพรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายสุดเขต ศรีอิศรางกูลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการรองประธานกรรมการ
2. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
3. นายนราธิป พุทธรัตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นายสุดเขต ศรีอิศรางกูลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
3. นายนราธิป พุทธรัตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นายสวง วงษาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุดเขต ศรีอิศรางกูลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวิไล กาวิชัยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา มโนราชโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางวิไล กาวิชัยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา มโนราชโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวิไล กาวิชัยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา มโนราชโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางวิไล กาวิชัยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา มโนราชโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนราธิป พุทธรัตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
3. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนราธิป พุทธรัตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
3. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนราธิป พุทธรัตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
3. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนราธิป พุทธรัตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
3. นายธนพล ชัยวุฒิโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายกาลัญญู รัตนาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชยาภา ไทยาภรณ์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายกาลัญญู รัตนาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชยาภา ไทยาภรณ์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัยธัช ชูควรโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายกาลัญญู รัตนาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชยาภา ไทยาภรณ์โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติพร คำนวนโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภา อินตาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิน รัตนอัมพาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติพร คำนวนโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภา อินตาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิน รัตนอัมพาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติพร คำนวนโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภา อินตาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิน รัตนอัมพาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติพร คำนวนโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภา อินตาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิน รัตนอัมพาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภารณี มานารัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
3. นางสุวาสิณี วรฉัตรโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายศีลวัตร อิ่งต่าโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนิศรา อุปสุบินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาวภารณี มานารัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภารณี มานารัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
3. นางสุวาสิณี วรฉัตรโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศีลวัตร อิ่งต่าโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนิศรา อุปสุบินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาวภารณี มานารัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภารณี มานารัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
3. นางสุวาสิณี วรฉัตรโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายศีลวัตร อิ่งต่าโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนิศรา อุปสุบินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภารณี มานารัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
3. นางสุวาสิณี วรฉัตรโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายศีลวัตร อิ่งต่าโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนิศรา อุปสุบินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์30กรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ สำเภาแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภารณี มานารัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
3. นางสุวาสิณี วรฉัตรโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางกมลวรรณ แสงอุทัยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภารณี มานารัตน์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
3. นางสุวาสิณี วรฉัตรโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาวชิดชนก แก้วมณีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ บำเรอจิตต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนิศาชล วงศ์นวลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายรัชภูมิ กิติเดชาพลโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทธ์ จันทร์เที่ยงโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ บำเรอจิตต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนิศาชล วงศ์นวลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายรัชภูมิ กิติเดชาพลโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทธ์ จันทร์เที่ยงโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวระพีพรรณ อินต๊ะนนท์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ เรือนวินโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรษมน เจริญทรัพย์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวอโนทัย วังหมื่นโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาวณาญิศา เขื่อนเพชรโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
6. นายคณาวุฒิ วรนุชโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวอรอุมา กงไกรราชโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ ธาราศักดิ์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สรรพสุขโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวจิราภา คำวงค์ษาโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นางศรัญญา วงศ์อดิลักษณ์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรพิน วรรณชัยโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช เตชะนอกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
3. นายกมลศิษฐ์ ตาคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสายฝน ถนอมวงษ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นายวิษณุกรณ์ ชำนาญโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุุธีนี กระมุทโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
5. นายเทวินทร์ หน่อแก้วโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสายฝน ถนอมวงษ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายเทวินทร์ หน่อแก้วโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายธวิสิฐ ชุมของโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิราช เตชะนอกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา รัตนไพบูลย์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวหอมไกร จันทคุปต์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฏฐิณี ปินตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา รัตนไพบูลย์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิราช เตชะนอกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นายกมลศิษฐ์ ตาคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ สักใหญ่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินธร์นัตา อินทะพันธ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นายสิทธิราช เตชะนอกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส ลาวรีโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมฤทธ์ ต๊ะปันโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ สักใหญ่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายลิขิต กล้าหาญโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
5. นางสาวหอมไกร จันทคุปต์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายลิขิต กล้าหาญโรงเรียนสายอักษรประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐิณี ปินตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุรพิน วรรณชัยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรพิน วรรณชัยโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ สักใหญ่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร ดวงชัยยาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุธินี กระทุมโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
4. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสายฝน ถนอมวงษ์โรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติภัณฑ์ คำธิตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดำฤทธิ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงไกร ปู่ยี่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิษณุกรณ์ ชำนาญโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ อินต๊ะมูลโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐิณี ปินตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสิทธิราช เตชะนอกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางมะลิวรรณ อินต๊ะมูลโรงเรียนรังษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช เตชะนอกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
3. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายธวิสิฐ ชุมของโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ดำฤทธิ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมลศิษฐ์ ตาคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา รัตนไพบูลย์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิราช เตชะนอกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมลศิษฐ์ ตาคำโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายลิขิต กล้าหาญโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นายสมฤทธ์ ต๊ะปันโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิราช เตชะนอกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นายวีระพงษ์ สักใหญ่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ปาทาโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐิณี ปินตาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิรินธร์นัตา อินทะพันธุ์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ กรกัมพลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ โนชัยวงศ์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นายโสพล พุทธพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายธีรภพ ส่งศรีโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ กรุณาโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ กรกัมพลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นายโสพล พุทธพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นายอารีย์ บุญชัยดุ้งโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ วังช่วยโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชพล ตรีเพ็ชรโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการ
3. นายพสิษฐ์ ฟ้าสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นางสาวภัทรวดี ศรีพรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยมาภรณ์ จันทรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางรมิดา อินทนนท์โรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวปุณยปราณ ใจคำโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร อินต๊ะยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นายณัฐนนท์ วงศ์เสือโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายณัฐนนท์ วงศ์เสือโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร อินต๊ะยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
3. นางบุญนิสา สิงห์ทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
4. นายธนาพันธ์ ศรีดอนไชยโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายทองเยี่ยม แก้วโพธิ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประวัติ พรมนิลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นายลิขิต ปั๋นดูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นายศราวุธ จินะธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นางประภาพร ชัยวรรณาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายประวัติ พรมนิลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม แก้วโพธิ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายลิขิต ปั๋นดูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นายศราวุธ จินะธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นางประภาพร ชัยวรรณาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิคม ภูวงศ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์ สุขเป็งทวีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
3. นางนิตยา อัดแอโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ภูดอนตองโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
5. นางประกายพฤกษ์ คำออนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนิคม ภูวงศ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินทิพย์ เขียวธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
3. นางนิตยา อัดแอโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ภูดอนตองโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวรัชนี ศรีแสวงโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอรพิน อุเทนสุตโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนียา ตาแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
3. นางสาวสุทธินัน คำบัวโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวสุทธินัน คำบัวโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมัชชิมาพร อินทุวันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
3. นางสาวอรพิน อุเทนสุตโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพิกุล บำเรอจิตต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ไชยวงศ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
3. นางสาวปิยมาภรณ์ จันทรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นางสาวสุทธินัน คำบัวโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางพิกุล บำเรอจิตต์โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ไชยวงศ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวกรรมการ
3. นางสาวปิยมาภรณ์ จันทรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
5. นางสาวสุทธินัน คำบัวโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางอรพิน อุเทนสุตโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวธนาวดี กันทพลหาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกาญจนา ทิพยางกูรโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุมาลี เกตุวงษ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุทธินัน คำบัวโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางประกายพฤกษ์ คำออนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเสกสันต์ ณ เชียงใหม่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภัสสร อินต๊ะยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นางสาวสุมาลี เกตุวงษ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุทธินัน คำบัวโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายปุณยปราณ ใจคำโรงเรียนแม่อายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัญชรา ปันโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
3. นางสาวเวฑิตา ก่ำเป็ดโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวทองพูล ใสแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางบังอร พรหมจอมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทองพูล ใสแก้วโรงเรียนไชยปราการกรรมการ
3. นางสาวธนาวดี กันทพลหาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
4. นางสาวเกศนี จงพิพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางระพีพรรณ อินต๊ะนนท์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปริชาต เรือนวินโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรษมน เจริญทรัพย์โรงเรียนไชยปราการกรรมการ
4. นางสาวอโณทัย วังหมื่นโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
5. นางสาวญาณิศา เขื่อนเพชรโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กรรมการ
6. นายคณาวุฒิ วรนุชโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา มะโนราชโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางปราณี แสงกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบลวรรณ วงษ์วาดโรงเรียนไชยปราการประธานกรรมการ
2. นายอมรทัศน์ สันใจโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา มะโนราชโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
4. นางมยุรี อินทไชยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
5. นางปราณี แสงกาศโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวิไล กาวิชัยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา มโนราชโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิไล กาวิชัยโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา มโนราชโรงเรียนสายอักษรกรรมการ
3. นายรุ่งสุริยา อาปะมาเถโรงเรียนแม่อายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
3. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวหอมไกร จันทคุปต์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุธินี กระมุทโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ ลิอุบลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนางสาวหอมไกร จันทคุปต์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมกรรมการ
4. นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่งโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุธินี กระมุทโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวศศิธร สรรพจารย์ โทร 09-0465-8751 E-mail sasithorn@fangchanu.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]