รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับกลุ่มดอยสามหมื่น ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. เด็กชายชาญชัย   ภมรวิจิตร
2. เด็กชายสิทธิชัย   ชินบุตร
 
1. นายสุรเชษฐ์  หว้าสิริวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปานรักษา
2. เด็กชายเอกลักษณ์  แซ่ย่าง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี  ศรีดวงแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัช  บุญมี
2. เด็กหญิงนาฏนารี  สีทา
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  อึ่งเส็ง
4. เด็กชายสิริวุฒิ  สุวรรณ์
5. เด็กหญิงสุคนธวา  สมนิมิตร
 
1. นายพิสุทธิ์  แก้วสำโรง
2. นางสาวจารีรัตน์  บุตรดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายณครินทร์  ใจลึก
2. นางสาวภาณุมาศ   คงวัฒนะ
3. นางสาวมนทกานต์  บำรุง
4. นางสาวรุจิรา  ดวงแค
5. นายอภิชาติ  ชัยมงคล
 
1. นางสาวจินตนา  โพธิ์งาม
2. นางสาวศนิชา  เลิศการ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงวกุลทิพย์  พงษ์มี
2. นายเอกอภิภัทร์  กุลรัตนรักษ์
 
1. นางรัตนา  วรรณสอน
2. นางนันทวดี  สังข์แดง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นายภาณุพงศ์  หน่อแก้ว
2. นางสาวสุดาพร  ชุ่มแสง
 
1. นางนันทมาศ  เจริญชัยชนะ
2. นางนันทวดี  สังข์แดง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวพิภาวรรณ  กิตติวงค์
 
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์  ฟูญาติ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  วิจารณ์
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชำนาญคีรี
 
1. นางสาววัลยา  ศรีสุข
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญใหญ่
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  วรรณพืช
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวธัญจิรา  ทรายทอง
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงเบญจพร  สุวรรณทัต
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  วงษา
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงรสริน  แสนคำ
2. เด็กหญิงอาภัสรา  รังศรี
 
1. นางสาวนพวรรณ  คันธวัน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงนวพร  แสนมี่
 
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์  ฟูญาติ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  วงค์แว่น
 
1. นางกัลยา  อินทเคหะ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ถาวรวิจิตร
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่หาง
3. เด็กหญิงสุพรรณี  พนาอมรชัย
 
1. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  ลามู
2. นายพิตรพิบูล  เกียรติพิบูลย์ชัย
3. นายภูริณัฐ  สิงห์โทราช
 
