สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยุพราชวิทยาลัย 37 7 9 53 55 3 1 3 59
2 วัฒโนทัยพายัพ 9 8 4 21 31 7 4 2 42
3 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 9 1 2 12 18 5 1 0 24
4 สันกำแพง 7 4 2 13 16 8 2 1 26
5 แม่ออนวิทยาลัย 6 5 2 13 17 5 2 1 24
6 กาวิละวิทยาลัย 5 10 4 19 21 6 5 1 32
7 เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 4 1 0 5 9 2 3 0 14
8 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2 7 4 13 15 3 0 1 18
9 ดาราวิทยาลัย 2 6 4 12 17 2 0 0 19
10 หอพระ 2 5 5 12 17 5 1 2 23
11 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 2 2 6 10 15 5 1 0 21
12 มงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 2 2 5 9 13 3 1 2 17
13 เชียงใหม่คริสเตียน 1 5 7 13 21 9 5 0 35
14 เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 1 4 2 7 6 3 1 0 10
15 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 2 3 6 7 7 2 0 16
16 เมตตาศึกษา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
17 สารสาสน์วิเทศล้านนา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
18 ไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
19 วชิรวิทย์ (มัธยม) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
20 วิชัยวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
21 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 92 73 60 225 290 74 29 13 393