รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 1. สามเณรทิฐินันท์  นิธิพัทธ์พรกุล
2. สามเณรวรายุทธ  จิรวัฒนกูลชัย
 
1. นางฐปนีย์  กษิตสุธี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กชายณรงค์  บุตรเปี้ย
2. เด็กชายภัทรพงษ์  อินต๊ะ
 
1. นางสาวชมพูพักตร์  นิลคง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงชลณภัทร  นะงอลา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เอื้องคำ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภัทรกรินทร์
4. เด็กหญิงนริศรา  ขันขาว
5. เด็กชายปัญญาวุฒิ  ออประยูร
 
1. นางปานทิพย์  ดวงจันทร์
2. นายสุรพล  ยะคำป้อ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกมลนัทธ์  คำพันธ์
2. นายกษิดิศ  พรมพิลา
3. นางสาวพริมา  พันธ์ไพบูลย์
4. นายระพี  เกษมสุข
5. นายเศรษฐกิจ  ริยาย
 
1. นายกิตติพงศ์  ยอดชุมภู
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กหญิงกลอย  พรชัย
2. เด็กชายวีรยุทธ  ผมขาว
 
1. นางชริญ  ไทยตรง
2. นางมยุรี  กิตติพงษ์พันธ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวชญานิษฐ์  แก้วจันทร์กมล
2. นายพุฒิพงศ์  ณีตระกุล
 
1. นางสุกาญจน์ดา  สิงฆราช
2. นางสาวนฤมล  ดวงสร้อย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1. เด็กชายจีรศักย์   ยามี
 
1. นางจุมพิตา   โปร่งใจ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายศราวุฒิ  เขื่อนเพชร
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายรชต  ศรีจาย
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1. นางสาวเกศณีย์  เตปิน
 
1. นายปรีชา  บุญประเสริฐ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดลลภัส  คำอ่อนดี
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายธนภูมิ   กวาวสิบสาม
 
1. นางสาวอรณัชชา  ใหม่ศรี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สุเมรุรัตน์
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. นายพัทธพล  แซ่งจ่าว
 
1. นางสาวปราวีณา  เทพคำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญศิริ  ไชยถา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์พรหม
 
1. นางสุวิมล  โคนโท
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  แสนระพิงค์
 
1. นายสุภคล  แก้ววังชัย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1. นางสาวปาณิสรา  ศรีพวก
 
1. นายธนาสินธุ์  ใจจันทร์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญอิน
2. เด็กหญิงสุทธิดา   ดวงต๋า
3. เด็กหญิงอัตณัฐฑี  กระธง
 
1. นางจุมพิตา   โปร่งใจ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1. นายณัฐดนัย  เตชะภิพัฒบฎิณ
2. นายภูวริศ  ขาวงาม
3. นายเอกพงศ์   แซ่ลี้
 
1. นายณัฐนนท์   ค้าขาย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายภาคิน  ศิริรัตน์
 
1. ดร.มยุรี  ด้วงศรี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวสุขอำพร  เขาเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี  ปรีชามานพวงศ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาศึกษา 1. เด็กชายธนบดี  ทีจินดา
 
1. นายวุฒิชัย  ปัญญาเมา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายธนพล  ดวงพันธุ์
 
1. นายกมล  ตั้งตัว
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายธนพล  ดวงพันธุ์
2. เด็กชายบูรภัทร  สุหอม
3. นางสาวปิยนุช  ล้นตื้อ
4. นางสาวผกามาศ  บุษกรานุโต
5. นางสาวพรชิตาพรรณ  กอนแก้ว
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันตา
7. นางสาวอริสา  ดวงปิก
8. เด็กหญิงเมธาวี  วิรุฬศักดิ์สกุล
 
1. นายกมล  ตั้งตัว
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายกฤษดา  ถานะฟอง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  พรหมปัญญา
3. นายณชชพล  กาบปวงคำ
4. นายนิติพงษ์  มหาเทพ
5. นายปฎิมา  ไชยเสน
6. เด็กหญิงพรชิตา  คำเบ้า
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำเบ้า
8. นางสาวพิมพ์พิชาญ  ใจวงศ์
9. นายพิสิษฐ์  จตุรพิทักษ์กุล
10. นายภาคภูมิ  สุนันทา
11. เด็กชายภูมิระพี  ปัญญาฟู
12. เด็กชายวทัญญู  สุวรรณ์
13. นางสาววิจิตรา  วงษ์สี
14. นายศุภชัย  คานจันทึก
15. นายอรรถโกวิท  ขัติวัง
 