1. นางสาวปรีญารัชน์  แสนพิมพ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยงบรรทม
2. เด็กชายจิรวุฒิ  เสียงเสนาะ
3. เด็กชายจิรายุ  ศรีสุธรรม
4. เด็กชายธีรพงษ์  แสงดอก
5. เด็กชายนฐนนท์  แป้นประมุข
6. เด็กชายสิงหราช  มัธยม
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายกิตติพศ    ฟุ่มเฟื่อย
2. นายธเนศวร  ออนสะกาย
3. นายนฤดล  ใจบุญ
4. นายภานุวัฒน์  สาตะถา
5. นายวณัฐพล  วงค์ณัตน์
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษราวรรณ  รัตนะ
2. เด็กหญิงกาญจนา  ยงบรรทม
3. นางสาวกิตติญา  ญารังษี
4. นางสาวขวัญหทัย  ปันตา
5. เด็กหญิงคนึงนิตย์  พรพิพัฒน์
6. เด็กชายจิรวุฒิ  เสียงเสนาะ
7. นายฉัตรากรณ์๋  เซียงซี
8. นางสาวชนัสดาว  จอมหาร
9. นายชัชพล  มุสิกพงศ์
10. นายชัยวัฒน์  คำรินทอน
11. นายชิตภูมิ  เคหา
12. เด็กหญิงณัชชา  มูลแดง
13. เด็กหญิงณัฐกานต์  เตชะนา
14. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขุนนา
15. นายทวัศักดิ์  ทองแย้ม
16. นายทศพน  สุดสอาด
17. เด็กหญิงธนพร  จายละ
18. เด็กหญิงธัญญา  น้อยหนุ่ม
19. นายนคร  น้อยมา
20. เด็กชายนฐนนท์  แป้นประมุข
21. เด็กชายนฤพาน  แดงโพธิชา
22. นางสาวนัฎสุดา  ผาคำ
23. เด็กหญิงบุรัสกร  ชุติธรรมเมธี
24. เด็กหญิงประกายดาว  ญารังษี
25. เด็กหญิงปุณยภา  เสาร์แก้ว
26. เด็กหญิงพฤกษา  สิทธิบุญเรือง
27. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  คำสา
28. นางสาวภรณ์ชนก  คำมา
29. นายภาสกร  ยงบรรทม
30. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  พรหมจารีย์
31. เด็กหญิงมีนธาดา  เงาเดช
32. นางสาววรรณวิศา  ศรี
33. เด็กชายวรรธนะ  งุนคำ
34. นายศักดิ์อนันต์  ผู้มีทรัพย์
35. นายศุภกานต์  วาฤทธิ์
36. นางสาวสมหญิง  แก้วฟองคำ
37. เด็กหญิงสิริภัส  อารีมิตร
38. นางสาวสุทธิกานต์  แผ่นสูงเนิน
39. นางสาวเจนจิรา  ดุสรักษ์
40. นายเอกภัทร  เลิศฤทัยโยธิน
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 1. นางสาวกฤติญาภา  ดอนโพธิ์
2. นายกฤษณะ  พิลา
3. นายกิตติศักดิ์  ใคร้อุดม
4. นางสาวจิราวรรณ  แก้วเล็ก
5. นางสาวธัญลักษณ์  ดวงชุ่ม
6. เด็กหญิงนฤมล  ปุริทำเม
7. นายปฐมพงศ์   มูลจันทร์ตา
8. เด็กชายปฐมพร  สีสัน
9. นางสาวปทุมทิพย์  อุ่นเรือน
10. นางสาวปวีณา   ปันดวง
11. นายปิยะพงษ์  ธรรมศรี
12. นายพัฒชิรพล   กิติกร
13. นางสาวพิมพ์ชนากานต์  กิติกร
14. เด็กหญิงพิมพ์อร  กิติกร
15. เด็กหญิงภัทรสุดา  เทพศาสตรา
16. นางสาวรุ่งอรุณ  คำเก
17. เด็กชายวรรณพิภพ  ปวนจินะ
18. นางสาววันชนี  กะหลู่
19. นางสาววิภาวดี  วงศ์วาน
20. นางสาวศิริขวัญ  สุรินต๊ะ
21. นายสถาพร  รุจีรัตน์
22. นายสถาพร  แสนแล
23. นางสาวสมจินตนา  คำมา
24. นางสาวสุทธิดา  เสรีกุล
25. นางสาวสุฤทัย   วงศ์วุฒิพร
26. นายอนุกูล  หลักดี
27. นางสาวอรทัย  ยะมะหิรัญ
28. นางสาวอรนภา  เตปา
29. นางสาวอัจรา  อินธรรม
30. นางสาวเจมศิริ   ชุ่มเรือน
31. นายเอกพจน์  เลาย่า
32. นางสาวแพรวนภา  สุภัคโชค
33. นางสาวไอดา  จันทร์พริก
 
1. นายวชรนันท์  ทิพย์ดวงตา
2. นางสาวนพมาศ   ไชยชมภู
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  เลิศวิภาพร
 
1. นางสาวสุขุมาลย์  พนิชการ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายชวณัฐ  มุสิกพงศ์
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงธนัญญา  มณีรัตน์
 
1. นายจิรฤทธี  ศรีพวก
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวภรณ์ชนก  คำมา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนพันธ์  นิยรัตน์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายธนาวัฒน์  แดงเชียงใหม่
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงสุมินตรา  แสนจันทร์
 
1. นายจิรฤทธี  ศรีพวก
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวภรณ์ชนก  คำมา
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนพันธ์  นิยรัตน์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายนฤดล  ใจบุญ
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ไพรลักษณ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวอภิรดี  ทัศนมณเฑียร
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายสิงหราช  มัธยม
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายอานันท์  รางแดง
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชุ่มเย็น
 
