หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี ศรึดวงแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย จิลินโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นางพัชรา เอื้องไพบูลย์โรงเรียนสะเมิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายนันทวุฒิ พุทธิวงค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
6. นายอาทิตย์ ิอินทะรินทร์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
7. นายเสถียร กันธิยะโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
8. นายพรหมมินทร์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุลโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
9. นายประพันธ์ นาบุญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
10. นางสาวนพนภา บุญพินโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกชาตรี ศรึดวงแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย จิลินโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นายนายสุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นางพัชรา เอื้องไพบูลย์โรงเรียนสะเมิงวิทยาคมกรรมการ
5. นายนันทวุฒิ พุทธิวงค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
6. นายอาทิตย์ อินทะรินทร์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
7. นายเสถียร กันธิยะ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
8. นายพรหมมินทร์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุลโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
9. นายประพันธ์ นาบุญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
10. นางสาวนพนภา บุญพินโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา โพธิ์งามโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี เมฆบุญส่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางสาวจิระนันท์ พงค์ธัญญาเขตโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา โพธิ์งามโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี เมฆบุญส่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางสาวจิระนันท์ พงค์ธัญญาเขตโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ สงวนผลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางรัตนา วรรณสอนโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นายสถิตย์ นิลแก้วโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุทธิพร พูนเสงี่ยมศิลป์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. พระครูใบฎีกากิตติชัย กิตติสาโรโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดฤทัย สมบูรณ์วิทย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางนันทวดี สังข์แดงโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นางสาวจารีรัตน์ บุตรดีโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางกัลยา อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ คันธวันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นายปริญญา เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางกัลยา อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ คันธวันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นายปริญญา เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒากร กำแพงแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยากรรมการ
3. นางสาววัลยา่ ศรีสุขโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒากร กำแพงแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยากรรมการ
3. นางสาววัลยา่ ศรีสุขโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสไบทิพย์ ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีญารัชน์ แสนพิมพ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ทองป้องโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสไบทิพย์ ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีญารัชน์ แสนพิมพ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ทองป้องโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรีญารัชน์ แสนพิมพ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ทองป้องโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปรีญารัชน์ แสนพิมพ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสไบทิพย์ ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางพรทิพย์ ทองป้องโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ อุดแดงโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสรินธร โตจรูญโรงเรียนแม่ริมวิทยากรรมการ
3. นายสุรพล กสิกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางบุญยิ่ง กันทะชัยโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายวีระพล อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิเขมณัฐ ธนินแสงสุริยาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายบุญยิ่ง กันทะชัยโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายวีระพล อินทเคหะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิเขมณัฐ ธนินแสงสุริยาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์ ฟูญาติโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ทองป้องโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ ประคำสายโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์ ฟูญาติโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ทองป้องโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ ประคำสายโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพรองประธานกรรมการ
3. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายนิมิต สียะโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายนิมิต สียะโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายนิมิต สียะโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นายเพลิน ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนพงษ์พิกุลกรรมการ
6. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายนิมิต สียะโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายนิมิต สียะโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายนิมิต สียะโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายนิมิต สียะโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ ทีหัวช้างโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นายนิมิต สียะโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
5. นายสมเดช จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชมนาด พรถาวรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา อักษรศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางลำจวน อินทะกูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางชมนาด พรถาวรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายวรรณภา อักษรศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางลำจวน อินทะกูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา พันธืประเสริฐโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางวรรณภา อักษรศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางชมนาด พรถาวรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางไพจิตรี ถาวงษ์กลางโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางลำจวน อินทะกูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา หล่าสูงเนินโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางสุวรรณา พันธืประเสริฐโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางลำจวน อินทะกูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางไพจิตรี ถาวงษ์กลางโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณภา อักษรศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางลำจวน อินทะกูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพจิตรี ถาวงษ์กลางโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณภา อักษรศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจิราพรรณ โศภนะศุกร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้นโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนา หล่าสูงเนินโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวรรณพงษ์ เมืองเล็นโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แก้วอำไพโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ อภิวงศ์งามโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา พูลทาจักรโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย ถาดนาคโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นายอัครพล คำวัติโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
7. นายธนู จิณณ์ครุฑมาศโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสายพิณ ถาวรโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
9. นายทศพล สุภาหาญโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
10. นายพรหมมินทร์ เสรีสิทธิ์ฤทธิ์คุณโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายไพรัช วิจันทรโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทจุมพล ทาทองโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิทธิฤทธิ์ เทพธานีโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นายวีรยุทธ์ นันทขว้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสำราญ เตจ๊ะสาโรงเรียนสองแคววิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรจนาภรณ์ ฉายอรุณโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางสิริพร ไชยวงค์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ทับทิมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณภา อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ
5. นางอรทัย ชุมภูคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปรีญารัชน์ แสนพิมพ์โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจพร สว่างวงค์โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางวรปฐมา จองทรัพย์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ทับทิมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
4. นางวัชรภรณ์ จิตโรภาสโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นางประกายเพชร กองแสงโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
