สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. เด็กชายนาวี  พะทะโร
2. เด็กหญิงอัจฉรา  เกษมะณี
 
1. นายคมกฤช  แผนเสือ
2. นางสาวชุติมา  เจริญผล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ราชเสนา
2. นายดนุสรณ์  โทสวัสดิ์
3. นายเสถียร  แสนใจ
 
1. นายนุกูล  สอนง่าย
2. นายสุธิโชติ  ปุกปิงกาศ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลชา  ปัตถาวงษ์
2. เด็กหญิงวิกานดา  เปรมมาก
3. เด็กหญิงสีนวล  พรหมสะโร
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางจุฑามาศ  โตพงษ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงสุมาลี  บัวบาน
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ศรพุทธาญาติ
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางจุฑามาศ  โตพงษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 45.19 เข้าร่วม 12 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เทียมทัน
2. เด็กหญิงรัตนวดี  ปรีดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร  อินทร์ฉ่ำ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 27 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นางสาวรัฐวรรณ  เบ็ญจวนิช
 
1. นายจุลจักร  เกเย็น
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. เด็กชายกนกชัย  บุญคุ้มครอง
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญคุ้มครอง
3. เด็กชายชัยยันต์  แก้วตระกูล
4. เด็กชายณัฐพล  ศรชัย
5. เด็กหญิงธัญชนก  ปานคีรี
6. เด็กชายปวิช  คูหาเรืองรอง
7. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขานนท์
8. เด็กหญิงมณฑิตา  แก้วเนียม
9. เด็กหญิงรวิภา  แสนศิริ
10. เด็กหญิงวรรณยุกต์  ชัยจินดา
11. เด็กหญิงวรรณ์วิภา  สีม่วง
12. เด็กชายวัชรากร  เกตุประยูร
13. เด็กหญิงศศิทร  ภูพิลา
14. เด็กหญิงศิริพร  บุตรช่วง
15. เด็กชายสุภกิณห์  ใจเร็ว
16. เด็กชายอดิศักดิ์  เทศศรี
 
1. นายทิพย์  แดงนิ่ม
2. นายประจักษ์  โพธิ์วัด
3. นายอนุรักษ์  สักลอ
4. นางสาวศศินิสา  พูลทอง
5. นางสาววลัยลักษณ์  ปิยะตระกุลเลิศ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กชายปฏิภัทร  เนตรนิยม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองคำ
3. เด็กหญิงอารยา  ทรัพย์เที่ยง
 
1. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
2. นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 31 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นายณัฐพงศ์  พายพัตร
2. นางสาวปนัดดา  ไชยะ
3. นายศุภเดช  ฉำ่เจริญ
 
1. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
2. นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.66 ทอง 6 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  มีมุข
2. นางสาวกัญญาณัฐ  มาดี
3. นางสาวจินต์ศุจี  บุรีรัตน์
4. นางสาวจุฑามาศ  ชุมพลพันธ์
5. นางสาวชลาลัย  หมีแสวง
6. นางสาวญาดา  สวยไธสง
7. เด็กหญิงณภทรวรรณ  สินอิ่ม
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  สอาดเอี่ยม
9. นายทศพล  อินทร์ฉ่ำ
10. นายธนวัฒน์  สุพรรณรัตน์
11. นายธนวุฒิ  สุพรรณรัตน์
12. นายธนิน  แดงนิ่ม
13. นางสาวธาริกา  ทองมี
14. นายธีรพัฒน์  มากขุนทด
15. นายนายกฤษฎา  วงษ์นาค
16. นางสาวนิชนันท์  สุวรรณราช
17. นางสาวปาริฉัตร  นาทะทอง
18. นางสาวพรรณทิภา  ปากะตัง
19. เด็กหญิงพรหมพร  บุญฉ่ำ
20. นายรณัฐชัย  สิงห์เรือง
21. นางสาวรัชนีกร  เพชรทอง
22. นางสาวรุ้งตะวัน  รักชนาจ
23. นางสาววิณิตา  คุ้มตระกูล
24. นายศรัณญู  ปิ่นสุวรรณ์
25. นางสาวศิริพร  คนพิทักษ์
26. นายสันทัด  ศรสุวรรณ
27. นางสาวสุกัญญา  อินชู
28. เด็กชายหิรัญ  พิกุล
29. นางสาวอำพร  สอนพิมพ์
30. นางสาวเกษร  บุญสร้าง
31. เด็กชายไชยนิพัทธ  ภู่จรูญ
 
