เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
26 ก.ย. 2558
27 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ!!!!!

ขณะนี้ระดับภาคได้ดึงข้อมูลไปเรียบร้อยแล้ว
ขอให้แต่ละโรงเรียน เข้าเวปไซต์ http://north65.sillapa.net/sm-center/
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการแข่งขัน สถานที่ ลำดับการแข่งขัน
พร้อมทั้งตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถ Log in โดยใช้รหัสผ่านเดิม
ใช้งานในเวปไซต์ http://north65.sillapa.net/sm-center/
ระดับภาคจะเปิดให้แต่ละโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวได้ในวันที่ 8-14 ธันวาคม 2558
 
  แอดมินได้โอนข้อมูลทั้งหมด ไปสู่การแข่งขันระดับภาคเรียบร้อยแล้วนะคะ
<<ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดการข้อมูลในระดับภาค>>
ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน ทุกโรงเรียนที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 มา ณ โอกาส นี้ค่ะ
 
  ขอให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน
และครูผู้ฝึกสอนของแต่ละโรงเรียน
ทางผู้ดูแลระบบจะโอนข้อมูลไปในระดับภาค 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น.
แจ้งแก้ไขข้อมูล มาที่ คุณครูศศิธร สรรพจารย์
โทรศัพท์ 090-4658751
E-mail : sasithorn@fangchanu.ac.th

 
 
  ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อที่สะกดถูกต้อง ของผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ก่อนการพิมพ์เกียรติบัตร และก่อนการโอนข้อมูลไประดับภาค  
  ประกาศ!!!!!!
ขอให้ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันทุกรายการ เตรียมเกณฑ์การตัดสินมาด้วยนะคะ
 
  เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
วันที่ 26 กันยายน 2558

จาก สวนป่า เปลี่ยนแปลงเป็น ลานเอนกประสงค์ โรงอาหารชั่วคราว
 
   
 

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 คลิกที่นี่

 
 

ประกาศ!!!!! ใีนวันแข่งขันที่ 26 กันยายน 2558 ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคน กรรมการตัดสิน และคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน ลงทะเบียนแยกตามโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมดอยฟ้าห่มปก

 
 

Download แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน นำไปยื่นต่อประธานคณะกรรมการตัดสินในรายการนั้น เพื่อทางคณะกรรมการตัดสินจะลงบันทึกไว้ใน DOC.6 ส่งกองอำนวยการ

 
 

21-25 กันยายน 2558

ให้แต่ละโรงเรียน...

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

พิมพ์บัตรประจำตัวครูผู้ฝึกสอน

พิมพ์บัตรประจำตัวกรรมการตัดสิน คลิกที่นี่ (ไม่ต้องใส่รูปกรรมการตัดสิน)

 
 

17 กันยายน 2558 วันสุดท้ายของการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน และผู้ฝึกสอน (เพิ่มรายชื่อไม่ได้นะคะ)

 
 

1 - 14 กันยายน 2558 ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน ในระบบโรงเรียน

(โรงเรียนสามารถแก้ไขข้อมูลหรือลบ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน เองได้)

 
 

                      

 
 

- สรุปกิจกรรมและรายการแข่งขันทั้งหมด เชียงใหม่ กลุ่ม 3

 
 

- จำนวนกิจกรรมเเละรายการแข่งขัน เชียงใหม่กลุ่ม 3

 

 
เปลี่ยนแปลงการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 เชียงใหม่กลุ่ม 3

ขอเรียนเชิญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีรายการจัดการแข่งขัน กรรมการตัดสินทุกรายการ และแอดมินของโรงเรียน ทั้ง 17 โรงเรียน (กรรมการตัดสินท่านใดติดงานสอน ขอส่งตัวแทนมาร่วมประชุม หรือแล้วแต่ทางโรงเรียนจะพิจารณาตามความเหมาะสม)

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 15:35 น.
เชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 17 โรงเรียน

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละโรงเรียน เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละกิจกรรม พร้อมปรึกษาหารือเรื่องเกณฑ์การจัดการแข่งขันและการตัดสินการแข่งขัน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ กลุ่ม 3

ทั้งนี้ต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผู้ที่สามารถตัดสินใจได้ ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดแข่งขัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ , การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เชิญร่วมประชุมในวัน พุธ ที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมดอยฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย รายชื่อคณะกรรมตัดสินแต่ละกิจกรรม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 11:07 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 17
จำนวนทีม 460
จำนวนนักเรียน 1,150
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 680
จำนวนกรรมการ 475
ครู+นักเรียน 1,830
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,305
ประกาศผลแล้ว 101/101 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 13
สัปดาห์นี้ 29
สัปดาห์ที่แล้ว 28
เดือนนี้ 97
เดือนที่แล้ว 91
ปีนี้ 2,052
ทั้งหมด 63,467