1. นายกมล  ตั้งตัว
2. นายอนันต์  มนตรี
3. นายธนากร  สีธิใจ
4. นายสมพร  อินถา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กชายจาตุรันต์  ธนนันท์วิชยุทธ์
2. เด็กหญิงชุติภา  เสงี่ยมพร
3. เด็กหญิงนภัสรภี  ออม
4. เด็กหญิงนิราภร  โกวิทยา
5. เด็กหญิงยูริ  ประทุมเวียง โมริยามา
 
1. นายอัสนี  นกน้อย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวชนันทร  ดาวเลิศ
2. นายธนกฤต  กุณาเรือน
3. นายธนภัทร  คุณหลวง
4. นายสิทธิพล  กิจเจริญผล
5. นายสิทธิโชค  ตาสา
6. นายสิทธิโชค  บริบูรณ์คติ
 
1. นายวรพงษ์  ทองเลิศ
2. นายทนงศักดิ์  ระมัด
3. นายฉัตรชัย  ทองอ่อน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกณิสรา  ปริปุญโญ
2. นางสาวกรกช  มณีผ่อง
3. เด็กชายกรวิทย์  ขันตี
4. นายจักริน  จันทร์เป็ง
5. เด็กชายชญานนท์  สิงหธนากร
6. เด็กชายชยดนย์  ลัพบุตร
7. เด็กชายชยุพัช  ลิ่มรัตน์สุวรรณ
8. นายชาญวิทย์  ขันคำ
9. เด็กหญิงณภัสนันท์  สมบัติพรพิศาล
10. นายณัฐธวัฒน์  แก้วใหญ่
11. เด็กชายทักษ์ดนัย  วงศ์ชัย
12. เด็กชายธนพงษ์  คำเกิด
13. เด็กหญิงธนภรณ์  จาปัญญะ
14. นายธนวัฒน์  กันธมา
15. เด็กชายธนาสิน  รัตนชัย
16. เด็กชายธีรพัฒน์  ธิบดี
17. นายบารมี  โพธิ
18. เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีสวัสดิ์
19. นางสาวปิ่นทิพย์  ไทยเดช
20. เด็กชายพศิน  นันสว่าง
21. เด็กชายภัทรดนัย  ไชยเมือง
22. เด็กชายภัทรดนัย  ไชยเมือง
23. เด็กชายภูชิต  รัตนประดิษฐ์
24. นายวรพล  กิติ
25. นายวิษณุ  วงค์คำแดง
26. เด็กชายศิกษก  ถาวร
27. นางสาวศิริลักษณ์  สมตน
28. นางสาวสิริกุล  ประยูรศิริ
29. เด็กหญิงสิริวิมล  คำสี
30. นางสาวสุธางค์  คงสมัย
31. นายสุธีรพัฒน์  ภิรมย์
32. เด็กชายสุภกิจ  ประทุม
33. เด็กหญิงอนามิตา  กิตตินวกุล
34. นางสาวอรหทัย  ราชสาร
35. เด็กชายอัครนิติ  เพ็ชรเจริญ
36. นางสาวอิสรีย์ภัค  เกษมศรี
37. นายเดชา  อินซอน
38. เด็กชายเตชภัทร์  ทายะ
39. เด็กหญิงเอกปวีณ์  ตรีเภรี
40. เด็กชายเอกรัตน์  วรรณคุณกุล
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
2. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายกฤตยชญ์  คำแปง
2. นางสาวจารุวรรณ  ฝั้นแก้ว
3. นางสาวจิตรา  มูลรังษี
4. นายจีณัฎฐ์  ตุลยาทิตย์
5. นางสาวชนกพร  อินเที่ยง
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  ไตรภพเสาวภาคย์
7. นางสาวชลลดา  เดชวงศ์ญา
8. นางสาวฑิฆัมพร  คำน้อย
9. นายณัฐพงษ์  ตาจันทร์ดี
10. เด็กชายณัฐพล  กันทะอินทร์
11. เด็กชายณัฐภัค  อุทัยวรรณ
12. เด็กหญิงณุจีรา  พึ่งทอง
13. นางสาวดุษฎี  มายสมิทธิ์
14. เด็กชายธนพล  ไชยยาติ๊บ
15. เด็กชายธีระพงษ์  มหุวรรณ
16. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปันใจแก้ว
17. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินต๊ะล้อม
18. เด็กหญิงพราวนภา  แก้วริน
19. นางสาวภัทรภร  วิริยะ
20. เด็กชายวิลเลี่ยม ดนัย  คริสเตียนแฮนเซ่น
21. เด็กชายศรีมงคล  หล้าปินตา
22. นางสาวศิริรัตน์  วิสิยา
23. เด็กชายศิวกร  ไตรภพเสาวภาคย์
24. เด็กชายสิทธิโชค  บุญเป็ง
25. นายสิริชัย  สีหะวงศ์
26. นางสาวสุรางคณา  พลเก่ง
27. นางสาวอุษณา  พรหมกันทา
28. เด็กชายเพรชภิสุทธิ์  แซวหลี
29. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำลือ
 