1. นายชาญณรงค์  แป้นโต
2. นายภูษิต  เงินเส็ง
3. นายชนกานต์  บุญเขียน
4. นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัตรสิตรา  ราชเสนา
6. นางสาววาศิณี  ศรีเพชร
7. นางบุบผา  ดีเจริญ
8. นางสาวปวิตรา  สุขขำ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.4 เงิน 13 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำพาพันธ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชูแก้ว
3. เด็กหญิงพรรณทิพา  เดชะมี
4. เด็กหญิงวิจิตรา  จันทรตะเภา
5. เด็กหญิงอนันตยา  เรืองนิล
6. เด็กหญิงอัญชิสา  ติดใจดี
7. เด็กหญิงอัญชิสา  ติดใจดี
 
1. นางณัฐณิสา  กรโพธิ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาววันเด็ก  สุ่มทรัพย์
2. นางสาวอารีรัตน์  ซาวทองคำ
3. นางสาวเพ็ชรรัตน์  จันทร
 
1. นางพชรพร  เต็งสกุลนาม
2. นางสาวดารา  ขัติยนนท์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่จิว
2. เด็กหญิงชลธิชา  สำเริง
3. เด็กหญิงนราทิพย์  เพ็ญขัน
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  เภาศรี
5. เด็กชายนาวิน  ปู่หล้า
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เสือนวม
 
1. นางสาวดารา  ขัติยนนท์
2. นางพชรพร  เต็งสกุลนาม
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวนาฏยา  จันทร์ยิ้ม
2. นางสาวประกายกานต์  ณรงค์ฤทธิ์
3. นางสาวสุวนันท์  แก้วเกิด
 
1. นางสาวดารา  ขัติยนนท์
2. นางพชรพร  เต็งสกุลนาม
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กชายสายชล  กุลณารบ
 
1. นางสาวขวัญทิพย์  วิทยารัตน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงมนทนีย์  นุชนาท
 
1. นางสาวจิรปรียา  ชูยอด
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กล่อมปาน
2. เด็กชายกษิติ  ปัดเกษม
3. เด็กหญิงจริญญา  ทองคำ
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  โชคดี
5. เด็กชายภาณุชิต  ชุ่มวิจารณ์
6. เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  หนูเมืองธำรง
 
1. นายพงศธร  อุ่นใจ
2. นายพิสุทธิศักดิ์  หนูเมืองธำรง
3. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายดนัยภัทร  กวางแก้ว
2. นายนิธิพัฒน์  ไกสรรัตน์
3. นางสาวพิชานันท์  กลิ่นรัตน์
4. นายภาคภูมิ  ศรีสวัสดิ์
5. นางสาวมัลลิกา  กล่อมปาน
6. นายวิศรุต  แผนบัว
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายพงศธร  อุ่นใจ
3. นายมนตรี  สินน้อย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 18 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายจาตุพงษ์  เสือโฮก
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.3 เงิน 27 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  แตงร่ม
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายพลวัฒน์  มีสี
 
1. นายมนตรี  สินน้อย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง 7 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอัสมาร์  เจนการ
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายจาตุพงษ์  เสือโฮก
 
