ขอเชิญประชุม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดกลุ่มดอยสามหมื่น ทุกโรงเรียน
ด้วยกลุ่มดอยสามหมื่นได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
ในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อการการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ในการนี้สำนักงาน
กลุ่มดอยสามหมื่นจึงขอเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหรือตัวแทนผู้ประสานงาน
หัวหน้าศูนย์ศิลปะ ศูนย์สังคมฯ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ และการศึกษาพิเศษเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเชิญเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้าเว็บไซด์ของแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน ประชุมตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่......

วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 21:16 น.