หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับกลุ่มดอยสามหมื่น ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวชิรา สุขัมศรี ศูนย์ศิลปะ(ครูโรงเรียนแม่หอพระ) ผู้ประสานงานระดับศูนย์ฯ
2 นางสาวสายฝน วรรณกุล ศูนย์สังคมฯ (รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม) ผู้ประสานงานระดับศูนย์ฯ
3 นายชวินทร์ณวัฒน์ สิทธิพุทธิวงศ์ ศูนย์การงาน (รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม) ผู้ประสานงานระดับศูนย์ฯ
4 นางเจียมจิต ต้นเหลือง ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ครูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม) ผู้ประสานงานระดับศูนย์ฯ
5 นายธรรมนาถ คำไทย ศูนย์วิทยฯ (รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม) ผู้ประสานงานระดับศูนย์ฯ
6 นางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ ผู้ประสานงานหลัก (รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ) ผู้ประสานงานระดับศูนย์ฯ
7 ฐานิต สุวรรณพิพัฒน์ ครู โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม บันทึกคะแนน
8 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา มูลเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม บันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
เฉลิมพล ดอนดี / E-Mial : chalerm@maetang.ac.th / LINE : กลุ่มดอยสามหมื่น / มือถือ 0871835094 : Website : www.doisammuen.com : ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]