1. นายพงศธร  อุ่นใจ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 10 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  ศรีเมฆ
2. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทร์หอม
4. นางสาวกุลภรณ์  ไชยมงคล
5. นายขวัญชัย  ศิริเพ็ญ
6. นายจตพร  ม่วงสิงห์
7. เด็กหญิงจริญญา  ทองคำ
8. นางสาวจันทิมา  บุญมา
9. นางสาวฉัทชนาภา  เสถียรบุณย์
10. นายชยาภินันท์  วงษ์เนตร
11. นางสาวณัฐริกา  เอี่ยมคง
12. นางสาวณัฐวดี  ศิริปากร
13. นางสาวณิชกานต์  ประโยชน์สุข
14. นายดนัยภัทร  กวางแก้ว
15. นายธนภัทร  อิศรางกูล
16. นายนิธิ  ฤทธิน้อย
17. นายปัณณวัฒน์  ทรัพย์เหมือน
18. นางสาวปิยะนุช  สร้อยแก้ว
19. นายปิรันด์  สระบัวทอง
20. นายพลวัฒน์  เข็มทอง
21. นายพีรกรณ์  ชะนานาน
22. นางสาวมัลลิกา  กล่อมปาน
23. นางสาวลัดดาวัลย์  แตงร่ม
24. นายวิศรุต  แผนบัว
25. นายศราวุธ  ปานขวัญ
26. นายศุภชีพ  ปันถา
27. เด็กหญิงศุภพร  เรืองฤทธิ์
28. นางสาวสราญเนตร  คงสนิท
29. นางสาวสุพัตรา  อยู่งาม
30. นางสาวสุภาพร  โกทัน
31. นายสุรสีห์  แสงงามซึ้ง
32. นางสาวอัญชุลีกร  นามเรือน
33. นายิอัมรินทร์  ทัศนียรัตน์
34. นายไตรณรงค์  ปานพรม
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายพงศธร  อุ่นใจ
3. นายมนตรี  สินน้อย
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.75 ทอง 13 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  คงชม
2. เด็กหญิงณัฐทิชา  ยศสมบัติ
3. เด็กชายดนัย  สังข์หรณ์
4. เด็กหญิงดาราณี  เฮงทรัพย์
5. เด็กหญิงดิษฎี  แสงแก้ว
6. เด็กหญิงภัทรนันท์  อินทะสิงห์
7. เด็กชายรณภรณ์  เนตรดี
8. เด็กหญิงวรุณยุพา  แสงแก้ว
9. เด็กชายศุภโชค  คำชนะ
10. เด็กชายสมศักดิ์  เสือคง
 
1. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
2. นางสาวสุรีวัลย์  จันทร์สกุล
3. นางสาวมณฑิชา  สืบสวัสดิ์
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกุลธิดา  ทิพย์เลิศ
2. นางสาวจุฑามาศ  ยังวิลัย
3. นางสาวณัฎฐ์นรีย์  เม่นวังแดง
4. นางสาวพนิดา  อ่องละออ
5. นางสาวมาริสา  หอมหวาน
6. นางสาวสุกัญญา  สวนสุข
7. นางสาวสุภัทรา  พินศรี
8. นางสาวเมธาวี  พงษ์วัชรารักษ์
 
1. นายนที  ธรรมวงศ์
2. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
3. นางสาวมณฑิชา  สืบสวัสดิ์
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายขวัญชัย  ศิริเพ็ญ
2. นายนิธิ  ฤทธิน้อย
3. นายพลวัฒน์  เข็มทอง
4. นายศราวุธ  ปานขวัญ
 
1. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
2. นายนที  ธรรมวงศ์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 38 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จั่นผ่อง
2. เด็กหญิงวรกมล  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงสุชานรี  ราชประสิทธิ์
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นางสาวโบชมพู  เอี่ยมอ่อน
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 18 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกฤติพร  เกตุมา
2. นางสาวณัฎฐ์นรี  นิสิตสุขเจริญ
3. นางสาวศรัญญา  คงชม
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นางสาวรจนาจ  จำปาวอ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายกณวรรธน์  มะมุด
2. เด็กชายธเนศวร  อัครโชติวรรณ
 
1. นายบุญส่ง  สัญจร
2. นางสาวเสาวรีย์  คณฑา
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายจีรยุทธ  พูลก๋ง
2. นายนพรัตน์  คงขาว
 
1. นายอภิสิทธิ์  สุริยะ
2. นายอานนท์  รอดรัตน์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 14 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวปนิตดา  ทองเกล็ด
2. นางสาวสุภัทรา  อ้นจันทึก
 
1. นางชนกานต์  นุ่มฤทธิ์
2. นางสาวนุกูล  สถาพร
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายวริศ  สุขเจริญ
2. นายสุรัฐ  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นางชนกานต์  นุ่มฤทธิ์
2. นางสาวนุกูล  สถาพร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.07 ทอง 4 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  กลิ่นฉาย
2. เด็กชายนาวา  ค่ำวัง
 