1. นายทวี  พลอยแดง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวนุชรีย์  อินทรักษา
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เขียวงาม
2. เด็กหญิงจิตสุภา  นุ่นคำ
3. เด็กหญิงจิตเมตตา  น้อยเกะ
4. เด็กหญิงจิรัชญา  ปันลัง
5. เด็กหญิงชนะวงศ์  พงษ์แปง
6. เด็กหญิงชนิกา  มะเทวิน
7. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ริยา
8. เด็กหญิงญาณสิริ  แปงปวน
9. เด็กหญิงญาศิณี  ดาวเวียงจัทร์
10. เด็กหญิงดวงแก้ว  จันต๊ะ
11. เด็กหญิงดาราวรินทร์  วีระวงศ์
12. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  คล้ายโตนด
13. เด็กหญิงปัณฑิตา  ขันเมือง
14. เด็กหญิงปิยะนัดดา  บุญอินทร์
15. เด็กหญิงภัทรลดา  แสงซอน
16. เด็กหญิงภัทราพร  อินไชย
17. เด็กหญิงภูริชญา  สมปาน
18. เด็กหญิงวิญาภัทร  เดชพุท
19. เด็กหญิงศศิธร  ศรีบุญเรือง
20. เด็กหญิงศศิประภา  ใจกิตติคุณ
21. เด็กหญิงสุจิน  เยอะซอ
22. เด็กหญิงสุชญา  เจียมเจิม
23. เด็กหญิงสุชีลา  น้อยเกะ
24. เด็กหญิงอัญชลิกา  ตระกลสาทร
25. เด็กหญิงเทนิสา  ทองคำ
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกานต์  บรุณพันธ์
2. นางสาวกุลธิดา  สุรินทร์
3. นางสาวชุติมา  คงความเพียร
4. นางสาวณัฐมล  ประเสริฐสวัสดิ์
5. นางสาวธิดารัตน์  บัวยืน
6. นางสาวนภัสสร  ตรีเพชร
7. นางสาวนิชธาวัลย์  ไชยนุรักษ์
8. นางสาวนุชรีย์  อินทรักษา
9. นางสาวปราณี  เกิดอาชาชาญ
10. นางสาวปริศนา  ลุงจัย
11. นายพัชรพันธ์  การประพันธ์
12. นายพันธกานต์  เกี้ยว
13. นางสาวสุนิดา  พรมปัญญา
14. นางสาวสุภาวดี  ปิ่นทอง
15. นางสาวอภิรดี  ทัศนมณเฑียร
16. นางสาวอักษรสวรรค์  ขุนแสง
17. นางสาวอโรชา  รักขนาม
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  เหม่ชัยภูมิ
2. เด็กชายธนโชติ  ตะนะเรือน
3. เด็กหญิงธัญจิรา  อุดม
4. เด็กหญิงนิภัทรา  มาตยาบุญ
5. เด็กหญิงบุศรินทร์  ราตรี
6. เด็กชายพงษ์ศิริ  มณีรำพัน
7. เด็กชายวิศรุต  กองไชย
8. เด็กหญิงอรรัมภา  วิรุฬรัตน์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดอนไพรอ้น
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  พรหมายนต์
2. เด็กหญิงปานตะวัน  แสงงาม
3. เด็กหญิงมธุรดา  ดอยกิ่ง
4. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ครุดนัน
5. เด็กหญิงอภิญญา  สิงคำ
6. เด็กหญิงอภิรุจี  สีสด
 
1. นางสาวรัตนา  หล่าสูงเนิน
2. นางบุญยิ่ง  กันทะชัย
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวกุลภรณ์  คำติ๊บ
2. นางสาวชาวาลิน  ริสมอน
3. นางสาวธัญวรัตน์  เสียงใส
4. นายนพณัฐ  นามปั๋น
5. นางสาวพัชราภา  เหมยทอง
6. นางสาวพิมลดา  หล้าเต่งเคง
 
