ศูนย์สังคมฯ แจ้งข่าว

ด้วยศูนย์กลุ่มสาระสังคมฯขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวสารลงในเวปไชต์การแข่งขัน เรื่อง การส่งผลงานภาพยนตร์สั้น เข้าร่วมแข่งขัน รายละเอียดดังนี้
โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-3 และ ระดับ ม.4-6 ให้ส่งผลงานในวันแข่งขัน วันที่ 15 กันยายน 2558

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 13:27 น.