1. นายทวีป  วรรณา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาววาสนา  ทาสี
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 17 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปทิตตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปณิดา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวศุภร  ชูไกรลาศ
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นายจักรณรินทร์  ขวัญอินทร์
2. นายสมเจตน์  ใจฉ่ำ
 
1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 71.6 เงิน 29 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  คงสัมพันธ์
2. นางสาวธิติยา  ฟุ้งสุข
3. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์ดี
4. นายอภิสิทธิ์  พูลทอง
5. นางสาวเจนจิรา  กล่อมตระกูล
 
1. นายเผ่าไทย  เสียงแจ่ม
2. นางสาวเครือวัลย์  อยู่ใจเย็น
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณณรัตน์  นิลสนธิ
2. เด็กชายธนพล  มุขดา
 
1. นางจันทร์แรม  ต่อสกุล
2. นางสาวอังคณา  คลังเมือง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.53 ทอง 8 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายปวรุตม์  เจียมจิระเศรษฐ์
2. นางสาวพิชญาภา  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางดาวล้อม  ธีระรังสิกุล
2. นางปภาวรา  เพ็ชรอินทร์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 12 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายวรวุธ  สุวรรณรงค์
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวฉริษา  ใจแก้ว
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายนภนต์  จันทร์สงวน
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.3 เงิน 35 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวเกตนรี  ตะนุเรือง
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.5 ทอง 26 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แก้วกัณหา
2. นายกิตติศักดิ์  สีหามาตย์
3. นางสาวจิตตติญาภา  ก่ำครบุรี
4. นายจิตรภาณุ  เสือภู่
5. นายณัฐวัฒน์  ขุมโมกข์
6. นางสาวธิติสุดา  ขาวทอง
7. นางสาวนิศารัตน์  มีปัญญา
8. นายวรรณรัตน์  แสนจินดา
9. นายวสุวัตร  ชูมา
10. นางสาวอินธิราพร  สนิทผล
 
1. นางสาวนงค์นุช  แก้วจัตุรัส
2. นางสาววราภรณ์  ต้นตลับทอง
3. นางนงลักษณ์  ต่วนชัย
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คงหอม
 
1. นางสาวสิรินทิพย์  เอี่ยมสาหร่าย
2. นางสาวนิพาดา  วิสิทธิเขตร์
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ยศสมบัติ
2. นายพงศกร  เกตุทอง
3. นางสาววรกานต์  น้อยทิพย์
4. นางสาวศศิธร  ฉิมสุข
5. นางสาวสุภาวดี  ละเอียด
6. นางสาวเมทินี  คำมุ้ย
 
1. นายวิทยา  พงษ์ชัยสิทธิ์
2. นางอัญชลี  อัครวงษ์
3. นางสาวสุดสวาท  พุ่มเปี่ยม
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  แย้มเดช
2. นางสาวเฟื่องลดา  หาญกาย
3. นางสาวแก้วตา  โกมลสวรรค์
 
1. นางอัญชลี  อัครวงษ์
2. นางสาวสุดสวาท  พุ่มเปี่ยม
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนรดี  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงพีรยา  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงรัตนา  สนิทผล
 
1. นางสาวสุดสวาท  พุ่มเปี่ยม
2. นางอัญชลี  อัครวงษ์
 
52 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกรหลวง  จั๊บโกรย
2. เด็กชายธีรภัทร์  สมประสิทธิ์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมา
 
1. นางสมหวัง  ฉายแสง
2. นางสาวอัญธิชา  ภู่ทองสุข
 
53 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายธนกรณ์  สิงห์ไพลาศ
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
54 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงธันยารัตน์  วงศ์คำดี
 
1. นายมาโนช  แสงศิริ
 
55 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายวันเฉลิม  ม่วงช้าง
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
56 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ภู่มณี
 
