หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ ประธาน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
2 นางพาโชค สงค์ศิริ รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
3 นางศรษฐิณี กุลสุทธิเสถียร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
4 นายสมพร อินถา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
5 นางสาวศุภกานต์ ตาแอ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
6 นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
7 นางผ่องพรรณ สายทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
8 นายบุญยิ่ง ฉัตรเสาวภัณฑ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9 นายรังสฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
10 นางสาวศิริพร ดรุณธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
11 นางอภิวันท์ เลี่ยมมินฟุล ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
12 นางสาวปทุมพร นามวงศ์ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
13 นายสมศักดิ์ ปริชานิ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
14 นายโชคชัย ใจแน่น ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
15 นางสุจิตรา โกฎิแก้ว ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
16 นางศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
17 นายนิโรจน์ แก้วชะเนตร ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
18 นายสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
19 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
20 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
21 นายวรมงคล ภาพพริ้ง ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
22 นางสาวเกษแก้ว ภักดี ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
23 นางสาวอภิณห์ภัศ มานิ่ม ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
24 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
25 นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
26 นางผ่องพรรณ สายทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
27 นายบุญยิ่ง ฉัตรเสาวภัณฑ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
28 นายรังสฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
29 นางสาวศิริพร ดรุณธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
30 นางอภิวันท์ เลี่ยมมินฟุล ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
31 นางสาวปทุมพร นามวงศ์ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
32 นางรุ่งรัตน์ ชีวสาธน์ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
33 นางศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
34 นายธีรวัฒน์ บุญทวี ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
35 นางลัดดาวรรณ์ สมณะช้างเผือก ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
36 นายศิริพงษ์ ผายาว ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
37 นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
38 นางสาวพิมลพร แสนสุรินทร์ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
39 นางสาวชลดา สุมา ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
40 นางสาวมณีรัตน์ ธินะ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
41 นางสาวศยามล เมฆวงค์ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
42 นางสาวเกษแก้ว ภักดี ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
43 นางสาวอภิณห์ภัศ มานิ่ม ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
44 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลข้อมูลการจัดการแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
45 นายบุญยิ่ง ฉัตรเสาวภัณฑ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
46 นายนิโรจน์ แก้วชะเนตร ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
47 นายสมเจตน์ เจตนสุนทรเวทิน ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
48 นายวิเชียร มหาพรหม ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
49 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
50 นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
51 นางสาวมยุรี ด้วงศรี ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
52 นางจันทร์พร ขันตี ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
53 นายวรมงคล ภาพพริ้ง ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
54 นายวิชิต สอาดล้วน ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
55 นายประเทือง ใจแก้ว ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
56 นายกิตติพงศ์ ยอดชมภู ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
57 นายมนู กันทะวงศ์ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
58 นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
59 นางสาวเกษแก้ว ภักดี ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
60 นางทิพวัลย์ วิริยะ นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
61 นายโชคชัย ใจแน่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
62 นางสาวทัศนีย์ ชัยวงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
63 นางสาวอภิณห์ภัศ มานิ่ม ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
64 นางผ่องพรรณ สายทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
65 นางจันทิมา วงศ์ทิพย์ หัวหน้างานการเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ
66 นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ ประธาน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
67 นายสวัสดิ์ กรรำ รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
68 นางดาลัด ย้อยพลแสน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
69 นายธนากร สีธิใจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
70 นายมนตรี ศรีกา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
71 นายจาตุรงค์ ป้องภาษิต กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
72 ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
73 นางชุติมันต์ ชัยบาล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
74 นายสุนทร อินทะนัด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
75 นายณัฐวุฒิ คำมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
76 นายนิคม สินธุพงษ์ ประธาน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
77 นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
78 นายอนันต์ สุววรรณคะโต รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
79 นางสุพิน อินทรรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
80 นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
81 นางอาริยาภรณ์ จำลอง ประธาน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯศิลปะ(ทัศนศิลป์) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