1. นายวีระวุฒิ  นามประเสริฐ
2. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
3. นายอภิเเษก  ณ วรรณติ๊บ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สามคำ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายจักริน  จันทร์เป็ง
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปันใจแก้ว
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวชนันทร  ดาวเลิศ
 
1. นางบุญทิวา  ธรรมโม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธนากร  รสกมลทิพย์
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายทัตติพงษ์  วงษ์สวรรค์
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำลือ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกรกช  มณีผ่อง
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกษิดิ์เดช  คำมูล
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายทรงกลด  ศรีพิพัฒน์
 
1. นางจันทร์พร  ขันตี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 1. เด็กหญิงจิณณพัฒ  หิรัณจารุกร
 
1. นายจิรกฤต  เดชะกูล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวอุษณา  พุ่มสวาท
 
1. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายสาตรา   บุญมา
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายวิรุฬห์  เลิศกุศล
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวศจีรดา  โลกา
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปิติพัฒน์
2. เด็กหญิงคัทลียา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงจรัลรัตน์  ฉิมประเสริฐ
4. เด็กชายจิตภานุ  ปฐมเจริญโรจน์
5. เด็กชายชนัญญู  ธนากุลนันท์
6. เด็กหญิงชนากานต์  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงชยาภรณ์  พุ่มพวงผล
8. เด็กหญิงชุติมันต์  ศรีชนะ
9. เด็กหญิงณัฐนพิน  สุนันตา
10. นางสาวณัฐวีพร  สุยะต๊ะ
11. เด็กหญิงณิชนันทน์  เมธาวีรวงศ์
12. เด็กหญิงณิชากร  เทพวรรณ
13. เด็กหญิงณิธิพร  นาโคศิริ
14. เด็กชายดนตร์  จั่นภู่
15. นายดารัณต์  คอร์ลแฮน
16. เด็กชายธนพงษ์  ชมภู
17. เด็กชายธนาพล  วีระเดชากุล
18. เด็กหญิงธัญชากร  หงษ์ทองคำ
19. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ขันทราษฎร์
20. เด็กชายนิติธร  นาโคศิริ
21. เด็กชายบัณทัต  คงสมบัติ
22. เด็กหญิงปรางวลัย  วรรณศรี
23. เด็กชายพณิชพล  บุญช่วยชู
24. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ชัยพัฒนวรา
25. เด็กชายพุฒิธาดา  พร้อมเที่ยงตรง
26. นายมินซอง  คิม
27. เด็กหญิงรัชตา  ชัยทวีพร
28. เด็กชายวรวีร์  ทรายคำ
29. เด็กชายอาทิตย์  เดคเกอร์ส
30. เด็กชายอาโรน  จันทร์คำ
31. เด็กหญิงเขมจิรา  จันทร์จบสิงห์
32. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ทรายคำ
33. เด็กชายแทนรัก  จิรณรงค์ชัย
34. เด็กชายไพฑูรย์  อนุภาพ
 