1. นางปิยะมาศ  วงศ์อุไร
 
57 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกฤษฎา  อ่วมทอง
 
1. นายอรรถพล  สุวะคุณ
 
58 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  นันทสำเริง
2. เด็กชายเพิ่มพูล  น้อยสุ่ม
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  หงษ์ทอง
2. นางสาวนันทนัช  มีลาภสม
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.4 ทอง 14 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. นางสาวธิติยา  ทะวงษา
2. นางสาวพัชรีพร  สิงห์ลา
3. นางสาวพิมพร  ทิพประเสริฐ
4. นางสาวมุละธิตา  กานทอง
5. นางสาวศศิธร  เงินกลม
6. นางสาวสายพลอย  พรมโชติ
7. นางสาวสาวิตรี  เกษมณี
8. นางสาวสุนิตา  ขำพุก
 
1. นางสาวนาถยา  บัวงาม
2. นางกิ่งขวัญ  นวลศรี
3. นางสาวดารุณี  จันทะลือชา
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. นายอภิวัต  บอกบุญ
2. นางสาวอารียา  หรนพ
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  อินทร์เอก
2. นายสัญญา  เขียวไสว
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นางสาวมณีรัตน์  เครือศรี
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 29 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นายนฤพล  สุรพร
 
1. นางสาวพิศ  ศรีสวัสดิ์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   หมวดโพธิ์
2. เด็กชายนัทธพงศ์   พัดตาสิงห์
3. เด็กชายอิทธินันท์   สร้อยเพ็ชร์
 
1. นายทนงศักดิ์  ฟักเงิน
2. นางสาวอัญชลี  ระดมแสง
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง 14 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  อ่อนบุญ
2. นางสาววาสนา  ขุนเสือ
3. นางสาวสุวรรณา  ชำนาญแก้ว
 
1. นายปัญญา  พรมพิทักษ์
2. นางสาวพยอม  เกิดมงคล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 31 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  ปิ่นสกล
 
1. นายนพรัตน์  แก้วนิคม
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สิงห์รัตน์
2. เด็กชายศตายุ  โกมาลา
3. เด็กหญิงอรนิชา  เดชพล
 
1. นายพงษ์เดช  ชัชวาลพงค์
2. นางสาวทิพาพร  ประสิทธิ์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง 33 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. นางสาวญาดา  แสงแก้ว
2. นายฐิติพงศ์  อัตยัง
3. นายธนกร  มีความสุข
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  แป้นเพชร
2. นายเทียน  อินทร์แดน
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. นางสาวฐิตารีย์  อัปมะเย
2. นางสาวณิชากร  เกตุพิจิตร์
3. นางสาวพัตชา  อ้วนมี
 
1. นางสาวลำดวน  ปัญญา
2. นางสาวศิรินภา  ปรางวิเศษ
 
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  จันทร์อุบล
 
1. นายนพรัตน์  แก้วนิคม
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72.8 เงิน 19 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกานดา  ทองปาน
2. เด็กหญิงกิติยาลักษณ์  ป้องโรคา
3. เด็กหญิงณัฐภรณ์  บุญนะ
4. เด็กชายนครา  รอดสการ
5. เด็กชายนนทวัฒน์  ทิมนิ่ม
 
1. นายรุ่งทิวา  วิทยาขาว
2. นางสาวสุนันทา  แข็งแรง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 33 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวปณิดา  คำนาแซง
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายณัฐชนน  นิ่มดิษฐ์
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวชนิตา  จันทร์ไทย
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ทองปาน
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกรกนก  ทูลฉลอง
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวมิ่งกมล  ศรีเพชร
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวัชราพร  แก้วปรีชา
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  สกุลมี
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
2. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงสาริดา  เรียงสา
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 27 โรงเรียนหนองบัว 1. นายพีรณัฐ  ลาพรม
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพล  จันทรังษี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัว 1. นายเจษฎากร  แสงพุก
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัว 1. นายพัฒนะ  บุญบาง
 