82 นายอนันต์ มนตรี รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯศิลปะ(ทัศนศิลป์) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
83 นายอรรถพันธ์ หาญสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯศิลปะ(ทัศนศิลป์) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
84 นางสาวธนิดา วงษ์วาสน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯศิลปะ(ทัศนศิลป์) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
85 นางสาวอรัญญา เล็กภิญโญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯศิลปะ(ทัศนศิลป์) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
86 นายอัศวนนท์ หัสขันธ์เปี่ยมสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯศิลปะ(ทัศนศิลป์) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
87 นายอัศวนนท์ หัสขันธ์เปี่ยมสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯศิลปะ(ทัศนศิลป์) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
88 นางสาววลีรัตน์ ทองรักษ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯศิลปะ(ทัศนศิลป์) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
89 นางโสภา ชมชื่น ประธาน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯศิลปะ(นาฏศิลป์) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
90 นางสุธินี น้อมมะเริง รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯศิลปะ(นาฏศิลป์) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
91 นางสาวรุ่งทิพย์ ม่วงสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯศิลปะ(นาฏศิลป์) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
92 นางสาวพัชราพร โพธิ์งาม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯศิลปะ(นาฏศิลป์) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
93 นางสาวเสาวนีย์ ดังก้อง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯศิลปะ(นาฏศิลป์) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
94 นายศุภชัย ซื่อตรง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯศิลปะ(นาฏศิลป์) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
95 นายอารุดดีน กาเจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯศิลปะ(นาฏศิลป์) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
96 นางปุณณดา บูรณาวิจิตร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯศิลปะ(นาฏศิลป์) ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
97 นางดาลัด ย้อยพลแสน ประธาน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
98 นางกรรณิกา วิจิตรา รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
99 นางสาววรรณวนัช ตันตระกูล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
100 นางสาวศศิวิมล ตามา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
101 นางสาวชรินรัตน์ ถิ่นสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
102 นายมนูญ ดวงดารา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
103 นายเศษฐพงษ์ นันภิวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
104 นางไพลิน วานิชจรัสกิจ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
105 นายวัชรพงษ์ กามี ประธาน คณะกรรมการการจราจรและรักษาความสงบ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
106 นายจักรวัฒน์ เครือคำอ้าย รองประธาน คณะกรรมการการจราจรและรักษาความสงบ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
107 ว่าที่ร.ต.วิสิฐ พรหมเผ่า รองประธาน คณะกรรมการการจราจรและรักษาความสงบ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
108 นายประชา สารสมลักษณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการจราจรและรักษาความสงบ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
109 นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ประธาน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
110 นางจุไรทอง ชัยกันย์ รองประธาน คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
111 นายรัชต เย็นตระกูล กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
112 นางแก่นจันทร์ เพี้ยงจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
113 นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
114 นางบัวใบ สมแสง ประธาน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
115 นางสาวสุจินต์ ปันนะราชา รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
116 นางสาวกัญญา อุ่นบางหลวง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
117 นางสาวพัณณ์ชิตา กาสุยะ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
118 นางสาววีณประภา เชิงเชาว์ ประธาน คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
119 ว่าที่ร.ต.สุรินทร์ บุญเลิศ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
120 นายเมธานันท์ ธรรมสอน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียงและบันทึกภาพ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
121 นางรัชรินทร์ แปงแสง ประธาน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
122 นางยุพิน เตชะโกมล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
123 นางสาวพัชราพร กันธวงค์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
124 นางเพลินตา ไชยาวุฒิ ช่วยงาน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
125 นางสาวพรพิมล ทะกิจ ช่วยงาน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
126 นางอารีลักษณ์ แข็งราช ประธาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
127 นางมัทนา สุภามูล รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
128 นายนพดล ขอดคำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
129 นางสาวณัฐยา แสงรัศมีเพ็ญ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
130 นางสาวพิชามญช์ กุศล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
131 นางสาวอภิณห์พร ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประมวลผลการแข่งขัน
132 นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ ประธาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนุปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
133 นางพิทยา เตชะวิวัฒนาการ รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนุปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
134 นายพิชชาพร ถาวรรุ่งกิจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนุปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
135 นางสาวภัทรนันท์ เจตะภัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสตทัศนุปกรณ์ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม เบอร์โทรศัพท์ 099-2691519 E-mail : petcharin_krudaw@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]