1. นางสาวรัตนา  หล่าสูงเนิน
2. นางบุญยิ่ง  กันทะชัย
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวจิรนันท์  อินต๊ะพรหม
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ไชยนุรักษ์
3. นางสาวนันทริกา  จันทราภรณ์
4. นางสาวปรียาภรณ์  อาวรณ์
5. นางสาวปิยรดี  ทรงไว
6. นางสาวรัชนีกร  คำเมรุ
7. นางสาววชิราภรณ์  คำติ๊บ
8. นางสาวอรณัชชา  นามวงค์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดอนไพรอ้น
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกฤติกา  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงทัดดาว  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงธวัลยา  นทีไพรวัลย์
5. เด็กหญิงนิดา  ยะปา
6. เด็กหญิงนิภาพร  มาเยอะ
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทัพพิพัฒน์
8. เด็กหญิงพิมพร  ถนอมรุ่งเรือง
9. เด็กหญิงมณธีรา  เปียผะ
10. เด็กหญิงศศิธร  เลาลี
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  เปอะพอ
12. เด็กหญิงสุธิดา  ปู่ดอก
13. เด็กหญิงสุนารี  เตชะเลิศพนา
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศุทธพิสิฐ
15. เด็กหญิงอนุศรา  แซ่ว่าง
16. เด็กหญิงเปลียว  ศรีโกษะบาล
 
1. นางสาววริษา  ปลื้มฤดี
2. นางจิราพรรณ  โศภนศุกร์
3. นางสุวรรณา  พันธุ์ประเสริฐ
4. นายพชรดนัย  โนต๊ะยศ
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นายกิตติภณ  มาลุจันทร์
2. นางสาวชฎาพร  ยิ่งรักเพ็ญจันทร์
3. นายชนายุทธ  ตาดทอง
4. นางสาวพิมพ์ลภัส  บุตรดี
5. นางสาวรุ่งฟ้า  สิริภัทรตระกูล
 
1. นายณัฐพงษ์  ชุมภูคำ
2. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายกฤติพงค์  คำหนัก
2. เด็กชายกิติพันธ์  สุวรรณพันธ์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  เลามะ
4. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์แก้ว
5. เด็กชายปิยพัทธ์  เขื่อนเพชร
6. เด็กชายพลรณดนัย  จ๊ะเขียว
7. เด็กชายวีรศักดิ์  สินเช้า
8. เด็กชายอัครวุฒิ  สวัสดีรักษา
 
1. นายพัฒนพงศ์  เตชะปราบต์
2. นายดิสกร  นินนาทโยธิน
3. นายอัครพล  คำขัติ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายก่อเกียรติ  วงค์คำมา
2. นายนนทวัฒน์  เชื้อนาม
3. นายพีรพล  เครือแสง
4. นายศราวุธ  แก้วประชานนท์
5. นายอภิรักษ์  สุระเดช
6. นายอัมรินทร์  ทะนวนรัมย์
 
1. นายปรีชา  พูลทาจักร์
2. นายจรรยา  สุดาจันทร์
3. นายศุภชัย  ถาดนาค
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปันธิยะ
2. เด็กหญิงปลายฝัน  ศรีสุวงค์
3. เด็กชายศิริชัย  สร้อยงาม
 
1. นางสาวนงนุช  ทรงคำ
2. นางศิริวรรณ  ทับทิม
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นางสาวมณีชร  ดอยกิ่ง
2. นางสาวรัตติญา  คำซาว
3. นางสาวอาภัสรา  คงหล่อ
 
1. นางเบ็ญจพร  สว่างวงค์
2. นางวรปฐมา  จองทรัพย์
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 1. สามเณรณัฐวุฒิ  เครือวงศ์
2. สามเณรสมชาย  คำแหลง
 
1. นายพิชชาวีร์  เรียวศรีปรีดี
2. นางสาววิชชุดา  ไชยะ
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กชายชัยโรจน์  ขันคำ
2. เด็กชายถนัดกิจ  เขียววัย
 
1. นายวรชาติ  ภู่ทอง
2. นายอุทัย  สมณะ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายชาญ  ซุ่นต่า
2. นายพงษ์พิริยะ  คิดหา
 
1. นายอุทัย  สมณะ
2. นายวรชาติ  ภู่ทอง
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  คำสุข
2. นายณัฐพล  มุนิล
 
1. นางนพวรรณ  กมลปรีดากุล
2. นายวรภพ  วงษ์จักร์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายนฤพล  ปัทมาตร
2. เด็กชายภาสกร  บัวเกษ
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีวิไชย
2. นางสาวรชา  เสรีกุล
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สัญโญ
2. เด็กหญิงอารียา  หมื่นไชยวงศ์
 
