สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พร้าววิทยาคม 20 9 9 38 37 5 4 0 46
2 สันทรายวิทยาคม 17 9 8 34 40 3 2 0 45
3 นวมินทราชูทิศ พายัพ 14 11 10 35 41 4 6 0 51
4 แม่แตง 11 10 4 25 27 5 3 0 35
5 สะเมิงพิทยาคม 7 5 12 24 34 4 4 0 42
6 เชียงใหม่มัธยม 5 7 4 16 24 4 1 0 29
7 แม่ริมวิทยาคม 4 3 4 11 19 4 3 0 26
8 ศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 3 6 5 14 15 7 8 1 30
9 วัดแม่ริมวิทยา 2 4 3 9 14 10 5 0 29
10 แม่หอพระวิทยาคม 2 2 2 6 10 3 0 1 13
11 สันป่ายางวิทยาคม 1 3 2 6 6 1 3 0 10
12 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 1 1 0 2 6 3 2 0 11
รวม 87 70 63 220 273 53 41 2 367