1. นายอนันต์  ตันสกุล
2. นายสิทธิชัย  วันควร
3. นายจักรกฤษณ์  ลิ้มโสภาส
4. นางสาวปิยะนุช  พูลศิริ
5. นางสรัลชนา  ปอสี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวกาญจนา  แสนกล้า
2. นางสาวจิตรลดา  ภู่เจริญ
3. นายชาคริต  โกษาสุวรรณ
4. นายฐนิสสพงศ์  วงค์ฝั้น
5. นางสาวณัฐธิดา  ภาษิตสกุล
6. นายตวิชวัช  จันต๊ะภา
7. นายธนภัทร  หิรัญวัฒนกุล
8. นายธนโชติ  วงศ์ษา
9. นางสาวธรรมพร  สมบูรณ์
10. นายธวิชัย  ยาวิลาศ
11. นางสาวธัญญา  คิลรอย
12. นางสาวธิตินันท์  คำฝาย
13. นางสาวนภสร  ก่ำคำ
14. นางสาวปพิชญา  อมรรัตนโรจน์
15. นางสาวปลายฟ้า  พิสิษฐ์กุล
16. นายปัณธนัสภ์  สุวรรณวัฒน์
17. นางสาวปิยะธิดา  ฟองนวล
18. นายพลวัฒน์  อินต๊ะ
19. นายพันธกร  ทองเณร
20. นางสาวพิชญาภา  ทวีชัย
21. นางสาวภัทรศยา  จำรัสคำ
22. นายยศกร  เรืองชัยเจริญ
23. นางสาววชิรญาณ์  บุญเพิ่มพูล
24. นางสาววิมพ์วิภา  ระดม
25. นายศตนันท์  ปิยะลังกา
26. นายศรวิษฐ์  สร้อยรอด
27. นางสาวสุนิดา  ไอ้ก๊ะ
28. นางสาวสุพิชชา  นะธัม
29. นายอัณณ์  เขมรรัตน์
 
1. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
2. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
3. นางคีตกานต์  โยธามาศ
4. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  คุณยศยิ่ง
2. เด็กชายชนินวาร์  สุลัยยะ
3. เด็กหญิงดรุณี  สุดใจแก้ว
4. เด็กหญิงพรธวัล  สุวรรณสา
5. เด็กชายพัชรพงษ์  แสงท้าว
6. เด็กชายรังสรรค์  ขันทะ
7. เด็กหญิงวิภาพรรณ  ต๊ะแก้ว
8. เด็กหญิงศิรดา  จะอือ
9. เด็กชายศุภกิต  ฟองวรรณา
10. เด็กหญิงสุรางคณา  สุดใจแก้ว
 
1. นางอำไพ  พรหมเมตจิต
2. นางกาญจนา  ปัจฉิม
3. นางเฉลิมศรี  เกิ้งบุรี
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  บุญคำ
2. นางสาวดารณีรัตน์  สุนันตา
3. นางสาวนัดทิดา  มอญศรี
4. นางสาวปิยธิดา  ธิยาม
5. นายวิชญะ  เลิศธรรมพิริยะ
6. นายวิชิตพล  ศรีคำมา
7. นายสุเทพ  พวงโพพันธ์
8. นายอนุชา  ภมรมนัส
9. นางสาวเกศินี  กฤษณเศรณี
10. นางสาวเยาวภา  พลอยหนุน
 
