หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cnx1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเทวิน มูลวรรณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร พยี โรงเรียนเชตุพนศึกษากรรมการ
3. นางอัสรา วงศ์มณีโรงเรียนหอพระกรรมการ
4. นางวิจิตรา สุวรรณโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นายสุระศักดิ์ เมาเทือกโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ กรรมการ
6. นายอานนท์ ขันติโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวพิมพิมล คำวงค์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ จันทร์อ้ายโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายนิพรรณ์ ปิยะนันทคุณโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิจิตร ปิ่นแก้วโรงเรียนเชตุพนศึกษากรรมการ
5. นายไพรัช เฉยเมล์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพิสันติ์ ด่านไพบูลย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางชนกพร ศาสตราคมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แพเพชรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
4. นายณัฐศักดิ์ สามรอดภัยโรงเรียนหอพระ กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ศิลป์สุพรรณโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายปิยะพงศ์ มอญแสงโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหกรรมการ
4. นายสุรพล ยะคำป้อโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมิ่งขวัญ ธรรมสโรชโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. พระนฤเทพ จิรวฑฺฒโนโรงเรียนเชตุพนศึกษากรรมการ
3. นายภาณุพงษ์ เทพสวรรค์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางสาวมาลัย ริญญา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการ
5. นางชุติมา รู้ยิ่งโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางพัชสิภาณัฐ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวมยุรี กิตติพงษ์พันธ์โรงเรียนหอพระกรรมการ
8. นางธัญภา กนกพรพิศาลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางภาวนา เลิศชีวกานต์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางคชารัศมิ์ รักษ์ธรรมเสมอโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางกิตติยาพร เสนวรรณะโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย ประสิงห์โรงเรียนหอพระกรรมการ
5. นางพีรวรรณ สุนทรวิภาคโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
6. นางปาณิสรา เศรฐวรรณโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางประภาพรรณ วัยวุฒิโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑดิษโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางศรัญญา สุรินทร์โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางประภาพรรณ วัยวุฒิโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑดิษโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางศรัญญา สุรินทร์โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายณัฐนนท์ ค้าขายโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพัตร ใจฟูโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายปราโมทย์ นวมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายณัฐนนท์ ค้าขายโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพัตร ใจฟูโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายปราโมทย์ นวมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุภคล แก้ววังชัยโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ทะลาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายฐิติพงษ์ แสงสิงห์ โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุภคล แก้ววังชัยโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ทะลาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการ
3. นายฐิติพงษ์ แสงสิงห์ โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ชัยฉกรรจ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนาถศิรินทร์ ราชอุ่นโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปราวีณา เทพคำโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ ชัยฉกรรจ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนาถศิรินทร์ ราชอุ่นโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปราวีณา เทพคำโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพร สุริยะวงศ์โรงเรียนดาราวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางชลลดา ภู่เกตุโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางจงรักษ์ แสงสังฃ์โรงเรียนหอพระ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายธนากร สีธิใจโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางจงรักษ์ แสงสังฃ์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางไพฑูร บัวแดงโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายธนากร สีธิใจโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางจงรักษ์ แสงสังฃ์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางไพฑูร บัวแดงโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุพัตร ใจฟูโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางจุมพิดา โปร่งใจโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสุวิมล โคนโทโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุพัตร ใจฟูโรงเรียนหอพระประธานกรรมการ
2. นางจุมพิดา โปร่งใจ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสุวิมล โคนโทโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวิตรี อริยะคำโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นายกิตติเดช อ้นภา โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวิตรี อริยะคำโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นายกิตติเดช อ้นภา โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวิตรี อริยะคำโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นายกิตติเดช อ้นภา โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวิตรี อริยะคำโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวิตรี อริยะคำโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวิตรี อริยะคำโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวิตรี อริยะคำโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางมยุรี ด้วงศรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกมล ตั้งตัวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวิตรี อริยะคำโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่กรรมการ
4. นายบุญเทียม สุริยะน้อยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพีระพัฒน์ เสียงชารีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
6. นางสปัญญ์นา แก้วตาปีโรงเรียนหอพระกรรมการ