1. นายวรชาติ  ภู่ทอง
2. นายสมหมาย  ยินดี
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  เชี่ยวการค้า
2. เด็กชายธนพงษ์  ศรีมา
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีวิไชย
2. นางสาวรชา  เสรีกุล
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แตง 1. นายชิตพล  จอมงาม
2. นายภาณุพงศ์  มณีวรรณ์
 
1. นายศิริศักดิ์  ศรีวิไชย
2. นายชลนที  บุญทา
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. นางสาวยอดใจ  พนมไพร
2. นางสาวรุจนา  ดวงป้อ
 
1. นายวาริน  นิ่มนวล
2. นายประพันธ์  นาบุญ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ   กิติวงค์
2. นายเอื้ออังกูล  พันธ์วงค์
 
1. นายสิทธิชัย  ดวงแสง
2. นางมิ่งขวัญ  ตาตะนันทน์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายศักดินนท์  ไร่ทะ
2. นางสาวเกศินี  พรมมีจิตร
 
1. นางนาฎลัดดา  คำพร
2. นายวรชาติ  ภู่ทอง
 
63 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 1. เด็กชายปิยะ  แซ่หลี
2. เด็กชายวัฒนพงษ์  ตั้งสิทธิภักดี
3. เด็กชายไชยภพ  ทวิภาค
 
1. นายประพันธ์  นาบุญ
2. นายสุรพล  กสิกุล
 
64 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายจีรศักดิ์  แสงคำ
2. นายชินดนัย  ขันมอน
3. นายวิทวัส  ทาวาง
 
1. นายณรงค์ชัย  วรรณมณี
2. นายปิยะพงษ์  ตาใจ
 
65 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงตะวัน  มาเยอะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จ้าวเจริญ
3. เด็กหญิงมนัชญา  จ้าวเจริญ
 
1. นางนาฎลัดดา  คำพร
2. นายกิตติเชษฐ์  กาญจนะวิศิษฎ์
 
66 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ผ่องใส
2. นายกิตติพงศ์  ทองมาตรา
3. นายเนติธร  เสาร์คำ
 
1. นางนาฎลัดดา  ธัญญะวานิช
2. นางสาววิสุธิดา  ธัญญะวานิช
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 1. สามเณรธนาวุฒิ  ใหม่ดี
2. สามเณรมล  หนั่นต่า
3. สามเณรอภิชาติ  ใจมา
 
1. นางสาวชมพูนุท  วันเพ็ญ
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นายจักรพันธุ์  ตะอี
2. นายปัญญา  แสงสว่าง
3. นายพุฒิชัย  พนาบำรุง
 
1. นางสาวกาญจนา  อินถา
2. นางรยุกต์  ชัยศิลป์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญญาณัฐ  อินต๊ะวงค์
2. เด็กชายธนวัฒน์  วูชือ
3. เด็กหญิงศรุตา  ขุนนา
 
1. นางสมจิตร  โสวะ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายจีรวัฒน์  สุทะ
2. นางสาวมณิสรา  อุตมัง
3. นางสาวเกวลี  แดนช่างคำ
 
1. นางสมจิตร  โสวะ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  พรมมา
2. เด็กหญิงดวงพร  แสงทิพย์
3. เด็กหญิงนุชวรา  แสนลี่
4. เด็กหญิงพริ้งเพรา  วงค์คำมา
5. เด็กหญิงรัตนา  จิรสกุลงาม
6. เด็กชายเกริกเกียรติ  ปัญญาพิงค์
 
1. นางสอางศรี  มณียะ
2. นางสาวจินตนา  โพธิ์งาม
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  ทิศยานะ
2. นางสาวธิดาพร  จะแล
3. นางสาวบูเผ่อ  มาเยอะ
4. นางสาวปวีณา  ตามิ
5. นางสาวมาลีวัลย์  อะชอง
6. นางสาวเข็มอักษร  ใจคำ
 
1. นางสอางศรี  มณียะ
2. นางวิมล  นาวะระ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  มีแหล่กู่
2. เด็กหญิงวิภาวี  คุณยศยิ่ง
3. เด็กหญิงเงิน  สิงทอน
 
