แจ้งประสานทุกศูนย์จัดเตรียมเอกสารวันแข่งขัน

ได้กำหนด user name และ password ให้ ศูนย์ทั้ง 5  ศูนย์แล้ว ขอให้ศูนย์ดำเนินการดังนี้  1. จัดตารางการแข่งขัน (เฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร์และกิจกรรพัฒนาผู้เรียนให้จัดตารางของศูนย์เองเลย เพราะท่านไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้ ส่วนศูนย์อื่นๆผมให้น้องๆบันทึกตารางแข่งขันแล้ว) 2.ให้แต่ละศูนย์พิมพ์ชื่อกรรมการของแต่ละศูนย์ตามคำสั่งแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มดอย (คำสั่งเขต) โดยไปที่.... แก้ไขราชื่อกรรมการตัดสิน...และเพิ่มชื่อไป 3. พิมพ์เอกสารจัดการแข่งขัน (DOC.1 - DOC5) บรรจุซองการแข่งขัน  เอกสารของศูนย์ต้องเตรียมประกอบด้วย....ใบปะซอง /แบบลงทะเบียน /แบบบันทึกคะแนน (ทั้งหมด Download ได้จาก Web : http://north65.sillapa.net/sm-cnx2/ ในฐานะศูนย์ฯการแข่งขัน

วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 09:57 น.