สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นวมินทราชูทิศ พายัพ 41 4 6 0 51
2 สันทรายวิทยาคม 40 3 2 0 45
3 พร้าววิทยาคม 37 5 4 0 46
4 สะเมิงพิทยาคม 34 4 4 0 42
5 แม่แตง 27 5 3 0 35
6 เชียงใหม่มัธยม 24 4 1 0 29
7 แม่ริมวิทยาคม 19 4 3 0 26
8 ศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 15 7 8 1 30
9 วัดแม่ริมวิทยา 14 10 5 0 29
10 แม่หอพระวิทยาคม 10 3 0 1 13
11 พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 6 3 2 0 11
12 สันป่ายางวิทยาคม 6 1 3 0 10
รวม 273 53 41 2 369