6. นางวราพร จำปาโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางกชพรรณ กันทาทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางจรินทร์ ธงงามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรชา เสรีกุลโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สมณะโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศภธณิศร์ น้ำคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ นาบุญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติเชษฐ์ กาญจนะวิศิษฏ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปฏิญญา พุทธานนท์โรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นายกะเซ็ลน์ ญาณปัญญาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการ
4. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรชา เสรีกุลโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นายกะเซ็ลน์ ญาณปัญญาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวรชาติ ภู่ทองโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนาฏลัดดา คำพรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหมาย ยินดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์โรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรินทร์ ธงงามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ บัวลอยลมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวรชาติ ภู่ทองโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นายกะเซ็ลน์ ญาณปัญญาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นายกะเซ็ลน์ ญาณปัญญาโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางจรินทร์ ธงงามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชยโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
3. นายประพันธ์ นาบุญโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปฏิญญา พุทธานนท์โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายกิตติเชษฐ์ กาญจนะวิศิษฏ์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายยุรศักดิ์ เสรีสิทธิ์ฤทธิกุลโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางจรินทร์ ธงงามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กันฑาทรัพย์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายธวัชชัย ใหม่ศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา กันฑาทรัพย์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกชพรรณ กันทาทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางสาวจินดาพร พุทธิเกียรติโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรชา เสรีกุลโรงเรียนแม่แตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางศุภลักษณ์ อภัยใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชยโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
4. นางกชพรรณ กันทาทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
5. นางนาฏลัดดา คำพรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายปฏิญญา พุทธานนท์โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายศภธณิศร์ น้ำคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ บัวลอยลมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ ตาใจโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายแสงชัย ภิรารักษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายปฏิญญา พุทธานนท์โรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นายศภธณิศร์ น้ำคำโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ บัวลอยลมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ ตาใจโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
5. นายแสงชัย ภิรารักษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย แสงคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนัญญา แสนยะโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นายแสงชัย ภิรารักษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายจำลอง วารุกาโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ เรือนแก้วโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิพิม สุรวนิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวแน่งน้อย คำสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิพิม สุรวนิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางสาววาสนา ยาวิชัยโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวแน่งน้อย คำสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิพิม สุรวนิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางสาววาสนา ยาวิชัยโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี ตันอุดโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางชนันท์วิไล ธงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางถนอมจิต ดอนดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางชุณพิมาน ศานิกุณโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางจรัสศรี ตันอุดโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางชนันท์วิไล ธงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางถนอมจิต ดอนดีโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางชุณพิมาน ศานิกุณโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภิต ทองดังโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญรัศม์ วงษาโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัฒนารี ขัดสีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภิต ทองดังโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญรัศม์ วงษาโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัฒนารี ขัดสีโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางผุสดี คำภีระโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางรฤณญา ภูมิวิสัยโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสอางศรี มณียะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางผุสดี คำภีระโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นางรฤณญา ภูมิวิสัยโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสอางศรี มณียะโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิเวศน์ อินตารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายวิชมัย เขตสกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางอรทัย ชุ่มมงคลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. พระทรงศักดิ์ โฆษีตธรรมโมโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายกิตติ ศิริจันทร์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาติ สมบูรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายบุญถม แสงคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกศิษฐ์ ชื่นธีระวงศ์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรทัย ชุ่มมงคลโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
4. นายเสถียร กัลยานุกูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
5. นายสมฤทธิ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนัยน์ปพร ดวงแก้วโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางวิมล นาวะระโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางรยุกต์ ชัยศิลป์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนัยน์ปพร ดวงแก้วโรงเรียนแม่แตงประธานกรรมการ
2. นางวิมล นาวะระโรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการ
3. นางรยุกต์ ชัยศิลป์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย สมบูรณ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แสงคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางกุลวัชรีย์ เจนจิจะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางจันทร์ฉาย สมบูรณ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แสงคำโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางกุลวัชรีย์ เจนจิจะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร โสวะโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา แสนยะโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางชนันท์วิไล ธงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร โสวะโรงเรียนพร้าววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา แสนยะโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางชนันท์วิไล ธงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางรุจี เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวนิจ ภูหิรัญโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอำพันธ์ เรือแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางรุจี เฉลิมสุขโรงเรียนสันทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวนิจ ภูหิรัญโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอำพันธ์ เรือแก้วโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒากร กำแพงแก้วโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยากรรมการ
3. นางสาววรัญญา ศรีสุขโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒากร กำแพงแก้วโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยากรรมการ
3. นางสาววรัญญา ศรีสุขโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒากร กำแพงแก้วโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยากรรมการ
3. นางสาววัลยา่ ศรีสุขโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒากร กำแพงแก้วโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยากรรมการ
3. นางสาววัลยา่ ศรีสุขโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายจรัล เข็มขาวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายวุฒากร กำแพงแก้วโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยากรรมการ
3. นางสาววรัญญา ศรีสุขโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวนัศศิพิมาณ คุณาสวัสดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพประธานกรรมการ
2. นายทวี พลอยแดงโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคีตภัทร กัลยาณวุฒิโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรฤทธี ศรีพวกโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
5. นายชูชีพ มูลสถานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
6. นายณัฐพล ธัญญพงษ์โรงเรียนพร้าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางศุภลักษณ์ อภัยใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชยโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางศุภลักษณ์ อภัยใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชยโรงเรียนแม่แตงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางศุภลักษณ์ อภัยใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ ศรีวิไชยโรงเรียนแม่แตงกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
เฉลิมพล ดอนดี / E-Mial : chalerm@maetang.ac.th / LINE : กลุ่มดอยสามหมื่น / มือถือ 0871835094 : Website : www.doisammuen.com : ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]