1. นายวีรชน  พูลพันธ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายชญานนท์  บุญดล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพล  จันทรังษี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพล  จันทรังษี
2. นายนรภัทร  พัฒนศิริ
3. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
4. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
5. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
6. นายวีระกร  ผ่องจิตร
7. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
8. นายเมธี  วินทะชัย
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
2. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
3. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัลยารัตน์  สกุลมา
2. นายณัฐพล  จันทรังษี
3. เด็กชายธนภูมิ  สนจันทา
4. นายธวัชชัย  รอดศรีสมุทร
5. นายพัฒนะ  บุญบาง
6. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
7. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
8. นายวิทวัส  ท้วมเทศ
9. เด็กหญิงวิภาวี   นิ่มจำนงค์
10. นายวีระกร  ผ่องจิตร
11. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
12. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
13. เด็กหญิงสิรินทรา  ทรัพย์สิน
14. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
15. นายเจษฎากร  แสงพุก
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
2. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
3. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
4. นายวีรชน  พูลพันธ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัญญารัตน์  สกุลมา
2. นายณัฐพล  จันทรังษี
3. นายพัฒนะ  บุญบาง
4. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
5. นางสาวลลิตา  สกุลช่วย
6. นายวิทวัส  ท้วมเทศ
7. นายวีระกร  ผ่องจิตร
8. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
9. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
10. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
11. นายเจษฎากร  แสงพุก
12. นายเมธี  วินทะชัย
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
2. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
3. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
4. นายวีรชน  พูลพันธ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกฤษฎา  คำชม
2. เด็กชายกฤษณะ  มูลอนันต์
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  สมฤดี
4. เด็กชายจิรเมธ  มาตราสนา
5. เด็กชายชโรธร  นวลละออง
6. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เสน่ห์
7. เด็กชายณัฐสิทธิ์  รักนา
8. เด็กชายทักษ์  พรมจาด
9. เด็กชายธาราทิพย์  สาวงษ์
10. นายธีรภัทร  คงโต
11. นายบุญบันดาล  พูลพันธ์
12. เด็กหญิงประวีณา  ปานขลิบ
13. เด็กหญิงพรพรรณี  ขำตระกูล
14. เด็กชายพันธวัช  วงษ์นุช
15. นายภิญโญ  พุ่มพฤกษ์
16. เด็กชายศุภรากร  ชื่นจันทร์
17. เด็กชายสุทิวัส  โทวะดี
18. นายสุพกฤษ  ชำนาญรักษา
19. เด็กชายอิทธิชัย  นุ่มสกุล
20. เด็กชายเจริญชัย  ขำสุข
21. เด็กชายเฉลิมพงษ์  มุมทอง
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นายวีรชน  พูลพันธ์
3. นายเสรี  บุญประเทือง
4. นางจริยา  หวังประเสริฐ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกฤษณา   วิมล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ธนจารุวิทยากร
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เอี่ยมกระจ่าง
4. เด็กหญิงนิติยากรณ์  แสงชนินทร์รัตน
5. เด็กหญิงประภาสิริ  ประสาททอง
6. เด็กหญิงฝนทิพย์  เขียวพุฒ
7. เด็กหญิงภคินี  รักวัติ
8. เด็กหญิงมุฑิตา  ศรสุรินทร์
9. เด็กหญิงสุภาพร  เหว่าโต
10. เด็กหญิงเบลินดา  ขุนวังกรด
 
1. นางมัณฑนา  นาคยิ้ม
2. นางสาวเอราวัณ  บุญมั่น
3. นางสาวบงกชรัตน์  มาฉาย
4. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกรกนก  เย็นจุระ
2. เด็กหญิงจิดาภา  คำหลง
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริบูรณ์
2. เด็กชายวัชรชัย  บุญเอก
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 26 โรงเรียนหนองบัว 1. นายชนชิต   แถลงกัน
2. นายธนศาล  รอดวินิจ
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นายเฉลียว  พุ่มเจริญ
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายธนากร  พึ่งโพธิ์
2. เด็กหญิงพรรวสา  อ่องเภา
 
1. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
2. นายเฉลียว  พุ่มเจริญ
 
102 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชิดชนก   จิตรชื่น
2. เด็กหญิงธนพร  ศรีพรหมคุณ
3. นายรวีภัทร์  ยอดดี
 