1. นางรุจี  เฉลิมสุข
2. นางวรรณา  แสงคำ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 1. สามเณรวรณัฏฐ์  ไชยวงค์
2. สามเณรศิวสินธุ์  กันทะเรียน
3. สามเณรสถาพร  ติ๊บสุภา
 
1. นางจีราวรรณ์  อังศุสิงห์
2. นายกมลชัย  กิติทรัพย์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กชายทัศน์ภูมิ  ก๋องตุ้ย
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญอินทร์
3. เด็กชายศราวุฒิ  คำเย็น
 
1. นายนิเวศน์  อินตารัตน์
2. นายศรัณย์  กัณทาทรัพย์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายจักรี  พุทธโยธา
2. นายศุภกิตต์  แซ่ลี
3. นายเจษฎา  แซ่ย่าง
 
1. นายนิเวศน์  อินตารัตน์
2. นายสมฤทธิ์  ศรีสุวรรณ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ลุงหม่อง
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  รักไทย
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บงกชศรีจินดา
 
1. นางรฤณญา  ภูมิวิสัย
2. นางสาวภานุมาศ  เสนาชัย
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นางสาวกชกร  บุญเรือนยา
2. นางสาวจิรัฐติกาล  พันธ์วงศ์
3. นางสาวเนตรนภา  จอมบุญ
 
1. นางวิมล  นาวะระ
2. นางสอางศรี  มณียะ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติชญา  เป็งชัย
2. เด็กหญิงวิภาดา  ใจคำ
3. เด็กหญิงเมธินี  นาถา
 
1. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
2. นางรุจี  เฉลิมสุข
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวชญานิศ  ม่วงไหม
2. นายชินกร  การเลียง
3. นางสาวพิชชาพร  ชมภู
 
1. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
2. นางรุจี  เฉลิมสุข
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงฐิตาการ  สุขเตียม
2. เด็กหญิงหลาว  ลุงคำ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ชัยลือ
 
1. นางสาวอำพันธ์  เรือแก้ว
2. นายรณชัย  พรมชัย
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นางสาวพิมพ์วิไล  ชัยวงศ์
2. นางสาวศิริพร  ศรีสุภาลัย
3. นางสาวสุนิษา  ทิพย์นาวา
 
1. นางรยุกต์  ชัยศิลป์
2. นางสาวกาญจนา  อินถา
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 1. นายทวีศักดิ์  แซ่เฒ่า
2. นางสาวสิรินทรา  แซ่ย่าง
3. นางสาวสิรินทิพย์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวกาญจนา  อินถา
2. นางรยุกต์  ชัยศิลป์
 
84 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ถนอมจิตดี
2. เด็กหญิงสิริรัญญา  ดูสาย
3. เด็กชายอนุชา  เรือนเพชร
 
1. นางนพวรรณ  ศิริบูรณะ
2. นางศิริวรรณ  ทับทิม
 
85 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นายธีรพริษฐ์  ตัณฑศรี
2. นางสาววรดา  ตาติโน
3. นางสาวสมฤทัย  คำเถิง
 
1. นายวัลลภ  สิริผ่องใส
2. นางทักษพร  เจริญพร
 
86 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายอาเบต  บัวดอกตูม
 
1. นายอนันต์  อุดแดง
 
87 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายการัณยภาพ  บุญสาม
 
1. นางสาวสรินธร  โตจรูญ
 
88 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวหมวย  ลุงติ๊
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
89 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กหญิงสายฝน  แสงสุข
 
1. นายนวมิตร  อย่าลืมญาติ
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ขันเมือง
 
1. นางสาวนัศศิพิมาณ  คุณาสวัสดิ์
 
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ปานแดง
 
1. นายคีตภัทร  กัลยาณวุฒิ
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นายธัญพิสิษฐ์  ที่รัก
 
1. นายทวี  พลอยแดง
 
93 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวชรินทร์ทร  ชัยบุตร
2. นางสาวชัย  แซ่ม้า
 
1. นายวรชาติ  ภู่ทอง
2. นางนาฎลัดดา  คำพร
 
94 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. เด็กชายจายน้อง  แสงเขิน
2. เด็กชายปฐวี  ปัญญาเลิศ
 
1. นางนพวรรณ  ศิริบูรณะ
2. นางจรินทร์  ธงงาม