7. นายกิตติเดช อ้นภาโรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงิน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายจักรภพ สุริยะมงคลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายจักรภพ สุริยะมงคลโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายดรณ์จีรัณ ประวังญาณวัฒน์ โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวรพงษ์ ทองเลิศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนภร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนภร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนภร จิตธำรงสุนทรโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ วันมหาชัยโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ วันมหาชัยโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ วันมหาชัยโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ วันมหาชัยโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ กองเงินโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชามานพวงศ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววรินดา พยศโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางจินตนา สุคนธรส โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชามานพวงศ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววรินดา พยศโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางจินตนา สุคนธรส โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชามานพวงศ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววรินดา พยศโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางจินตนา สุคนธรส โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชามานพวงศ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววรินดา พยศโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางจินตนา สุคนธรส โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจินตนา สุคนธรส โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชามานพวงศ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางจินตนา สุคนธรส โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชามานพวงศ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจินตนา สุคนธรส โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชามานพวงศ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางจินตนา สุคนธรส โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี ปรีชามานพวงศ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางจันทร์พร ขันตีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ ไชยชมภูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ สีแดงโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางถนอม อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย รู้มากโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางถนอม อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย รู้มากโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรอุมา วงษ์สวรรค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย รู้มากโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรอุมา วงษ์สวรรค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรอุมา วงษ์สวรรค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนพวรรณ ใจดีโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตร์ จันทร์แดงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอำไพ พรหมเมตจิตโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวศุภลักษณ์ เงาทองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางถนอม อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรุโณทัย รู้มากโรงเรียนวารีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสง่า พรหมศรีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรื่นจิตร ปัญญาเรืองโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายวิศิษฐ์ ฝ้ายตระกูล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายประชา วีรวัฒน์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เวียงลอ โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสาวพัทธ์ธีรา เล็กมีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสราญ คำอ้าย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีรวุฒิ นามประเสริฐโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางมาลี โรจนวรานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวรวรรณ ศรีเสถียรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอัญชลี ไพยารมณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกิตตินันท์ อทุมชายโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกชพรรณ กันทาทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพกรรมการ
3. นางนัทริน ไชยพูนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตตินันท์ อทุมชายโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตตินันท์ อทุมชายโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพร สุทธิโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ฟองมณีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพร สุทธิโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ฟองมณีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายประกิตติ์ ดุษฎีธีรวงศ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวณัฐริยา นางเมาะโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายปณวรรต เล้าคำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์โรงเรียนสารภีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ จันทรมณีโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายจีรานุวัฒน์ วงศ์ทิพย์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนภาพร ไชยสมภารโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาววันเพ็ญ จันทรมณีโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายจีรานุวัฒน์ วงศ์ทิพย์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนภาพร ไชยสมภารโรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร คำแก้วโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ สุขศรีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิชัย สิงห์น้อยโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา ก๋าอินโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมกรรมการ
3. นายธิติ ศรัทธานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑา ตั้งแปลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายประภาส สุภาษี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ เมืองเมฆโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมณฑา ตั้งแปลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายประภาส สุภาษีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ เมืองเมฆโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนาฏลัดดา คำพรโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ขุททกพันธุ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ยาสารโรงเรียนจอมทองกรรมการ
3. นายประภาส สุภาษี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรี โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
5. นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง โรงเรียนสันทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร มหาพรหมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ ฟองมณีโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธิติ ศรัทธานนท์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ โพธินามโรงเรียนสารภีวิทยาคมกรรมการ