1. นางอำไพ  พรหมเมตจิต
2. นางกาญจนา  ปัจฉิม
3. นางเฉลิมศรี  เกิ้งบุรี
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกุลนันท์  ทวิสุวรรณ
2. นางสาวชาลินี  ลุงวี
3. นางสาวณัฐสุดา  วงษ์อนันต์
4. นางสาวดาราวดี  สิงหนาท
5. นางสาวนิจจารีย์  จีปน
6. นางสาววรานันท์  ปัญญาแหลม
7. นางสาวสายวาริน  สุริยา
8. นางสาวสุดารัตน์  ปินคำแต
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เงาทอง
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญเมือง
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำเจ้น
3. เด็กหญิงขวัญดารินทร์  ภพปัถย์ปกรณ์
4. เด็กหญิงชลดา  เชาว์ทอง
5. เด็กหญิงลภัสรดา  เพราพงษ์พันธ์
6. เด็กหญิงวิมลศิริ  คำบาล
7. เด็กหญิงสุพรรณษา  จินดา
8. เด็กหญิงสุรัชธิดา  ปัญญาดา
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  แซ่เล่า
2. นางสาวสุกัญญา  โปธิ
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1. นางสาวดวงกมล  สายวงศ์ฝั้น
2. นางสาวปรียาภรณ์   โหรา
3. นางสาวพัชรี  ชาวป่า
4. นางสาววรรณพร  เหมือนเงิน
5. นางสาวแพรวพรรณ  ติ๊บถา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนากร  ศรีสุรินทร์
2. นางสาววัชราวดี  แสงทอง
3. นายจักรกฤษณ์  แสนใจ
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจีราพร  พงศ์กลาง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มโนศร
3. เด็กหญิงชลรัตน์  คำมา
4. เด็กหญิงนภัสนันท์  วงศ์ศิริวรากุล
5. เด็กหญิงนภัสสร  ร่วมชาติ
6. เด็กชายนวพล  คนดี
7. นางสาวนันท์นภัส  เจริญรัตน์
8. เด็กหญิงภัทรนันท์  จาคะมณี
9. เด็กหญิงรินรดา  สมยง
10. เด็กหญิงศกุลตลา  แย้มชื่น
11. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธนสิทธิพงศ์
12. เด็กหญิงสุวดี  คาบเพชร
13. เด็กหญิงอนิทิตา  เขื่อนแก้ว
14. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เพชรพุ่ม
15. เด็กหญิงเพชรสี  คำภีระ
16. เด็กหญิงเยาวนารี  ถิ่นอ่อน
 
1. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์
2. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวชนกนาถ  วชิรรังสรรค์
2. นายชยานนท์  ตาอินทร์
3. นางสาวทิฆัมพร  นะวะเดีย
4. นางสาวธัญนิธิ  ทนันชัย
5. นายนุติพงษ์  ตาจุมปา
6. นายประวิทย์  ชัยชนะ
7. นางสาวพลอยไพลิน  อินทรเดชา
8. นางสาวพัชรพร  วรหาญ
9. นางสาววิลาสิณี  ข่ายสุวรรณ
10. นางสาวอาภาภรณ์  ปานหลุมข้าว
 
1. นางถนอม  อินทร์ประสิทธิ์
2. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายธนายุต  ถามถ้วน
2. นายพิทักษ์พงศ์  เรือนมูล
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีมณี
2. เด็กชายจิรกิตติ์  ปันโน
3. เด็กชายธีรเดช  ดอยกิ่ง
4. เด็กชายภูมิมินทร์  สกุลพันธ์
5. เด็กชายรฐนนท์  ขาวสวย
6. นายราอู  หมอกแสง
7. เด็กชายวิรากร  ญาณวุฒิ
8. เด็กชายศิวกัณฑ์  กาวิเต
 
1. นายวิชิต  สอาดล้วน
2. นางลัดดาวรรณ์  สมณะช้างเผือก
3. นายวรมงคล  ภาพพริ้ง
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกู้พงศ์  ฉั่วชุมแสง
2. นายทัพไทย  ทะลือชัย
3. นายธนกร  แก้วชุ่ม
4. นายภาคภูมิ  อินทอง
5. นายวินไทย  บู่หลู่
6. นายศุภณัฐ  วัฒนวรรณกุล
 
1. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
2. นายวิชิต  สอาดล้วน
3. นางสาวอัญภัทร  บุตรพรหม
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฟั่นแจ้ง
2. เด็กหญิงเกวลิน  เมธนาวิน
3. เด็กหญิงโปรดปราน  ปินอินต๊ะ
 
1. นางสาวศรีสุดา  ศิริ
2. นางรมมาดี  พรวนหาญ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวชรัญดา  ไขปัญญา
2. นางสาวมัทณา  ศิรินวน
3. นางสาวอัมพวัญ  ทะระถา
 
1. นางมาลี  โรจนวรานนท์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนพร  ดงประหลาด
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  สาสุจิตร
 
1. นางนัทริน  ไชยพูน
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายชัยชนะ   ทองเกษม
2. เด็กชายชำนาญ   วิเศษสิงห์
 
1. นางสิริธร   อมราภรณ์พิสุทธิ์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายจิรายุส  วรรณก้อน
2. นายอภิวัฒน์  พัทยาวรรณ
 
1. นายอนุสิทธิ์  ปิตุรัตน์
2. นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงนัฎสุดา  อัมพรพิสิฎฐ์
2. เด็กหญิงนิภาภัทร  อัมพรพิสิฎฐ์
 
