สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยุพราชวิทยาลัย 38 8 9 55 57 3 1 3 61
2 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 13 2 4 19 23 7 1 0 31
3 วัฒโนทัยพายัพ 11 8 6 25 35 7 4 2 46
4 แม่ออนวิทยาลัย 9 7 2 18 22 5 2 1 29
5 สันกำแพง 9 4 2 15 18 8 2 1 28
6 กาวิละวิทยาลัย 7 12 4 23 25 6 5 1 36
7 เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 4 1 0 5 9 2 3 0 14
8 หอพระ 3 6 5 14 19 5 1 2 25
9 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2 7 4 13 15 3 0 1 18
10 ดาราวิทยาลัย 2 6 4 12 17 2 0 0 19
11 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 2 2 6 10 15 5 1 0 21
12 มงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 2 2 5 9 13 3 1 2 17
13 เชียงใหม่คริสเตียน 1 5 7 13 21 9 5 0 35
14 เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 1 4 2 7 6 3 1 0 10
15 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 2 3 6 7 7 2 0 16
16 เมตตาศึกษา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
17 สารสาสน์วิเทศล้านนา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
18 ไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
19 วชิรวิทย์ (มัธยม) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
20 วิชัยวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
21 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 107 80 64 251 314 76 29 13 419