1. นางสาวบุษกร   ปนสันเทียะ
2. นายเฉลียว  พุ่มเจริญ
 
103 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนหนองบัว 1. นายนพดล  ฉ่ำน้อย
2. นางสาวปาจรีย์   สุขโชคพานิช
3. นางสาวเจนจิรา   โคตุดร
 
1. นางสาวบุษกร   ปนสันเทียะ
2. นายเฉลียว  พุ่มเจริญ
 
104 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายตะวัน   จันทร์กระจ่าง
2. เด็กชายธีรภัทร   หนูตา
3. เด็กชายนทีเทพ   ชัยศิรินทร์
 
1. นายเฉลียว  พุ่มเจริญ
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
105 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนหนองบัว 1. นายพงศธรณ์   ปรางค์ทอง
2. นายวุฒิชัย   บัวสันเทียะ
3. นายสุรศักดิ์   มั่นอิ่ม
 
1. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
2. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
 
106 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกตวรรณ   บุญมี
2. เด็กหญิงธนพร   สายทอง
3. เด็กชายวิศวะ   รักนา
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
107 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนหนองบัว 1. นายทินรทัศน์    ชัยรัตน์
2. นางสาวปาจรีย์   สุขโชคพานิช
3. นายพุฒินาท    นุ่มสกุล
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายปิยะ  ฉิมช้าง
2. เด็กหญิงวัลยา  เทียนกสิ
3. เด็กหญิงเกศรา  ยนตศาสตร์
 
1. นางส่งศรี  โอภาษี
2. นางสาวณัฐฏ์ธนาพร   ภิรมย์ภักดิ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงจารีญา  แก้วนิคม
2. เด็กหญิงรัตน์ดา  ย่นปลิว
3. เด็กหญิงสรวรรณ  เพ็งพรม
 
1. นางสุทธิภัค  ศรีคำขลิบ
2. นายมาโนชญ์   สุขสุม
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกรวิภา  โลหะเวช
2. นางสาววิไลวรรณ  ขจรเดช
3. นายไพรินทร์  อ่อนสด
 
1. นางสาวจงรักษ์  คงสูน
2. นางสาวนฤมล  อิ่มเต็็็็็ม
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายภานุพงษ์  คุ้มวงษ์
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพงศ์   ทุ้ยศรี
2. เด็กชายสุรเสกข์  ธรรมชาติ
 
1. นายจิโรจ   จิ๋วแหยม
2. นางสาวจงรักษ์  คงสูน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 33 โรงเรียนหนองโพพิทยา 1. เด็กชายปพนวิช  ช้างน้อย
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงจันทร์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 69 ทองแดง 24 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อยู่สุข
2. เด็กชายกิตติเดช  ใจตรง
3. เด็กชายจิรศักดิ์  เชื้อนุ่น
4. เด็กชายชญานนท์  ศรีวรรณา
5. เด็กชายฐาปนพงศ์  ธารีเธียร
6. เด็กชายณัฐพล  กระตุดเงิน
7. เด็กชายณัฐพล  วรพุฒิ
8. นายธนภูมิ  คำเส็ง
9. นางสาวธนรัตน์  พรมดาส
10. เด็กชายธนาทิพย์  ธรรมชาติ
11. นายธีรภัทร  บัวบานคำ
12. เด็กชายธีรยุทธ  วงศ์บุตร
13. เด็กชายนพคุณ  แช่มเมือง
14. เด็กชายนพฤทธิ์  แช่มเมือง
15. นายนุกูล  ชื่นโต
16. นางสาวประภัสสร  ภู่สงค์
17. เด็กหญิงภัทรพร  เสมทอง
18. เด็กชายภูวดล  ภักดีสุข
19. เด็กชายมนตรี  เหมือนนึก
20. เด็กหญิงรจนา  เหมือนนึก
21. เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์แสง
22. เด็กหญิงวรัญญา  ขันธวิธี
23. เด็กหญิงวิญาดา  หาดโคกสูง
24. นางสาวศรสวรรค์  สุทธิรักษ์
25. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โหมดโพธิ์
26. เด็กชายสุรศักดิ์  ศิลา
27. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กลับจันทร์
28. เด็กหญิงสุรีรัตน์  หนูแจ่ม
29. เด็กชายอดิศร  ติ๊บสม
30. เด็กหญิงอัญชรี  อินจัด
31. เด็กหญิงอารยา  ยอดนิล
32. เด็กหญิงเกศสิริ  ตินะมาศ
33. เด็กหญิงเกศสุดา  กล่อมชื่น
34. เด็กชายเอกรัตน์  อุ่มทอง
35. เด็กชายเอกราช  สุขสำราญ
36. เด็กหญิงแขนภา  ปานพรม
 