5. นายประธาน ลิปตะสิริโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุทธิพร คันธมนัสโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ เสมือนใจโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางวารี นุภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวรรณวิทย์ กันทะวงค์โรงเรียนเมตตาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี อุทธจักร โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ์ ปิยะวราภรณ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ สุขสาย โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุนทร อินทะนัดโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นายนพดล ยอดคำลือโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายธเนศ สุนทรนันท โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบรรเจิด สรรพมงค์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นายประเทือง ใจแก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล บุญโคตรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล จันทร์พุทธาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ อินทพันธุ์โรงเรียนดาราวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพิทยา เตชะวิวัฒนาการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ สุภาษี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ บุญประภาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ บูรณา โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายสำราญ บุญตอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกัลยา ประทุมเกษรโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ ลุกิตติกรโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายจำนง ศรีวิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรุจิพร บุญมี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ มณีวรรณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปิยะวัฒน์ เรียบเรียงโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
4. นางอัจฉราพร สุนทรนันทโรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
5. นางอุราพร บุริโท โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ชมภูยอดโรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายประสาท บุ้นเชียงโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ชมภูยอดโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประชัน พิบูลย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการ
5. นางสุจิตรา โกฏิแก้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ภมรานนท์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางประหยัด บุญลือโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริพร สายสอนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางประจวบจิต รุ่งพิบูลย์โสภิษฐ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน จุลมานพโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนิภา ธาตุอินทรจันทร์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ใจอุโมงค์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอุษาลักษณ์ ปัญจวรณ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ ศักดิ์สง่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทิพย์สุนีย์ ชัยศีลบุญโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอักษราวดี สุระวงศ์ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ ทิพรส โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจิติมนต์ เรือนคำโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางดาลัด ย้อยพลแสนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางภัทราวรรณ ลิขิตตระกูลรุ่ง โรงเรียนสันกำแพงกรรมการ
3. นางสาวจรีรัตน์ เกษฎาพันธ์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสุพรีย์ เจริญสินธุ์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสาวณัฐกฤตา มองมูลโรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิตโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประธานกรรมการ
2. นางสุพรีย์ เจริญสินธุ์โรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสาวณัฐกฤตา มองมูล โรงเรียนสันกำแพงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวพชร ชัยเจริญ โรงเรียนกาวิละอนุกูลประธานกรรมการ
2. นายภราดร อมรสุทธิกุลชัยโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสุพรีย์ เจริญสินธุ์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวพชร ชัยเจริญ โรงเรียนกาวิละอนุกูลประธานกรรมการ
2. นายภราดร อมรสุทธิกุลชัยโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสุพรีย์ เจริญสินธุ์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวพชร ชัยเจริญโรงเรียนกาวิละอนุกูลประธานกรรมการ
2. นายภราดร อมรสุทธิกุลชัยโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสุพรีย์ เจริญสินธุ์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพชร ชัยเจริญ โรงเรียนกาวิละอนุกูลประธานกรรมการ
2. นายภราดร อมรสุทธิกุลชัยโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางสุพรีย์ เจริญสินธุ์โรงเรียนหอพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางกรรณานุช มูลคำโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร ศิริโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นางกานดา คำจันทร์แก้วโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกรรณานุช มูลคำโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร ศิริโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นางกานดา คำจันทร์แก้วโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกรรณานุช มูลคำโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร ศิริโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการ
3. นางกานดา คำจันทร์แก้วโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางกรรณานุช มูลคำโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกานดา คำจันทร์แก้วโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางดวงสมร ศิริโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางกรรณานุช มูลคำโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกานดา คำจันทร์แก้วโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางดวงสมร ศิริโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางกรรณานุช มูลคำโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกานดา คำจันทร์แก้วโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรกรรมการ
3. นางดวงสมร ศิริโรงเรียนกาวิละอนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางเนื้อน้อง จามาโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สมบัติโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางเนื้อน้อง จามาโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สมบัติโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์โรงเรียนสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางเนื้อน้อง จามาโรงเรียนหอพระกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สมบัติโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม เบอร์โทรศัพท์ 099-2691519 E-mail : petcharin_krudaw@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]