1. นายสุทธิพร   สุทธิ
2. นายประภาส  สุภาษี
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์   โกฏิคำ
2. นายเศรษฐกิจ   อิ่มกมล
 
1. นางนารีรัตน์   ขุททกพันธุ์
2. นางสาวสุรัญญา   ธรรมลังกา
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์อ่อน
2. เด็กชายปวิตร  อินใจมา
 
1. นางเขื่อนทอง  มูลวรรณ์
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายพงศ์ตระกุล  วุฒิศักดิ์สกุล
2. เด็กชายศักย์ศิลกาล  เพชรกุลจินดา
 
1. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจินุตา  สการันต์
2. เด็กชายพลเชษฐ์  พุฒพนาทรัพย์
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายธนดล  เป็งจันทร์
2. นายธนภูมิ  พรหมนุชานนท์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
2. นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายคชาธิป  ศรีวิชัย
2. นางสาวปรียารัตน์  อธิกคิรีพงศ์
 
1. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายพัสกร  โตวตระกูล
2. นายสรัล  ดีเหลือ
 
1. นางนัทริน  ไชยพูน
2. นายวิเชียร  มหาพรหม
 
71 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรกานต์   เลาวพงศ์
2. นางสาวพรประภา   ฉายาพัฒน์
 
1. นางสาวปิยเปรมกมล  วันติยา
2. นายพจนวรรชย์  พรหมสวัสดิ์
 
72 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายฐาปกรณ์   มีระคุณ
2. นางสาวปรียานุช   อธิกคีรีพงศ์
3. นางสาววัทนีย์   เล็กปัญญาโรจน์
 
1. นายวิรัชชัย   จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายภาราดร  บุญมี
2. นางสาวลลิตา  วงค์ษา
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
2. นายอนุสิทธิ์  ปิตุรัตน์
 
74 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กชายกำเนิดชัย  วารีศรี
2. เด็กชายภวัต  ภู่ธราภรณ์
3. เด็กชายศักดิธัช  เลิศเกษม
 
1. นายธิติ  ศรัทธานนท์
 
75 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นายชินดนัย  กุลปริญา
2. นายทวีศิลป์  การเวกผดุง
3. นายเมธาสิทธิ์  ภมรสุจริตกุล
 
1. นายธิติ  ศรัทธานนท์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กชายนิรุช  เตชะฟอง
2. เด็กชายสรศักดิ์  เกตุแก้ว
3. เด็กชายเกรียงเดช  วุฒิเฟย
 
1. นายวีระยุทธ  สุขสาย
2. นายธเนศ  สุนทรนันท
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นายครองรักษ์  เมลืองศิลป์
2. นายนนทวัฒน์  นางเมาะ
3. นายอภิรักษ์  ธาตุอินจันทร์
 
1. นายธเนศ  สุนทรนันท
2. นายวีระยุทธ  สุขสาย
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สิงห์บัว
2. เด็กหญิงมนธกานต์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  นามวงค์
 
1. นางจุฑารัตน์  สุภาษี
2. นายเศรษฐพงศ์  นันภิวงค์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายวิรุณ  ดีจันทร์
2. นายอาจหาญ  จองปุก
3. นายโยธิน  มณีวรรณ
 
1. นางอัจฉราพร  สุนทรนันท
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงนฤมล  ไทยอุ่นใจ
2. เด็กหญิงสริตา  จันทร์พระยา
3. เด็กหญิงสุพิชชา  พุ่มเมือง
4. เด็กหญิงอภิชญา  สุทธิ
5. เด็กหญิงอรณี  ลุงหมัด
6. เด็กหญิงแสงหนุ่ม  กาวี
 
1. นางพิทยา  เตชะวิวัฒนาการ
2. นางพัชรี  ใจอุโมงค์
3. นางสาวชรินรัตน์  ถิ่นสุข
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  ผิวงาม
2. นางสาวกาญวฎี  พรมใจ
3. นางสาวราตรี  เต๋จ๊ะแยง
4. นางสาววนิดา  อินตาพรหม
5. นางสาววิยะดา  จันต๊ะตา
6. นางสาวอรุณวรรณ  ไชยวงค์
 