1. นางพนิดา  อายุพัฒน์
2. นางสาวสุธาวรรณ  สุขพัฒน์
3. นางสาวสุธิดา  จงดี
4. นางสาววนิสสา  สายทอง
5. นายพิชิต  ไพอุปลี
6. นายสมเกียรติ  ทรัพย์ประเสริฐ
7. นางสาวอาทิตยา  แดงทองดี
8. นางพัชรี  ทองธานี
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  หมีทอง
2. เด็กหญิงวาสิณี  พุ่มผึ้ง
3. เด็กหญิงเกศสิริ  สีเถื่อน
 
1. นางสาวนิภา  สิงห์คำ
2. นางดุจดาว  ต๊ะเขื่อนแก้ว
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 14 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. นางสาวจิณห์นิภา  พระชะนะ
2. นายสมรักษ์  ทองขาว
3. นางสาวเปรมฤทัย  กุดมหาราช
 
1. นางสาววิภาดา  คล้ายแท้
2. นางดุจดาว  ต๊ะเขื่อนแก้ว
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 11 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงราไวย์  ยังรอต
 
1. นายปิยะ  บุญสุวรรณ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงสิณีนาฏ  ภิระคำ
 
1. นางสาวดุริยา  พุมานนท์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 26 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวกชพร  ขันคำ
2. นางสาวกชพรรณ  ทับทิมชื่น
3. นางสาวกรองแก้ว  พรานวัตร์
4. นางสาวกานต์สินี  โฉมฉาย
5. นางสาวจิดาภา  เขียวลาย
6. นางสาวชลธิชา  โกสูงเนิน
7. นางสาวณิภาพร  โตขำ
8. นางสาวน้ำฝน  มีนา
9. นางสาวพัชรี  บุญมาวงศ์
10. นางสาวรัตน์ดา  กรมเพชร
11. เด็กหญิงวชรวรรณ  แสงเพชร์
12. เด็กหญิงวรรณกานต์  เคหะนาค
13. นางสาวสุกัญญา  อินยิ้ม
14. นางสาวอมรรัตน์  อิ่มเงิน
15. นางสาวอัฐภิญญา  ชำนาญรักษา
 
1. นางสาวเกสรา  บุสดี
2. นางสาวสมฤทัย  เขียวขำ
3. นางสาวดุริยา  พุมานนท์
4. นางสาวปิยนันท์  บุญเกื้อ
5. นายปิยะ  บุญสุวรรณ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.96 ทอง 36 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  กีกิ้ว
2. เด็กชายฉัตรชัย  บัวบาล
3. เด็กชายฐิติกร  บุญประมวล
4. เด็กชายดำเกิง  พิมพ์โคกแฝก
5. เด็กชายธีรนัย  แก่นสน
6. เด็กชายนิมิตร  เขียวลาย
7. เด็กชายวุฒิศักดิ์  กุศลธรรม
8. เด็กชายศุภวัตร์  จิณะไชย
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิ์คง
2. นายเสน่ห์  เอื้อแท้
3. นายจานุกรณ์  สุขนิคม
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.72 ทอง 5 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายธนวัต  หมื่นนาค
2. นายธีระศักดิ์  อินทร์ฉ่ำ
3. นายวิศรุต  คำรื่น
4. นายสันต์ภพ  แย้มแก้ว
5. นายเฉลิมพล  สินทรัพย์
6. นายโชคชัย  สุขแจ่ม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิ์คง
2. นายเสน่ห์  เอื้อแท้
3. นายชัยชนะ  ช้ำเกตุ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พินี  พิมพ์หนู
2. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  ปรีเดช
 
1. นางปนัดดา  สุขรักษ์
2. นางสาววัลลญา  หวังประเสริฐ