1. นางจิราภรณ์  ทิพรส
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตพร  เยียะเปียง
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ปลงจิตร
3. เด็กหญิงอารียา  กาเหล็ก
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เลิศลักษณ์วิบูลย์
2. นางสาวบุศรินทร์  กิจยศชัยปกรณ์
3. นางสาวเกศญาภรณ์  ลีจา
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธิดาลักษณ์  แซ่มั่ว
2. เด็กหญิงประภัสรา  วงศ์ชัย
3. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ทรัพย์เณร
 
1. นายไพบูลย์  มณีวรรณ
2. นางสาวกนกอร  คงโพธิ์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายนภสินธ์ุ  ใจจาน
2. นางสาวพรรณทิวา  เชื้อบัณฑิต
3. นางสาวสุนีย์  คำมูน
 
1. นายสุนทร  อินทะนัด
2. นายมนูญ  ดวงดารา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  บัวเรือน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ธรรมกาศ
3. เด็กหญิงวริศรา  วรรณวงค์
 
1. นางอักษราวดี  สุระวงศ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายนครินทร์  จงกลมี
2. นายสิปปกร  กิติ
3. นายอรรธพล  สุธรรม
 
1. นางภัทราวรรณ  ลิขิตตระกูลรุ่ง
2. นายวีระศักดิ์  ลุกิตติกร
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงช่อผกา  โกฎธิ
2. เด็กหญิงนิชากร  ปามูล
3. เด็กหญิงศุภากร  ทาสุวรรณ
 
1. นางศิริพร  สายสอน
2. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวนยน์ปพร  จิรจันทร์จรัส
2. นางสาวภัทราภรณ์  โสเพียร
3. นายศรพิพัฒน์  อินต๊ะมูล
 
1. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
2. นางวารี  นุภาพ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัชชา  บุญเป็ง
2. เด็กหญิงทักษอร  อภิรักษ์ชนะโชค
3. เด็กหญิงมนปรียา  บัดติยา
 
1. นางศิริพร  สายสอน
2. นางวารี  นุภาพ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวฐิตินันท์   เตมา
2. นางสาวณัฐริกา  ผลนวพจน์
3. นางสาวแคททลียา  เถาเมืองใจ
 
1. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
2. นางศิริพร  สายสอน
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวสายธาร  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวอินทิพร  พวงสายใจ
3. นางสาวอุไรรัตน์  หมื่นแลกู่
 
1. นางประหยัด  บุญลือ
 
93 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐวัชร์  ซาวปิง
2. เด็กหญิงวนิดา  กันจินะ
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  เทพบุญ
 
1. นางสาวนันทพรรณ  โปธาจุ่ม
2. นางกรรณานุช  มูลคำ
 
94 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวธนาภรณ์  พุทธิวงคำ
2. นายภานุพงค์  แปงนาง
3. นายเกรียงไกร  สุภาศรี
 
1. นางกรรณานุช  มูลคำ
2. นางนิตยา  ไชยอาม
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สาริอาภรณ์
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายจาตุรนต์  คำมามูล
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  มองมูล
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   บุญยรัตน์
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายสุริยะ  โตแดง
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  มองมูล
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายสุภกฤตย์  นามสวรรค์
 
1. นางจุฑารัตน์  สมบัติ
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงสายน้ำทิพย์  หุนสูงเนิน
 
1. นางเฉลิมศรี  ขันธรรม
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิธิธดา  วิทยารักษ์
 
1. นางเฉลิมศรี  ขันธรรม
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นายวัฒนา  ทองคำ
 
1. นางเนื้อน้อง  จามา
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  ไทยหนุ่ม
 
1. นางเฉลิมศรี  ขันธรรม
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวโรจนา  ศรีปัญญา
 
1. นางเฉลิมศรี  ขันธรรม
 
105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กชายศุภชัย  แก้วฟู
2. เด็กชายเจษฎาพร   ชมพูป้อ
 
1. นางสาวนันทพรรณ  โปธาจุ่ม
2. นางสาวณัฐริยา  นางเมาะ
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  สิงห์
2. นางสาววรัญญา  ลัทธิศักดิ์
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
2. นางสาวศุภิสรา  คุณาวิวัฒน์
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชัยวงศ์
2. เด็กชายอัษฎายุทธ  จิอู๋
 
1. นางสิริธร  อัมราภรณ์พิสุทธิ์